Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZP § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

3.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.7 Komentár k ZP § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 123

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

(1)

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v

a) kolektívnej zmluve,

b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

(3) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

K § 123: [Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu]


§ 123 sa upravuje mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. Nočnú prácu upravuje § 98.

Ide o mzdové zvýhodnenie za čas výkonu práce medzi 22:00 a 6:00.


Pracovná zmena začína o 22:00 a končí o 10:00. Za aký čas patrí mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu?

Pracovná zmena od 22:00 do 10:00 má byť kvalifikovaná ako nočná zmena, keďže prevažná časť zmeny (8 hodín vs. 4 hodiny) spadá do času medzi 22:00 a 6:00. Z hľadiska posúdenia nároku zamestnanca sa však rozlišuje – otázka nočnej zmeny a otázka nočnej práce. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu patrí len za čas medzi 22:00 a 6:00 bez ohľadu na to, či zmena začala pred 22:00 alebo končí po 6:00.


Zamestnávateľ chce poskytovať mzdové zvýhodnenie za nočnú zmenu. Môže tak urobiť?

Zákon nevylučuje, aby zamestnávateľ poskytoval aj iné mzdové zvýhodnenia ako upravuje Zákonník práce. Zamestnávateľ však vždy musí dodržať § 123 ZP. Zamestnávateľ môže poskytovať aj plnenia vo väzbe na nočnú zmenu pre čas pred začatím a po skončení nočnej práce, napr. s cieľom motivovať zamestnancov pre prácu v takejto zmene. Takéto mzdové zvýhodnenie však nemôže pomenovať ako mzdové zvýhodnenie za nočnú práce (keďže už nejde o nočnú prácu).

K ods. 1: [Výška mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu]

Výšku mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu upravuje:

Od 1.5.2018 do 30.4.2019: § 252m písm. c) bod 1:

  • mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

  • zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

Od 1.5.2019:§ 123 ods. 1:

  • mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

  • zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.


Osobitným predpisom je nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje minimálnu mzdu na príslušný kalendárny rok.


Zamestnanec je zaradený do 3. stupňa náročnosti práce. Má táto skutočnosť vplyv na výšku jeho mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu. Napr. ako 1,3 násobok 20% z minimálnej mzdy?

V prípade mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu sa vychádza z minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej osobitným predpisom (pre rok 2017: 2,50,- eur) a nerozlišuje sa či je zamestnanec podľa § 120 zaradený do vyššieho stupňa náročnosti práce alebo má napr. vyššiu hodinovú mzdu z dôvodu skrátenia pracovného času podľa § 85 ZP.

Minimálnym základom teda je vždy 0,2-násobok hodinovej minimálnej mzdy (pre 2018: 0,2 x 2,759)

K ods. 2: [Derogačné ustanovenie]

Ods. 2 upravuje možnosť derogácie, zníženia výšky mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu

Od 1.5.2018 do 30.4.2018: platí § 252m písm. c) bod 2 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Od 1.5.2019: platí § 123 ods. 2 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok. Základom pre rok 2018 je suma 2,759,- eura/hod /a z nej príslušné percento/.

Skutočnosť, že zamestnanec pracuje 37,5h týždenne /skrátený pracovný čas podľa § 85 ods. 5/ alebo že je zaradený do vyššieho stupňa náročnosti práce /§ 121/ nemá na tento

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: