dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 128 Mzda v cudzej mene

3.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.11 Komentár k ZP § 128 Mzda v cudzej mene

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 128

Mzda v cudzej mene

Zamestnancovi s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine možno poskytovať mzdu alebo jej časť v cudzej mene. Prepočet výšky mzdy v eurách na cudziu menu sa vykonáva podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu určenému na výplatu mzdy podľa § 130 ods. 2 alebo v iný dohodnutý deň.

K § 128:


§ 128 upravuje pravidlá pre poskytovanie mzdy v cudzej mene zamestnancovi. Cudzou menou je mena iná ako „euro”. Vo všeobecnosti mzda má byť zamestnancovi vyplácaná v mene „euro”. Podľa § 130 ods. 1 . „ Mzda sa zamestnancovi vypláca v peniazoch; v inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje tento zákon alebo osobitný predpis.”. Len vo výnimočných