dnes je 24.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 15 Právne úkony

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 § 15- § 17 Právne úkony

2.5.1 Komentár k ZP § 15 Právne úkony

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Právne úkony

§ 15

Prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým mravom.

 

K §15:


Ustanovenie § 15 obsahuje pravidlo, podľa ktorého pri výklade prejavu vôle je potrebné prihliadať aj na dobré mravy. Zákonník práce priznáva úlohu aj tzv. dobrým mravom, pričom ich povaha ako prameňa práva je spochybňovaná a niektorí ich skôr považujú za interpretačný nástroj.

Dobré mravy predstavujú určitý súhrn všeobecne zachovávaných a uznávaných etických noriem spoločnosti, obsahujúci všeobecne platné pravidlá správania sa jej členov vo vzájomných vzťahoch. Pojem dobré mravy nie je v právnom poriadku SR definovaný a môžu sa aplikovať len vtedy, ak ich aplikáciu právna norma dovoľuje alebo prikazuje. Sú používané (napr. v prípade, ak možno na problém hľadieť z dvoch hľadísk) ako interpretačné pravidlo.

Otázka ich použitia je v Zákonníku práce v jednom prípade nastavená relatívne široko. Podľa čl. 2 Základných zásad „Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi ...“ Uvedené je zopakované aj v § 13 ods. 3. To znamená, že v prípade výkonu práv a povinností sa má prihliadať nielen na to, čo je uvedené v zákone, ale aj na to, čo je považované za konanie (hoci nepísané), ktoré je v súlade s dobrými mravmi. Napr. v nejakej situácií zamestnávateľovi zákon neukladá informovať zamestnanca, ale v prípade sporu môže súd vyhodnotiť, že poskytnutie takejto informácie predstavuje požiadavku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk