dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nároky

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.4 Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nároky

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 120

Minimálne mzdové nároky

(1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len „stupeň”) príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

§ 120: [Minimálne mzdové nároky]

V § 120 sú upravené tzv. minimálne mzdové nároky.


K ods. 1: [Minimálne mzdové nároky a doplatok]

Minimálne mzdové nároky sa vzťahujú na zamestnancov, ktorých odmeňovanie nie je upravené v kolektívnej zmluve.

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len “stupeň“) príslušného pracovného miesta.

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.


(2) Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3), mzda za prácu nadčas (§ 121), mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122), mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a), mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123) a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124). Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.


K ods. 2: [Čo sa nezahŕňa do mzdy]

V ods. 2 sa stanovuje, čo sa nezahŕňa do mzdy podľa ods. 1 a do počtu odpracovaných hodín.

Do mzdy sa nezahŕňa:

- mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3),

- mzda za prácu nadčas (§ 121),

- mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122),

- mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a),

- mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b),

- mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123),

- mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124).

Z uvedeného vyplýva, že ostatné zložky mzdy sa sem započítavajú /napr. aj odmena/.

Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú:

- hodiny práce nadčas,

- čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.


(3) Pracovné miesto podľa odseku 1 je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Komentár

K ods. 3: [Pracovné miesto a stupeň náročnosti práce]

V ods. 3 sa vymedzuje, čo je to pracovné miesto.

Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.


(4) Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy.

Stupeň   Koeficient minimálnej mzdy   
1   1,0   
2   1,2   
3   1,4   
4   1,6   
5   1,8   
6   2,0   


K ods. 4: [Zamestnanci s ustanoveným pracovným časom 40 hodín týždenne]

V ods. 4 sa stanovuje, čo je to sadzba minimálneho mzdového nároku (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne).

Tab. - Minimálne mzdové nároky – rok 2020

Stupeň náročnosti práce  Koeficient minimálnej mzdy  Mesačná minimálna mzda  Hodinová minimálna mzda zamestnanca s ustanoveným pracovným časom 40h(1/174 zaokrúhlená na 4 desatinné miesta podľa § 2 ods. 5 zákona o minimálnej mzde  Hodinová minimálna mzda zamestnanca s ustanoveným pracovným časom 38 a ¾ h(1/174 zaokrúhlená na 4 desatinné miesta podľa § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde  Hodinová minimálna mzda zamestnanca s ustanoveným pracovným časom 37 a 1/2 h(1/174 zaokrúhlená na 4 desatinné miesta podľa § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde  
1  1,0  580,00 3,3330 3,4405 3,5552 
2  1,2  696,00 3,9996 4,1286 4,2662 
3  1,4  812,00 4,6662 4,8167 4,9773 
4  1,6  928,00 5,3328 5,5048 5,6883 
5  1,8  1044,00 5,9994 6,1929 6,3994 
6  2,0  1160,00 6,6660 6,8810 7,1104 

Tab. - Minimálne mzdové nároky – rok 2019

Stupeň náročnosti práce  Koeficient minimálnej mzdy  Mesačná minimálna mzda  Hodinová minimálna mzda zamestnanca s ustanoveným pracovným časom 40h(1/174 zaokrúhlená na 4 desatinné miesta podľa § 2 ods. 5 zákona o minimálnej mzde  Hodinová minimálna mzda zamestnanca s ustanoveným pracovným časom 38 a ¾ h(1/174 zaokrúhlená na 4 desatinné miesta podľa § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde  Hodinová minimálna mzda zamestnanca s ustanoveným pracovným časom 37 a 1/2 h(1/174 zaokrúhlená na 4 desatinné miesta podľa § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde  
1  1,0  520,00  2,9890  3,0854  3,1883  
2  1,2  624,00  3,5868  3,7025  3,8259  
3  1,4  728,00  4,1846  4,3196  4,4636  
4  1,6  832,00  4,7824  4,9367  5,1012  
5  1,8  936,00  5,3802  5,5538  5,7389  
6  2,0  1040,00  5,9780  6,1708  6,3765  

Tab. - Minimálne mzdové nároky – rok 2018

Stupeň náročnosti práce  Koeficient minimálnej mzdy  Mesačná minimálna mzda  Hodinová minimálna mzda zamestnanca s ustanoveným pracovným časom 40h(1/174 zaokrúhlená na 4 desatinné miesta podľa § 2 ods. 5 zákona o minimálnej mzde  Hodinová minimálna mzda zamestnanca s ustanoveným pracovným časom 38 a ¾ h(1/174 zaokrúhlená na 4 desatinné miesta podľa § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde  Hodinová minimálna mzda zamestnanca s ustanoveným pracovným časom 37 a 1/2 h(1/174 zaokrúhlená na 4 desatinné miesta podľa § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde  
1  1,0  480,00  2,7590  2,8480  2,9429  
2  1,2  576,00  3,3108  3,4176  3,5315  
3  1,4  672,00  3,8626  3,9872  4,1201  
4  1,6  768,00  4,4144  4,5568  4,7087  
5  1,8  864,00  4,9662  5,1264  5,2973  
6  2,0  960,00  5,5180  5,6960  5,8859  

Tab. - Minimálne mzdové nároky – rok 2017

Tab. - Minimálne mzdové nároky – rok 2016

Tab. - Minimálne mzdové nároky – rok 2015

V tabuľke je uvedený stupeň náročnosti práce pre príslušne pracovné miesto. Každý stupeň náročnosti má priradený koeficient. Koeficienty sú 1,0-2,0.

Charakteristiky stupňov náročnosti práce sú uvedené v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Minimálny mzdový nárok za hodinu pre príslušné pracovné miesto pre zamestnancov s ustanoveným pracovným časom 40 hodín týždenne sa vypočíta vzorcom:

Vzorec: Hodinová minimálna mzda x koeficient minimálnej mzdy = minimálny mzdový nárok pre príslušné pracovné miesto s príslušným stupňom náročnosti práce


(5) Pri ustanovení týždenného pracovného času podľa § 85 na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia.

Komentár

K ods. 5: [Zamestnanci s ustanoveným pracovným časom menej ako 40 hodín týždenne]

V ods. 5 sa upravuje situácia zamestnanca, ktorý má zo zákona ustanovený kratší pracovný čas ako 40 hodín (viď. § 85).

Pri ustanovení týždenného pracovného času podľa § 85 na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia. Cieľom je dosiahnuť rovnaký minimálny mesačný mzdový nárok pre týchto zamestnancov.


Vzorec pre prvý stupeň náročnosti práce

Minimálna hodinová mzda x 1,0 x (40 / 38,75)

Pomer 40/38,75 vyjadruje úmerné zvýšenie koeficientu, pretože ustanovený čas pre túto kategóriu zamestnancov je podľa § 85 Zákonníka práce 38 a ¾ hodiny.

Ak zamestnanec v mesiaci odpracuje 22 dní po 7 a 3/4 hodiny, jeho tarifná mzda v uvedenom mesiaci bude 3,4405 x 22 x 7,75


(6) U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sa sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci.

Komentár

K ods. 6: [Zamestnanci odmeňovaní mesačnou mzdou s dohodnutým kratším týždenným pracovným časom a zamestnanci odmeňovaní mesačnou mzdou, ktorí v mesiaci neodpracovali určený týždenný pracovný čas]

V ods. 6 sa upravujú minimálne mzdové nároky zamestnancov s kratším pracovným časom a zamestnancov odmeňovaní mesačnou mzdou, ktorí v mesiaci neodpracovali určený týždenný pracovný čas.

Zamestnanci odmeňovaní mesačnou mzdou s dohodnutým kratším týždenným pracovným časom

U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, a s ktorým možno dohodnúť pracovný čas 40 hodín týždenne, ale dohodne sa s ním pracovný čas napr. len na 37,5 h týždenne, sa koeficienty nemenia (vo všeobecnosti sa v podniku bude uplatňovať 37,5h pracovný čas).

Uvedené sa týka len zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Pri zamestnancovi , ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou sa vychádza z hodinových sadzieb minimálneho mzdového nároku.

V treťom prípade teda ide o zamestnanca, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas. U tohto zamestnanca sa sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci.

Malo by ísť o vzorec vyjadrujúci pomer hodín, ktoré sa majú odpracovať v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk