dnes je 24.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 138b Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.5 Komentár k ZP § 138b Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


(1) Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.

 


Z dôvodu účinnosti nového zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 2.1.2016, ktorý zavádza tzv. dobrovoľnú vojenskú prípravu, sa do znenia Zákonníka práce doplnil §138b.

Dobrovoľná vojenská príprava je činnosť, ktorou sa vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy v stave bezpečnosti (čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu) pripravuje na obranu Slovenskej republiky.

Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvuje počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy základný vojenský výcvik v trvaní deväť týždňov a odborný výcvik v trvaní troch týždňov. Základným vojenským výcvikom získava vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy základné vedomosti, návyky a zručnosti v oblasti taktickej prípravy, streleckej prípravy, telesnej prípravy, poradovej prípravy, ženijnej prípravy, komunikačných a informačných systémov, zdravotníckej prípravy,  topografickej prípravy, psychologickej prípravy, logistickej prípravy, radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, vojensko-etickej výchovy a právnej výchovy. Odborným výcvikom získava vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy špecifické vedomosti, návyky a zručnosti potrebné pri plnení úloh ozbrojených síl.

Dobrovoľná

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk