dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.13 Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 144

Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

 

K § 144: [Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci]


§ 144 upravuje podmienky oznamovania a preukazovania prekážok v práci. Podľa § 144 (spoločné ustanovenia o prekážkach v práci) má zamestnanec niekoľko povinností.

K ods. 1: [Oznamovanie prekážky v práci zamestnávateľovi]

Vedomosť o prekážke v práci vopred

Prvá povinnosť sa viaže k skutočnosti, či zamestnanec má vedomosť o prekážke v práci vopred. Podľa § 144 ods. 1, ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna.

Napr. v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti spravidla zamestnanec nevie, že bude dočasne pracovne neschopný, a teda nie je povinný žiadať o poskytnutie pracovného voľna vopred. Vzhľadom na jeho zdravotný stav zamestnanec má nárok na pracovné voľno automaticky, t. j. v zmysle § 141 ods. 1 zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za tento čas.

Pojem „včas“ sa viaže k možnosti zamestnanca oznámiť, že u neho nastane prekážka v práci a zároveň v možnosti zamestnávateľa, aby mal možnosť ešte reagovať na výpadok pracovnej sily.

Zamestnanec v zmysle § 144 ods. 1 včas žiada o poskytnutie pracovného voľna. Právo na poskytnutie pracovného voľna sa viaže na to, či ide o prekážku, kde sa pracovné voľno musí poskytnúť obligatórne (§ 136, § 137, § 139, § 141 ods. 1a 2) alebo fakultatívne (§ 138a, § 140 - ak sa dohodne, už musí) alebo tam, kde rozhoduje, že ide o prekážku v práci (§ 141a). Všeobecne platí, že pracovné voľno sa musí poskytnúť, ak nemožno činnosť vykonať mimo pracovného času (napr. v niektorých prípadoch vyšetrenie a ošetrenie; naopak ak ide napr. o dočasnú pracovnú neschopnosť, materskú a rodičovskú dovolenku, tieto sa logicky nemôžu viazať na požiadavku ich vykonania mimo pracovného času).

Aj v tomto prípade, hoci táto povinnosť je uvedená len v druhej vete, by zamestnanec mal zamestnávateľovi oznámiť predpokladaný rozsah trvania tejto prekážky, čo vlastne aj vyplýva z požiadavky, aby požiadal o pracovné voľno (zamestnanec musí špecifikovať, o aké pracovné voľno z hľadiska rozsahu žiada).

Zamestnanec vopred nemá vedomosť o prekážke v práci

Podľa druhej vety § 144 ods. 1 inak (t. j. ak neplatí prvá veta, t. j. zamestnancovi nie je prekážka vopred známa) je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Zamestnanec tu zamestnávateľa dodatočne upovedomuje:

  1. o tom, že nastala prekážka v práci (už v princípe nežiada o pracovné voľno, ale o ospravedlnenie neprítomnosti v práce) a

  2. o jej predpokladanom trvaní.

Z ustanovenia § 144 ods. 1 možno vyvodiť povinnosť zamestnanca:

1. Ak má zamestnanec vedomosť o tejto prekážke vopred, je povinný svoju neprítomnosť v práci a jej predpokladané trvanie oznámiť zamestnávateľovi vopred a bez zbytočného odkladu (požiadať o pracovné voľno včas).


Zamestnanec sa stal dočasne pracovne neschopným v piatok, v deň, na ktorý nemal určenú (rozvrhnutú) pracovnú zmenu a jeho dočasná pracovná neschopnosť je určená lekárom na sedem kalendárnych dní. Tento zamestnanec už v piatok vie, že nebude môcť nastúpiť na najbližšiu pracovnú zmenu (napr. v pondelok). Zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu, t. j. hneď ako môže kontaktovať zamestnávateľa, túto skutočnosť oznámiť.

2. Zamestnanec nemá vedomosť o prekážke v práci vopred.


Zamestnanec ochorie ráno v deň, na ktorý má rozvrhnutú pracovnú zmenu a namiesto nástupu na pracovnú zmenu navštívi lekára.

Tento zamestnanec, je povinný oznámiť zamestnávateľovi, že nenastúpi na pracovnú zmenu, ale ide na vyšetrenie k lekárovi. Má tak urobiť bez zbytočného odkladu, t. j. vo väčšine prípadov to môže urobiť pred samotným začiatkom pracovnej zmeny.

Zamestnanec je zároveň povinný nahlásiť aj predpokladané trvanie prekážky v práci. Napr. predpokladané trvanie prekážky v práci v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplývať z určenia urobeného lekárom. V prípade, ak sa trvanie prekážky má zmeniť - bude kratšia alebo bude dlhšia, musí túto skutočnosť zamestnanec zamestnávateľovi oznámiť.

V prípade skrátenia prekážky v práci je zamestnanec oprávnený nastúpiť do práce aj skôr ako mala trvať predpokladaná prekážka v práci.

Určenie podmienok oznamovania a preukazovania prekážok v práci na strane zamestnanca

Zákon nestanovuje formu tohto oznámenia (telefonát, SMS, e-mail).

Podľa § 84 ods. 2 pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.

Vo väzbe na § 84 ods. 2 ako aj praktické potreby zamestnávateľa môže byť bližšia špecifikácia formy oznamovania prekážky v práci uvedená v pracovnom poriadku zamestnávateľa.

V pracovnom poriadku sa môže určiť aj komu má zamestnanec prekážku v práci oznamovať (vedúcemu zamestnancovi, priamemu nadriadenému, apod.). ZP stanovuje iba, že zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa. V tomto prípade možno pojem zamestnávateľ vykladať širšie, t. j. zahrňuje aj vedúceho zamestnanca. V prípade, ak by ho nezastihol, môže túto skutočnosť oznámiť inej osobe.

V pracovnom poriadku je možné určiť aj lehoty, do ktorých je zamestnanec povinný doručiť potvrdenie od lekára, ktorým preukazuje svoju dočasnú pracovnú neschopnosť. Takéto určenie by malo zohľadňovať charakter prekážky, ako aj technické prostriedky. Napríklad v prípade poštového doručovania potvrdenia od lekára by mal byť ponechaný primeraný priestor. V pracovnom poriadku možno stanoviť, že potvrdenie od lekára sa má ohlásiť (kratšia lehota) a potvrdenie doručiť (dlhšia lehota).

Nesplnenie oznamovacej povinnosti, resp. včasné nepožiadanie o poskytnutie pracovného voľna

V prípade, ak si zamestnanec nesplní povinnosť oznámiť prekážku v práci (vopred), neznamená to, že pôjde o neospravedlnenú absenciu v práci. Podľa judikatúry ide len o porušenie pracovnej disciplíny.


Judikatúra (S IV, s. 912) uvádza, že „zavinené nesplnenie povinnosti zamestnanca pri prekážke v práci včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna je len porušením pracovnej disciplíny zamestnanca, nemá

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk