dnes je 19.2.2020
Input:

Komentár k ZP § 162 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti

23.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3 Komentár k ZP § 162 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 162

(1) Ak tehotná žena vykonáva prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, je zamestnávateľ povinný vykonať dočasnú úpravu pracovných podmienok.

(2) Ak úprava pracovných podmienok podľa odseku 1 nie je možná, zamestnávateľ ženu preradí dočasne na prácu, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci v rámci pracovnej zmluvy, a ak to nie je možné, preradí ju po dohode s ňou aj na prácu iného druhu.

(3) Ak dosahuje žena pri práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok v tehotenstve a v materstve podľa osobitného predpisu.

(4) Ak nemožno tehotnú ženu preradiť na pracovné miesto s dennou prácou alebo na inú vhodnú prácu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej žene.

K § 162: [Dočasná úprava pracovných podmienok]


§ 162 upravuje pravidlá pre dočasnú úpravu pracovných podmienok, ak tehotná žena, matka do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonávala prácu, ktorá je jej zakázaná (viď § 161) alebo tehotná žena vykonáva prácu, ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo.


Zamestnankyňa doniesla od lekára lekársky posudok, podľa ktorého nemôže naďalej vykonávať prácu v stoji pretože ohrozuje jej tehotenstvo. Čo musí spraviť zamestnávateľ?

§ 162 upravuje osobitné pravidlá ohľadom postupu zamestnávateľa ak zamestnankyňa vykonávala prácu, ktorá je jej už zakázaná, pretože je tehotná alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo (§ 162 ods. 4 – aplikuje sa to aj na matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu). § 162 je lex specialis k § 55, ktorý upravuje preradenie zamestnanca vo všeobecnosti – viď. § 55 ods. 2 písm. b) - zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak …. tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie,

Zároveň podľa § 55 ods. 2 písm. f) - zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak ….tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú prácu.

Z hľadiska postupnosti krokov:

1) Dočasná úprava pracovných podmienok na pôvodnom pracovnom mieste

- v prípade ak je práca/resp. práca na pracovisku zakázaná, takýto postup nemožno aplikovať. Inak sa môžu urobiť zmeny – napr. zamestnankyni sa poskytne pohodlná stolička a prácu bude vykonávať v sede. Úprava môže spočívať aj v tom, že zamestnankyňa bude zaraďovaná len na denné zmeny (ak napr. lekársky posudok obsahuje záver lekára, že žena nemôže vykonávať prácu v noci)

2) Preradenie v rámci pracovnej zmluvy

- aplikuje sa za

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk