dnes je 25.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

15.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7 § 166- § 170 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

8.7.1 Komentár k ZP § 166 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

§ 166

(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

K § 166: [Materská a rodičovská dovolenka]

K ods. 1: [Materská dovolenka ženy a rodičovská dovolenka muža podľa § 166 ods. 1]


Komentár LEXZP

Od 1.1.2011 došlo k zmene dĺžky materskej dovolenky podľa Zákonníka práce (novela č. 543/2010 Z. z.).Z hľadiska prechodu od právnej úpravy účinnej do 31.12.2010 k právnej úprave od 1.1.2011 je potrebné aplikovať prechodné ustanovenie podľa § 252e. Podľa § 252e„žene, ktorá nastúpila na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011 a mužovi, ktorý nastúpil na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 pred 1. januárom 2011, ktorým nárok na túto dovolenku trvá k 1. januáru 2011, patrí táto dovolenka podľa predpisov účinných od 1. januára 2011.”. Z uvedeného vyplýva, že napr. žena, ktorá nastúpila na materskú dovolenku v priebehu roka 2010 a jej materská dovolenka pokračuje aj v roku 2011, získa automaticky právo na dlhšiu materskú dovolenku.

Výmera materskej dovolenky ženy a rodičovskej dovolenky muža podľa § 166 ods. 1Zákonníka práce

 1. materská dovolenka ženy - výmera

Materská dovolenka sa poskytuje v rozsahu:

 1. 34 týždňov, ak žena porodila jedno dieťa,
 2. 37 týždňov, ak ide o osamelú ženu (§ 40 ods. 1 a 2),
 3. 43 týždňov, ak žena porodila zároveň dve alebo viac detí,
 4. 14 týždňov, ak sa dieťa narodilo mŕtve,
 5. 28 týždňov, ak ide o prevzatie dieťaťa podľa § 169 ods. 1 (prevzatie dieťaťa na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela),
 6. 31 týždňov, ak ide o prevzatie dieťaťa podľa § 169 ods. 1 a ide o osamelú ženu,
 7. 37 týždňov, ak ide o prevzatie dieťaťa podľa § 169 ods. 1 a ide o prevzatie dvoch alebo viacerých detí.

Pri prevzatí dieťaťa platí zároveň obmedzenie, že materská dovolenka z tohto dôvodu plynie len najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Rodičovská dovolenka muža podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce - výmera

Podľa tretej vety § 166 ods. 1 v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa. Rozsah sa teda odvodzuje od toho, či sa narodí jedno alebo dve a viac detí alebo, či ide o osamelého muža.

Ochrana ženy počas materskej dovolenky a ochrana muža počas rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce

a) ochrana ženy

Počas čerpania materskej dovolenky požíva žena ochranu pred skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Ochrana pred výpoveďou

Zamestnávateľ nesmie dať výpoveď zamestnankyni, ktorá je na materskej dovolenke [§ 64 ods. 1 písm. c)]. Zákaz výpovede však nemôže platiť v absolútnom rozsahu. V ustanovení § 64 ods. 3zakotvené výnimky zo zákazu výpovede. Podľa citovaného ustanovenia môže dať zamestnávateľ výpoveď:

 • z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, tzn. ak sa zrušuje zamestnávateľ alebo jeho časť alebo

 • ak z vlastnej viny stratila predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného predpisu.

V prípade, ak bola daná žene, ktorá je na materskej dovolenke výpoveď z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, a to pred nástupom na materskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase materskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou.

Ochrana pred okamžitým skončením pracovného pomeru

Podľa § 68 ods. 3 zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnankyňou na materskej dovolenke.

b) ochrana muža

Počas čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 požíva muž ochranu pred skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Ochrana pred výpoveďou

Zamestnávateľ nesmie dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je na rodičovskej dovolenke [§ 64 ods. 1 písm. c)]. Zákon tu nerozlišuje rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1a rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 2.

Zákaz výpovede však nemôže platiť v absolútnom rozsahu. V ustanovení § 64 ods. 3zakotvené výnimky zo zákazu výpovede. Podľa citovaného ustanovenia môže dať zamestnávateľ výpoveď:

 • z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, tzn. ak sa zrušuje zamestnávateľ alebo jeho časť alebo

 • ak z vlastnej viny zamestnanec stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného predpisu.

V prípade, ak bola mužovi, ktorý je na rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 1, daná výpoveď z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, a to pred nástupom na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 tak, že by výpovedná doba uplynula v čase rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1, skončí sa výpovedná doba súčasne s rodičovskou dovolenkou podľa § 166 ods. 1.

Ochrana pred okamžitým skončením pracovného pomeru

Podľa § 68 ods. 3 zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý je na rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 1.


(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

K ods. 2: [Rodičovská dovolenka ženy a muža podľa § 166 ods. 2]


Po skončení materskej dovolenky a za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa má zamestnanec nárok na rodičovskú dovolenku, ktorá sa podľa § 141 považuje za dôležitú osobnú prekážku v práci. Rovnako ako pri materskej dovolenke, aj na rodičovskú dovolenku má právo tak žena, ako i muž, ak o ňu zamestnávateľa požiadajú (§ 166 ods. 2).

Dĺžka rodičovskej dovolenky

Rodičovskú dovolenku poskytuje zamestnávateľ až do:

 1. dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku,
 2. dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku - dieťa, ktorého dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť.

Od 1.4.2011 sa spresňuje, že rodičovská dovolenka patrí do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku a toto je posledný možný deň čerpania rodičovskej dovolenky. V prípade, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, ide o deň, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky

Zamestnancova žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky by mala obsahovať údaj o dĺžke rodičovskej dovolenky, pretože zamestnanec nemusí mať záujem na vyčerpaní celej dĺžky dovolenky. V takomto prípade má zamestnávateľ za to, že je povinný poskytnúť zamestnancovi rodičovskú dovolenku v celom rozsahu, prípadne môže zamestnanca vyzvať, aby konkretizoval dĺžku rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ musí mať dostatočnú vedomosť o termíne nástupu z rodičovskej dovolenky kvôli dojednávaniu dĺžky trvania pracovného pomeru v pracovnej zmluve so zastupujúcim zamestnancom.

Rodičovská dovolenka a smrť dieťaťa

Ak dieťa zomrie v dobe, keď je zamestnanec na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa mu táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok (§ 168 ods. 5).

Ochrana zamestnanca a zamestnankyne na rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce

Obdobne ako pri materskej dovolenke požíva aj zamestnanec na rodičovskej dovolenke ochranu pred skončením pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Ochrana pred skončením pracovného pomeru výpoveďou

Zamestnávateľ nesmie dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je na rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 2[§ 64ods. 1 písm. c)]. V ustanovení § 64 ods. 3 sú zakotvené výnimky zo zákazu výpovede. Podľa citovaného ustanovenia môže dať zamestnávateľ výpoveď:

 1. z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, tzn. ak sa zrušuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
 2. z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer (ochrana sa priznáva len rodičovskej dovolenke podľa § 166 ods. 1),
 3. ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného predpisu.

Ochrana pred okamžitým skončením pracovného pomeru

Podľa § 68 ods. 3 zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnankyňou alebo zamestnancom na rodičovskej dovolenke (ZP tu nerozlišuje medzi rodičovskou dovolenkou podľa § 166 ods. 1 a rodičovskou dovolenkou podľa§ 166 ods. 2). S týmito zamestnancami však v prípade skutkového

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk