dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 151 Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.1 Komentár k ZP § 151 Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 151

Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov

(1) Na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia zamestnávateľ utvára primerané pracovné podmienky a stará sa o vzhľad a úpravu pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu.

(2) Zamestnávateľ zriaďuje, udržiava a zvyšuje úroveň sociálneho zariadenia, zariadenia na osobnú hygienu a podľa osobitných predpisov aj zdravotnícke zariadenia pre zamestnancov.

(3) Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnú úschovu najmä zvrškov a osobných predmetov, ktoré zamestnanci obvykle nosia do zamestnania, ako aj obvyklých dopravných prostriedkov, ak ich zamestnanci používajú na cestu do zamestnania a späť s výnimkou motorových vozidiel. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť podmienky, za ktorých bude zodpovedať aj za úschovu motorových vozidiel.Túto povinnosť má aj voči všetkým ostatným osobám, ak sú pre neho činné na jeho pracoviskách.

 

K § 151: [Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov]


§ 151 obsahuje všeobecné ustanovenia o pracovných podmienkach a životných podmienkach zamestnancov (pracovné prostredie, pracoviská, hygienické zariadenia, sociálne zariadenia).

V § 151 ods. 3 sa ustanovuje povinnosť zamestnávateľa zaistiť bezpečnú úschovu. Ide najmä

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk