dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 132 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2 Komentár k ZP § 132 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 132

Ustanovenia § 129 až 131 sa vzťahujú rovnako na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok.


K § 132:

Podľa zmeneného § 132 (novela č. 257/2011 Z. z.s účinnosťou od 1.9.2011), ustanovenia § 129 až 131 (o zrážkach zo mzdy) sa vzťahujú rovnako na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok. Táto zmena vyplýva zo zmeny zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ide o zosúladenie vymedzenia vymeriavacieho základu na účely vykonávania odvodov do poistných fondov s vymedzením pojmu „mzda” na účely vykonávania zrážok vrátane prednostných zrážok podľa § 131 ods. 1.

Zmenený § 132 umožní vykonávať aj ďalšie zrážky na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom podľa § 131 ods. 3 z plnení, ktoré nemajú charakter mzdy, náhrady mzdy alebo náhrady za pracovnú pohotovosť.


Zamestnancovi je 18.4.2019 daná výpoveď z dôvodu organizačných zmien. Výpovedná doba začne plynúť pod 1.5.2019 a skončí31.5.2019. Dňa 10.6.2019 je zamestnancovi vyplatená mzda, ako aj odstupné vo výške 2x priemerného mesačného zárobku zamestnanca určeného podľa § 134. V zmysle § 118 sa odstupné nepovažuje za mzdu. Možno vykonať zrážky zo mzdy aj z neho?

Z hľadiska Zákonníka práce (aj z hľadiska daňových zákonov a exekučných zákonov) je odstupné považované za príjem zamestnanca. § 132 teda ustanovuje, že ak zamestnancovi je zamestnávateľom vyplatený príjem, vzťahuje sa na neho pre účely zrážok rovnaký režim ako podľa § 131 ZP – t.j.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk