dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.12 Komentár k ZP § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 143

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

(1) Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

 

K § 143: [Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase]


Novela č. 257/2011 Z. z. zmenila právnu úpravu prekážok v práci pri pružnom pracovnom čase.

K ods. 1:

V prípade organizácie pracovného času pružným spôsobom je potrebné odlíšiť dva druhy prekážok:

  1. prekážky v práci, ktoré spadajú do základného pracovného času,

  2. prekážky v práci, ktoré spadajú do voliteľného pracovného času.

Vo všeobecnosti podľa prvej vety § 143 ods. 1 platí, že prekážka v práci na strane zamestnanca, u ktorého sa uplatňuje pružný pracovný čas, ktorá zasiahla do základného pracovného času, sa bude posudzovať ako výkon práce, t.j. toto obdobie sa započíta, ako keby zamestnanec v tom čase skutočne pracoval.

Zákonník práce v prvej vete § 143 ods. 1 síce uvádza, že náhrada mzdy sa poskytuje, ale v nadväznosti na iné ustanovenia ZP je potrebné rozlíšiť prekážky v práci, kedy sa náhrada mzdy poskytuje a prekážky v práci, kedy sa náhrada mzdy neposkytuje.Náhrada mzdy sa poskytuje napr. podľa § 138 ods. 2, kde sa uvádza, že zamestnávateľ ... poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov. Náhrada mzdy sa neposkytuje napr. podľa § 141 ods. 2 písm. g), ktorý sa týka prípadu nepredvídaného prerušenia premávky alebo meškania pravidelnej verejnej dopravy. V danom prípade má zamestnanec právo len na pracovné voľno bez náhrady mzdy, ktoré sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom.

Vo všeobecnosti podľa druhej vety § 143 ods. 1 platí, že prekážka v práci na strane zamestnanca, u ktorého sa uplatňuje pružný pracovný čas, ktorá zasiahla do voliteľného pracovného času, sa nebude posudzovať ako výkon práce (na dané obdobie sa bude hľadieť, ako keby ho zamestnanec neodpracoval). Takáto prekážka ale bude posudzovaná ako tzv. ospravedlnená prekážka v práci, čo znamená, že zamestnávateľ ju nemôže kvalifikovať ako neospravedlnené zameškanie práce. Povinnosť nahlasovať prekážky v práci podľa § 144 tým nie je dotknutá.

Za prekážku v práci, ktorá zasiahla do voliteľného pracovného času v zmysle druhej vety § 143 ods. 1, sa náhrada mzdy neposkytuje. To platí aj v prípade, ak ZP v niektorom z ustanovení stanovuje, že pri danej prekážke patrí pracovné voľno s náhradou mzdy. Náhrada mzdy, ak sa postupuje podľa § 143 ods. 1, patrí len v prípade základného pracovného času, ale nie v prípade voliteľného pracovného času. Tu možno vidieť rozdiel pri prekážke v práci u zamestnancov bez zavedeného pružného pracovného času a zamestnancov so zavedeným pružným pracovným časom.


(2) Ak tento zákon alebo kolektívna zmluva pri prekážkach v práci na strane zamestnanca ustanoví presnú dĺžku nevyhnutne potrebného času, za ktorý zamestnancovi patrí pracovné voľno, posudzuje sa ako výkon práce celý tento čas; za jeden deň sa pritom považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca.

 

K ods. 2:


Pri posudzovaní prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase je potrebné odlíšiť prípady podľa ods. 1 a prípady podľa ods. 2.

V ods. 1 pôjde o prípady, kedy nie je presne stanovená dĺžka trvania pracovného voľna v prípade prekážky v práci, či už v ZP alebo v kolektívnej zmluve. Ide napr. o

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk