Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZP § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

4.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.6.1 Komentár k ZP § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 122aMzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

(1) Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v

a)kolektívnej zmluve,

b)pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

(3) Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely odsekov 1 a 2 sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

(4) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu. Ak dôjde k dohode podľa prvej vety, vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie podľa odsekov 1 a 2.

Novela Zákonník práce od 1.5.2018 zavádza mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu. Samotná výška mzdového zvýhodnenia je v čase od 1.5.2018 do 30.4.2019 ovplyvnená § 252m.

K ods. 1: [Výška mzdového zvýhodnenia]

Od 1.5.2018 do 30.4.2018: platí § 252m písm. a) bod 1 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Od 1.5.2019: platí § 122a ods. 1 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok. Základom pre rok 2018 je suma 2,759,- eura/hod /a z nej príslušné percento/.

Skutočnosť, že zamestnanec pracuje 37,5h týždenne /skrátený pracovný čas podľa § 85 ods. 5/ alebo že je zaradený do vyššieho stupňa náročnosti práce /§ 121/ nemá na tento základ vplyv.

K ods. 2: [Derogačné ustanovenie]

Ods. 2 upravuje možnosť derogácie, zníženia výšky mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu.

Od 1.5.2018 do 30.4.2018: platí § 252m písm. a) bod 2 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Od 1.5.2019: platí § 122a ods. 2 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok. Základom pre rok 2018 je suma 2,759,- eura/hod /a z nej príslušné percento/.

Skutočnosť, že zamestnanec pracuje 37,5h týždenne /skrátený pracovný čas podľa § 85 ods. 5/ alebo že je zaradený do vyššieho stupňa náročnosti práce /§ 121/ nemá na tento základ vplyv.

Podmienky uplatnenia:

1) zamestnávateľ, u ktorého vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu

Napr. nepretržitá prevádzka vyžaduje prácu v sobotu /k pojmu povaha práce a podmienky prevádzky viď. aj použitie tohto pojmu v § 87 a § 93/.

2a) u zamestnávateľ pôsobí odborová organizácia (§ 230 ZP): je to dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 231 ZP),

2b) u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia: je to dohodnuté v pracovnej zmluve + tento zamestnávateľ k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Posudzuje sa ten stav, ktorý je k 31.12. a neposudzuje sa priemerný evidenčný stav zamestnancov.

K ods. 3: [Práca v sobotu]

Ak ide o pracoviská s nočnými zmenami /pozn. nočná zmena viď. 90 ods. 7: pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou/ § 122a automaticky nevychádza z tzv. kalendárnej soboty ale z rozvrhu pracovných zmien, a teda sobota spravidla začína v iný čas ako 0:00 v sobotu. Napr. ak prvá ranná zmena v týždni nastupuje o 8:00, pre účely mzdového zvýhodnenia sobota začína o 8:00 v sobotu a končí sa o 8:00 v nedeľu. Sobota je z hľadiska Zákonníka práce vnímaná ako doba – začne jej začiatkom a skončí o 24 hodín neskôr, t.j. v tomto prípade v nedeľu o 8:00 (7:59....).

Na pracoviskách kde nie sú nočné zmeny, napr. len ranná zmena (6:00 – 14:30), prípadne ranná a odpoludňajšia zmena (napr. 6:00 – 14:00 a 14:00 – 22:00) sa sobota riadi kalendárnym dňom (0:00 – 24:00).

K ods. 4: [Dohoda o zohľadnení práce v sobotu v mzde vedúceho zamestnanca]

Zákonník práce umožňuje aby prípadná práca v sobotu (t.j. tá čo môže nastať, ale nie je plánovaná, predvídaná, preto sa hovorí o „prípadne” práci v sobotu) mohla byť zohľadnená v mzde vedúceho zamestnanca (pojem § 9 ods. 3). Zohľadnenie znamená, že z tohto dôvodu je mzda zamestnanca zvýšená.

Komentár k ZP§ 122bMzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 122bMzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

(1) Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v

a) kolektívnej zmluve,

b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

(3) Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely odsekov 1 a 2 nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

(4) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu. Ak dôjde k dohode podľa prvej vety, vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie podľa odsekov 1 a 2.

Novela Zákonník práce od 1.5.2018 zavádza mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu. Samotná výška mzdového zvýhodnenia je v čase od 1.5.2018 do 30.4.2019 ovplyvnená § 252m.

K ods. 1: [Výška mzdového zvýhodnenia]

Od 1.5.2018 do 30.4.2018: platí § 252m písm. b) bod 1 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Od 1.5.2019: platí § 122b ods. 1 - mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Osobitný predpis: nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na príslušný rok. Základom pre rok 2018 je suma 2,759,- eura/hod /a z nej príslušné percento/.

Skutočnosť, že

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: