dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 11a - § 12 Zástupcovia zamestnancov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.2 Komentár k ZP § 11a - § 12 Zástupcovia zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 11a

Zástupcovia zamestnancov

(1) Zástupcovia zamestnancov sú príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zástupcom zamestnancov aj zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu.

(2) V družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu, je na účely tohto zákona zástupcom zamestnancov osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou.

 

K § 11a: [Zástupcovia zamestnancov]


§ 11a vymedzuje okruh zástupcov zamestnancov pre účely Zákonníka práce.

Sú nimi:

  • príslušný odborový orgán (zákon č. 83/1990Zb. o združovaní občanov, § 230 Zákonníka práce),

  • zamestnanecká rada (§ 233 a nasl. Zákonníka práce),

  • zamestnanecký dôverník (§ 233 a nasl. Zákonníka práce),

  • zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - je zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (§ 19zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - zástupca zamestnancov pre bezpečnosť)

  • osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou (v družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu).

§ 11a Zákonníka práce ich nevymenúva, ale zástupcami zamestnancov pre účely nadnárodného informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (§ 241 a nasl.) sú aj člen európskej zamestnaneckej rady a zástupca zamestnancov zabezpečujúci iný postup informovania zamestnancov a prerokovania s nimi. Obdobne to platí aj pre zástupcov v európskej družstevnej spoločnosti a európskej spoločnosti.

Vzájomný vzťah medzi zástupcami zamestnancov upravuje § 229 ods. 7,§ 232, § 233 ods. 4 a § 3a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.


U zamestnávateľa pôsobí len zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V Zákonníku práce sa na viacerých miestach uvádza povinnosť zamestnávateľa prerokovať niektoré otázky alebo dohodnúť niektoré veci so zástupcami zamestnancov. Ide v tomto prípade aj o povinnosť alebo možnosť zamestnávateľa prerokovať alebo dohodnúť veci aj so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci? Napríklad: podľa § 87a ods. 1 „Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.“. Môže zamestnávateľ zaviesť konto pracovného času ak s tým súhlasí zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci?

Pojem „zástupcovia zamestnancov“, ktorý používa Zákonník práce sa týka len zástupcov zamestnancov podľa prvej vety § 11a ods. 1 Zákonníka práce, t.j. príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník. Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je osobitný zástupca zamestnancov pre otázky BOZP, z toho hľadiska nejde o zástupcu zamestnancov pre všeobecné otázky, a teda napr. v prípade § 87a Zákonníka práce, jeho súhlas neumožňuje zaviesť konto pracovného času.


§ 12

(1) Ak sa podľa tohto zákona vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov alebo dohoda s nimi, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne; to neplatí, ak tento zákon ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Ak tento zákon ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa, túto dohodu nemožno nahradiť ani dohodou so zamestnancom.

 

K § 12: [Konanie zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov]


§ 12 (nové ustanovenie účinné od 1. januára 2013) stanovuje pravidlo, ktorým sa určí, ako sa postupuje, ak zákon stanovuje požiadavku na prerokovanie a dohodu so zástupcami zamestnancov alebo ich súhlas a u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

V praxi sa niekedy objavovali otázky, že ak Zákonník práce vyžaduje dohodu so zástupcami zamestnancovi a u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, či môže zamestnávateľ konať autonómne alebo nemôže vôbec konať. Právna úprava účinná od 1. januára 2013 z tohto dôvodu výslovne stanovuje pravidlá ohľadom postupu zamestnávateľa, v prípade, ak u neho nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

K ods. 1: [Dohoda alebo súhlas zástupcov zamestnancov]


V odseku 1 sa rieši situácia, ak sa vyžaduje dohoda alebo súhlas zástupcov zamestnancov.

Z ustanovenia vyplýva všeobecné pravidlo a výnimka:

Všeobecné pravidlo: Ak sa podľa Zákonníka práce vyžaduje súhlas zástupcov zamestnancov alebo dohoda s nimi, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne.

V tomto prípade sa umožňuje, keďže u zamestnávateľa nie je zástupca zamestnancov, s ktorým by sa uzatvorila dohoda alebo, od ktorého by sa získal súhlas, aby zamestnávateľ konal samostatne (autonómne). Ide napríklad o vydanie pracovného poriadku (§ 84 ods. 1 - zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. - ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov môže vydať pracovný poriadok autonómne a pracovný poriadok nie je neplatný z dôvodu, že zamestnávateľ nezískal od zástupcov zamestnancov predchádzajúci súhlas).

Kto je zástupca zamestnancov vymedzuje § 11a. V tejto súvislosti sú ako relevantní partneri len odborová organizácia, zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník. O neexistenciu zástupcu zamestnancov ide vtedy, ak u zamestnávateľa nepôsobí ani jeden z nich,

Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitného predpisu (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) je len zástupcom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Výnimka: Druhá časť ustanovenia za bodkočiarkou stanovuje výnimku. Výnimka spočíva v tom, že ak zákon výslovne stanoví slovami, že „dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa“, zamestnávateľ nemôže postupovať samostatne ani keď u neho nepôsobí zástupca zamestnancov (napr. § 87 ods. 2, § 87a) (a ani keď sa nedohodne so zástupcami zamestnancov).

Nahradenie dohody so zástupcami zamestnancov dohodou so zamestnancom

Zároveň Zákonník práce stanovuje, žeak tento zákon ustanovuje, že dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa, túto dohodu nemožno nahradiť ani dohodou so zamestnancom. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ sa:

  • ak u neho pôsobia zástupcovia zamestnancov - nemôže dohodnúť na nejakej otázke so zamestnancom, ak s tým nesúhlasili zástupcovia zamestnancov a podľa zákona sa vyžaduje dohoda so zástupcami zamestnancov,

  • ak u neho zástupcovia zamestnancov nepôsobia - nemôže dohodnúť na nejakej otázke so zamestnancom, pretože zákon výslovne požaduje, aby sa takýto inštitút dohodol (aplikoval, použil) len ak na to dajú súhlas zástupcovia zamestnancov.


(2) Ak sa podľa tohto zákona vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne.

 


K ods. 2: [Prerokovanie so zástupcami zamestnancov]

V odseku 2 sa rieši situácia, ak sa vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov.

Z ustanovenia vyplýva všeobecné pravidlo, že ak Zákonník práce vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov a u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, nemusí vec prerokovať a zamestnávateľ môže postupovať samostatne, t. z. že nemusí vec prerokovať so zástupcami zamestnancov, keďže ich nemá,

V tomto prípade je potrebné upozorniť, že pravidlo v § 12 ods. 2 je všeobecné, t. j. v niektorých prípadoch sa uplatní pravidlo lex specialis,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk