dnes je 7.4.2020
Input:

Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

31.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.4 Komentár k ZP § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 138a

Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

(1) Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.


§ 138a: [Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti]

Novelou č. 406/2011 Z. z. sa s účinnosťou od 1. decembra 2011 vo väzbe na zákon č. 406/2011 Z. z.o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vložilo ustanovenie, ktoré upravuje prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti v medziach zákona o dobrovoľníctve, kde sa akcentuje bezodplatnosť (t. j. zamestnanec túto činnosť vykonáva zadarmo, bez nároku na odmenu) ..

Dobrovoľník

Podľa § 2 ods. 1 uvedeného zákona dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

  1. vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
  2. nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
  3. vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Podľa § 2 ods. 2 dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len «zmluva») uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len «prijímateľ dobrovoľníckej činnosti») alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len «vysielajúca organizácia») alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.


K ods. 1: [Pracovné voľno bez mzdy a náhrady mzdy]

V ods. 1 sa stanovuje, že zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Pracovné voľno, ktoré sa poskytlo sa nepovažuje za výkon práce.


(2) Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov; mzdu ani náhradu mzdy za čas pracovného voľna nemožno dohodnúť.”.


K ods. 2: [Podmienky poskytnutia pracovného voľna - dohoda so zástupcami zamestnancov]

V ods. 2 sa stanovuje, že podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancovmzdu ani náhradu mzdy za čas pracovného voľna nemožno dohodnúť.

Dobrovoľníctvo podľa zákona o dobrovoľníctve a „firemné” dobrovoľníctvo

Z vyššie uvedené vyplýva, že je potrebné odlišovať dobrovoľníctvo na základe tejto zmluvy, ktoré sa vykonáva bezodplatne (a nie je výkonom práce) a poskytuje sa len pracovné voľno a zamestnávateľ sa na ňom nepodieľa a dobrovoľníctvo („firemné” dobrovoľníctvo), na ktorom sa podieľa zamestnávateľ (môže ísť aj o službu, ktorá firma/spoločnosť poskytne bezodplatne, ale pre zamestnancov je to výkon práce a môžu za to dostať aj mzdu alebo sa im poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy, ale môže ísť aj dobrovoľníctvo mimo pracovného času, ktoré sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk