dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

4.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.6.2.1 Komentár k ZP § 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.§ 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

(1) Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v

a) kolektívnej zmluve,

b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

(3) Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely odsekov 1 a 2 nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

(4) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. Ak dôjde k dohode podľa prvej vety, vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie podľa odsekov 1 a 2.

Novela Zákonník práce od 1.5.2018 zavádza mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu. Samotná výška mzdového zvýhodnenia je v čase od 1.5.2018 do 30.4.2019 ovplyvnená § 252m.

K ods. 1: [Výška mzdového zvýhodnenia]

Od 1.5.2018 do 30.4.2018: platí § 252m písm. b) bod 1 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Od 1.5.2019: platí § 122b ods. 1 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok. Základom pre rok 2018 je suma 2,759,- eura/hod /a z nej príslušné percento/.

Skutočnosť, že zamestnanec pracuje 37,5h týždenne /skrátený pracovný čas podľa § 85 ods. 5/ alebo že je zaradený do vyššieho stupňa náročnosti práce /§ 121/ nemá na tento základ vplyv.

K ods. 2: [Derogačné ustanovenie]

Ods. 2 upravuje možnosť derogácie, zníženia výšky mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu.

Od 1.5.2018 do 30.4.2018: platí § 252m písm. a) bod 2 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Od 1.5.2019: platí § 122a ods. 2 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok. Základom pre rok 2018 je suma 2,759,- eura/hod /a z nej príslušné percento/.

Skutočnosť, že zamestnanec pracuje 37,5h týždenne /skrátený pracovný čas podľa § 85 ods. 5/ alebo že je zaradený do vyššieho stupňa náročnosti práce /§ 121/ nemá na tento základ vplyv.

Podmienky uplatnenia:

1) zamestnávateľ, u ktorého vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu

Napr. nepretržitá prevádzka vyžaduje prácu v nedeľu /k pojmu povaha práce a podmienky prevádzky viď. aj použitie tohto pojmu v § 87 a § 93/.

2a) u zamestnávateľ pôsobí odborová organizácia (§ 230 ZP): je to dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 231 ZP),

2b) u zamestnávateľa nepôsobí odborová

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk