dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.7 Komentár k ZP § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 123

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

(1) Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v

a) kolektívnej zmluve,

b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

(3) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

K § 123: [Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu]


§ 123 sa upravuje mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. Nočnú prácu upravuje § 98.

Ide o mzdové zvýhodnenie za čas výkonu práce medzi 22:00 a 6:00.


Pracovná zmena začína o 22:00 a končí o 10:00. Za aký čas patrí mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu?

Pracovná zmena od 22:00 do 10:00 má byť kvalifikovaná ako nočná zmena, keďže prevažná časť zmeny (8 hodín vs. 4 hodiny) spadá do času medzi 22:00 a 6:00. Z hľadiska posúdenia nároku zamestnanca sa však rozlišuje – otázka nočnej zmeny a otázka nočnej práce. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu patrí len za čas medzi 22:00 a 6:00 bez ohľadu na to, či zmena začala pred 22:00 alebo končí po 6:00.


Zamestnávateľ chce poskytovať mzdové zvýhodnenie za nočnú zmenu. Môže tak urobiť?

Zákon nevylučuje, aby zamestnávateľ poskytoval aj iné mzdové zvýhodnenia ako upravuje Zákonník práce. Zamestnávateľ však vždy musí dodržať § 123 ZP. Zamestnávateľ môže poskytovať aj plnenia vo väzbe na nočnú zmenu pre čas pred začatím a po skončení nočnej práce, napr. s cieľom motivovať zamestnancov pre prácu v takejto zmene. Takéto mzdové zvýhodnenie však nemôže pomenovať ako mzdové zvýhodnenie za nočnú práce (keďže už nejde o nočnú prácu).

K ods. 1: [Výška mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu]

Výšku mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu upravuje:

Od 1.5.2018 do 30.4.2019 platil: § 252m písm. c) bod 1:

- mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

- zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

Od 1.5.2019 platí:§ 123 ods. 1:

- mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

- zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.


Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok.

Od 1.1.2021 – oznámenie v Zbierke zákonov o sume minimálnej mzdy.

Základom pre rok 2020 je suma 3,333,- eura/hod /a z nej príslušné percento/.


Zamestnanec je zaradený do 3. stupňa náročnosti práce. Má táto skutočnosť vplyv na výšku jeho mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu. Napr. ako 1,3 násobok 20% z minimálnej mzdy?

V prípade mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu sa vychádza z minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej osobitným predpisom (pre rok 2020: 3,333,- eura) a nerozlišuje sa či je zamestnanec podľa § 120 zaradený do vyššieho stupňa náročnosti práce alebo má napr. vyššiu hodinovú mzdu z dôvodu skrátenia pracovného času podľa § 85 ZP.

Minimálnym základom teda je vždy 0,2-násobok hodinovej minimálnej mzdy (pre 2020: 0,2 x 3,333)

K ods. 2: [Derogačné ustanovenie]

Ods. 2 upravuje možnosť derogácie, zníženia výšky mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu

Od 1.5.2018 do 30.4.2018: platil § 252m písm. c) bod 2 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Od 1.5.2019: platí § 123 ods. 2 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok.

Od 1.1.2021 – oznámenie v Zbierke zákonov o sume minimálnej mzdy.

Základom pre rok 2020 je suma 3,333,- eura/hod /a z nej príslušné percento/.

Skutočnosť, že zamestnanec pracuje 37,5h týždenne /skrátený pracovný čas podľa § 85 ods. 5/ alebo že je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk