dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 133 Normovanie práce

18.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3 Komentár k ZP § 133 Normovanie práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 133

Normovanie práce

Zamestnávateľ môže zavádzať alebo meniť už zavedené normy spotreby práce len na základe objektívneho posúdenia požadovaného množstva práce a pracovného tempa zamestnanca. Pri určovaní požadovaného množstva práce a pracovného tempa musí vziať do úvahy pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam, právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čas na osobnú očistu po skončení práce a čas na prirodzené potreby zamestnanca.


K § 133: [Normovanie práce]

§ 133 upravuje zavádzanie noriem spotreby práce.

K ods. 1: [Určenie noriem spotreby práce]

V ods. 1 Zákonník práce stanovuje, že zamestnávateľ môže určiť normy spotreby práce (nemusí ich stanoviť, avšak ak chce hodnotiť prácu, resp. odmeňovať na základe výkonu, napr. kvantitatívneho mal by ich mať ustanovené), pričom všeobecne upravuje pravidlá, ktorými by sa mal zamestnávateľ riadiť pri ich stanovovaní. Pri určovaní požadovaného množstva práce a pracovného tempa musí vziať do úvahy:

  1. pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam,
  2. právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  3. čas na osobnú očistu po skončení práce,
  4. čas na prirodzené potreby zamestnanca.

Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 ustanovuje, že zamestnávateľ má zavádzať (alebo meniť) len normy spotreby práce, spracované na základe objektívnych meraní a analýz požadovaného množstva práce a z neho vyplývajúceho pracovného tempa zamestnanca – t.j. aby zamestnávateľ stanovoval normy spotreby práce na základe objektívnych skutočností (nameraním), t.j. nie svojvoľne.


(2) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby predpoklady na uplatnenie noriem spotreby práce boli utvorené pred začatím práce. Normy spotreby práce a ich zmeny sa musia zamestnancom oznámiť vždy pred začatím práce a nesmú sa uplatňovať so spätnou platnosťou.


K ods. 2: [Predpoklady na uplatnenie noriem spotreby práce a oznámenie noriem spotreby práce zamestnancovi]

V ods. 2 stanovuje, že predpoklady na uplatnenie noriem spotreby práce musia byť utvorené pred začatím práce a musia byť zamestnancovi oznámené pred začatím práce a nesmú sa uplatňovať so spätnou platnosťou.


(3) Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ zavádza normy a vykonáva ich zmeny až po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.K ods. 3: [Zavádzanie noriem spotreby práce]

Podľa znenia účinného od 1. januára 2013 ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ zavádza normy a vykonáva ich zmeny až po dohode so zástupcami zamestnancov (od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2012 po prerokovaní so zástupcami zamestnancov).

Zákonník práce rieši aj situáciu, ak sa zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov nedohodnú. V prípade ak dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu (§ 9 ods. 7 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, podľa ktorého Inšpektorát práce rozhoduje, ak nedošlo k dohode podľa osobitného predpisu - Zákonník práce) o pravidlách o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré má zamestnávateľ vydať, a o zavedení noriem spotreby práce a o ich zmenách u zamestnávateľa).


Norma času

Norma času predstavuje výkonovú normu. Ide o množstvo času, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie konkrétnej úlohy alebo na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk