dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 14 Riešenie sporov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.4 Komentár k ZP § 14 Riešenie sporov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

 


§ 14

Riešenie sporov

Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy.

 

 

K § 14: [Riešenie sporov]


§ 14 Zákonníka práce odkazuje na riešenie sporov a nárokov z pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom súdov. Zákonník práce neuvádza možnosť riešenia sporov cez rozhodcovské súdy.


Otázku rozhodcovských konaní upravuje zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Podľa § 1 ods. 1 uvedeného zákona Tento zákon upravuje

a) rozhodovanie sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike,

b) uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike.“.

Z tohto hľadiska, keďže predmet zákona upravuje len rozhodovanie obchodnoprávnych a občianskoprávnych sporov, nemožno pred ním rozhodovať pracovnoprávne spory.

Príklad:Zamestnávateľ požaduje po zamestnancovi náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil z nedbanlivosti vo výške 1000,- eur, na ktorý súd sa môže zamestnávateľ obrátiť?

Z hľadiska právomoci podľa § 7 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok „V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány.“.

Spor medzi zamestnávateľom a zamestnancom je teda prejednávaný v občianskom súdnom konaní civilným súdom

Podľa § 11 OSP „Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia.“.

Z hľadiska vecnej príslušnosti podľa § 9 ods. 1 OSP platí „Na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy.“ Individuálne pracovnoprávne spory nie sú vymedzené vo výnimkách, a teda o nich rozhodujú okrasné súdy.

Z hľadiska miestnej príslušnosti:

§ 84 OSP - Na konanie je príslušný všeobecnýsúd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (odporca), ak nie je ustanovené inak. (tzv. všeobecná miestna príslušnosť) (t.j. ide o všeobecný súd zamestnanca, keďže návrh smeruje voči nemu).

§ 85 ods. 1 OSP - Všeobecným súdom občana je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v obvode ktorého sa zdržuje. (t.j. ide o bydlisko zamestnanca)

§ 86 ods. 1 OSP - Ak odporca, ktorý je občanom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk