dnes je 24.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 127 Naturálna mzda

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.10 Komentár k ZP § 127 Naturálna mzda

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 127

Naturálna mzda

(1) Zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy, s výnimkou minimálnej mzdy, formou naturálnej mzdy. Naturálnu mzdu môže zamestnávateľ poskytovať len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých.

(2) Ako naturálnu mzdu možno poskytovať výrobky, výkony, práce a služby. Poskytovanie naturálnej mzdy vo forme liehovín alebo iných návykových látok nie je dovolené. Zľava na cestovnom pre zamestnanca dopravcu sa nepovažuje za naturálnu mzdu.

(3) Naturálna mzda sa vyjadruje v peňažnej forme v cenách tovaru od výrobcu alebo v cenách služieb od poskytovateľa služieb podľa cenového predpisu platného v čase poskytovania naturálnej mzdy.

(4) Ak zamestnávateľ v rámci svojich priestorov zriadil obchodné zariadenia na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb, nesmie zamestnanca nútiť, aby v týchto obchodných zariadeniach kupoval tovar alebo využíval ich služby. V prípade, že z dôvodov odlúčenosti prevádzky nemožno používať iné obchodné zariadenia, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby sa predaj tovaru alebo poskytovanie služieb nevyužívali na dosahovanie vlastného zisku alebo aby sa tovar predával a služby poskytovali za ceny v mieste obvyklé v čase predaja tovaru alebo poskytovania služieb.


K § 127:

§ 127 upravuje pravidlá pre poskytovanie naturálnej mzdy (plnenie peňažnej hodnoty) zamestnancovi. V praxi je už takéto plnenie len výnimočné.

Dohoda o naturálnej mzde

Z hľadiska Zákonníka práce, ak nie je dohodnuté inak, vždy ide o vyplácanie mzdy v peniazoch a vždy v mene euro (plnenie v inej mene viď. aj § 128).

Zákonník práce ustanovuje, že časť mzdy sa môže poskytnúť ako naturálna mzda, pričom sa vyžaduje súhlas zamestnanca. § 127 síce priamo neupravuje, že súhlas má byť zamestnancom daný vopred ale forma dohodnutia mzdy vyplýva z § 119, a teda naturálna mzdy sa musí dojednať vopred.

Podľa § 119 ods. 2„Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve.“ a podľa § 119 ods. 3„V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu.”.

Rozsah naturálnej mzdy z celkovej mzdy zamestnanca

Pokiaľ ide o určenie časti mzdy, Zákonník práce upravuje, že minimálna mzda (§ 127 ods. 1 neuvádzajú sa aj minimálne mzdové nároky) nemôže byť poskytovaná vo forme naturálnej mzdy. Naturálnou mzdou môže byť plnenie iba nad tento rozsah. V tomto ohľade je však potrebné spomenúť čl. 4 Dohovoru MOP č. 95 o ochrane mzdy, ktorým je SR viazaná –naturálna mzda je len výnimkou, nie pravidlom.

V tejto súvislosti možno poznamenať, že napr. pri vyslaní zamestnanca na výkon práce podľa § 5 ods. 2 a nasl. do SRN, SRN neumožňuje vyslanému zamestnancovi poskytovať naturálnu mzdu, resp. ju započítavať pre účely posúdenia, či mu bola poskytnutá mzda podľa pravidiel SRN.

Obsah naturálnej mzdy

Naturálna mzda je plnenie peňažnej hodnoty. Zákonník práce ustanovuje, čo sa nemôže a čo môže nemôže poskytovať ako naturálna mzda (ods. 2).

Môžu sa poskytovať: výrobky, výkony, práce, služby.

V tomto kontexte viď. aj čl. 4 ods. 2 Dohovoru MOP č. 95: „V prípadoch, keď je dovolené vyplácať časť mzdy vo forme naturálnych požitkov, je potrebné urobiť vhodné opatrenia, aby

a) naturálne požitky boli primerané osobnej potrebe a prospechu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk