dnes je 19.2.2020
Input:

Komentár k ZP § 158 Zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou

15.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 § 158- § 159 Zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou

8.4.1 Komentár k ZP § 158 Zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou

§ 158

(1) Zamestnávateľ je povinný zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Ďalej je zamestnávateľ povinný utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.

(2) Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

(3) Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zamestnávaním zamestnanca so zdravotným postihnutím uvedené v odsekoch 1 a 2 podrobnejšie upravujú osobitné predpisy.

K § 158: [Zamestnanec so zdravotným postihnutím]


§ 158 upravuje všeobecné povinnosti pre zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi so zdravotným postihnutím (pojem vymedzuje § 40 ods. 8 ZP).

V § 158 ide o väzbu na zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

V tejto súvislosti viď. ešte § 254 ods. 2 - …. slová „zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zamestnanec so zdravotným postihnutím” v príslušnom tvare.

Chránená dielňa a chránené pracovisko

Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok (napr. nemožno ho zamestnať na bežnom pracovisku, a to ani vykonaním jeho úprav, ktoré by tomu zamestnancovi umožnili výkon práce), môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk