dnes je 13.11.2019
Input:

Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdy - minimálna mzda

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2 Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdy - minimálna mzda

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 119

(1) Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.


K ods. 1:

§ 119 ods. 1 odkazuje na minimálnu výšku mzdy podľa príslušného nariadenia vlády SR, ktoré upravuje minimálnu mzdu na konkrétny rok a zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Zákon o minimálnej mzde č. 663/2007 Z. z. v § 9 ods. 3 ustanovuje minimálnu mzdu 2 základnými sadzbami, a to:

1.za mesiac (mesačná minimálna mzda) a

2. za každú hodinu (hodinová minimálna mzda).

Suma minimálnej mzdy na rok 2019 je:

520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 /podľa nariadenia vlády SR č. 300/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019/

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 bola:

480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 /podľa nariadenia vlády SR č. 278/2017 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018/

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 bola:

435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 /podľa nariadenia vlády SR č. 280/2016 Z. z. z 12. októbra 2016 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017/

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 bola:

405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 /podľa nariadenia vlády SR č. 279/2015 Z. z. zo 7. októbra 2015 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016/

1. Mesačná minimálna mzda

Mesačná minimálna mzda je ustanovená pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Mesačná minimálna mzda sa uplatňuje pre ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ods. 5 až 7Ak zamestnávateľ znížil ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 zo 40 hodín týždenne napr. na 37,5 hodiny, mesačná minimálna mzda sa z tohto dôvodu neupravuje (t.j. zostane 520,00 eur ).

Na zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší pracovný čas podľa § 49, sa vzťahuje mesačná minimálna mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Rovnako sa výška minimálnej mzdy zníži v pomere k podielu zamestnancom odpracovaného času, ak zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou v mesiaci neodpracoval všetky pracovné dni resp. hodiny.


Mesačná minimálna mzda zamestnanca s kratším pracovným časom u zamestnávateľa, u ktorého je skrátený pracovný čas.

Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou má dohodnutý týždenný pracovný čas 25 hodín. Ustanovený týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny. Zákonom ustanovenú minimálnu mzdu, ktorá predstavuje 520,00 eura mesačne, je potrebné znížiť v pomere medzi dohodnutým kratším týždenným pracovným časom a ustanoveným týždenným pracovným časom, t. j. v pomere 25 ku 37,5 hodiny. Vzorec: minimálna mzda × (25/37,5) = konkrétna minimálna mzda zamestnanca.

2. Hodinová minimálna mzda

Výška hodinovej minimálnej mzdy je ustanovená pre týždenný pracovný čas 40 hodín.

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ods. 5 až 7 nižší ako 40 hodín, suma hodinovej minimálnej mzdy sa nepriamo úmerne zvýši. Vypočítaná suma hodinovej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.


Hodinová minimálna mzda zamestnanca so skráteným pracovným časom

Zamestnanec odmeňovaný úkolovou formou mzdy pracuje v dvojzmennej prevádzke, kde je ustanovený týždenný pracovný čas 38,75 hodiny. Pre tohto zamestnanca bude výška minimálnej mzdy po aritmetickom zaokrúhlení na 4 desatinné miesta predstavovať. Vzorec: minimálna hodinová mzda x (40/38,75).

Zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy sa uplatní len v prípade skrátenia ustanoveného týždenného pracovného času. Ak má zamestnanec dohodnutý kratší týždenný pracovný čas podľa § 49, hodinová minimálna mzda sa nezvyšuje.

Pre účely posúdenia, či bola vyplatená minimálna mzda sa vylučujú niektoré plnenia, ktoré vymedzuje § 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde:

Pri výpočte doplatku do minimálnej mzdy sa

a) do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa

  • - mzda za prácu nadčas,
  • - mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
  • - mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu,
  • - mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu,
  • - mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
  • - mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a
  • - mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce;

b) do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.


(2) Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze.

(3) V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu.

K ods. 2 a 3:


§ 119 ods. 2 a 3 ZP upravuje dohodu o mzdových podmienkach.

Vývoj minimálnej mzdy za roky 1991 - 2017

Tabuľka ukazuje vývoj minimálnej mzdy za roky 1991 –2017. Ide o minimálnu mzdu v hrubom vyjadrení (brutto).

Do roku 1991 nebola stanovená minimálna mzda.

Minimálna mzda 1991-2015   
Rok   mesačnáv Kčs/Sk/Euro   hodinováSk/Euro   Platnosť úpravy minimálnej mzdy   
      (od)   
1991   2000 Kčs (66,39 €)      1.2.1991   
1992   2200 Kčs (73,03 €)      1.1.1992   
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk