dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 148 Práva a povinnosti zamestnancov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.3 Komentár k ZP § 148 Práva a povinnosti zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 148

Práva a povinnosti zamestnancov

(1) Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami. Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka.

(2) Ďalšie práva a povinnosti zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje osobitný zákon.

 

K § 148: [Práva a povinnosti zamestnancov]


§ 148 obsahuje všeobecné ustanovenie vo vzťahu k právam a povinnostiam zamestnancov vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podrobnosti upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.