dnes je 19.2.2020
Input:

Komentár k ZP § 164 Úprava pracovného času

30.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 § 164- § 165 Úprava pracovného času

8.6.1 Komentár k ZP § 164 Úprava pracovného času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Úprava pracovného času

§ 164

(1) Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.

K ods. 1: [Zaraďovanie do pracovných zmien]


V § 164 ods. 1 sa upravuje pravidlo, že zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.


(2) Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

K ods. 2: [Kratší pracovný čas alebo iná vhodná úprava pracovného času]


Oprávnenými podľa § 164 ods. 2 sú:

  1. tehotná žena a
  2. žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov.

Títo môžu žiadať o:

  1. kratší pracovný čas (§ 49) alebo
  2. o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času (napr. úprava zmien, zmena príchodu a odchodu do práce, pružný pracovný čas, atď.).

V danom prípade zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Vážne prevádzkové dôvody v ČR posudzoval NS ČR - 21 Cdo 612/2006, 21 Cdo 1561/2003.

Existuje aj možnosť, že zamestnávateľ zamestnancovi povolí kratší pracovný čas, takéto povolenie je zamestnávateľ oprávnený odvolať.


Čo všetko sa má skúmať pri posudzovaní, či sú na strane zamestnávateľa vážne prevádzkové dôvody?

Prevádzka: plnenie úloh alebo činností zamestnávateľa, a to najmä úloh, ktoré súvisia so zaistením výroby alebo poskytovaním služieb a inej obdobnej činnosti, ktorú zamestnávateľ vykonáva vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť.

Existencia vážnych prevádzkových dôvodov je preukázaná keď: by bola znemožnená, narušená alebo vážne ohrozená riadna prevádzka zamestnávateľa.

Čo je potrebné zo strany súdu skúmať a zo strany zamestnávateľa tvrdiť a preukázať?

1) povaha prevádzky a závažnosť zásahu do nej v porovnaní so východiskovým stavom,

2) organizačné a technické pomery zamestnávateľa,

3) množstvo (počet) zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa,

4) možnosť vzájomného zastupovania zamestnancov,

5) možnosť odmeňovania za vykonanú prácu,

6) aké problémy (komplikácie) by prinieslo zastupovanie (rôznymi zamestnancami: vlastné oddelenie, iné oddelenie, iný útvar, nový zamestnanec na kratší pracovný pomer alebo dohoda o pracovnej činnosti v požadovanom rozsahu),

7) čo by konkrétne muselo byť preorganizované (ktorých konkrétnych

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk