dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 165 Úprava pracovného času

20.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.2 Komentár k ZP § 165 Úprava pracovného času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 165

Ustanovenie § 164 ods. 2 sa vzťahuje aj na zamestnanca, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a neposkytuje sa jej starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ústavná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

K § 165 ZP:


Výklad je urobený sčasti v § 164 ZP.

Ide o prípad, keď tento zamestnanca požiada o kratší pracovný čas alebo vhodnú úpravu pracovného času (napr. neskorší príchod do práce). Zamestnávateľ musí takejto žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Pojmy:

Blízka osoba – upravuje § 116 OZ - Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Starostlivosť o blízku osobu, ktorá je úplne alebo čiastočne bezvládna (posudzuje lekár).

Sociálne služby - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3 až 5 zákona č. 448/2008 Z. z. – poskytovateľ sociálnej služby), formy sociálnej služby – § 13 zákon č. 448/2008 Z. z..

Ústavná starostlivosť - § 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobe, o ktorú sa stará zamestnanec sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ústavná starostlivosť v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk