Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZP § 118 Mzda

11.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1 Komentár k ZP § 118 Mzda

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 118

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu

K ods. 1


§ 118 ods. 1 upravuje základnú povinnosť zamestnávateľa poskytovať mzdu za vykonanú prácu. Z uvedeného možno dedukovať, že za nevykonanú prácu zamestnancovi mzda nepatrí. Zákonník práce rozlišuje aj dôvody nevykonania práce, resp. rôzne situácie, kedy sa nevyplatí zamestnancovi žiadne plnenie a kedy sa zamestnancovi vyplatí iné plnenie (napr. náhrada mzdy).

K ods. 2 a 3: [Definícia mzdy]

(2) Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

(3) Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.


§ 118 ods. 2 obsahuje definíciu mzdy (čo sa za mzdu považuje - prvá veta ods. 2, čo sa ako mzda posudzuje (ods. 3), ako aj negatívne vymedzenie, čo sa za mzdu nepovažuje (druhá a tretia veta ods. 3).

Z hľadiska pojmu mzda a plnenia, ktoré sa nepovažuje za mzdu je dôležité v jednotlivých častiach zákona dôležité rozlišovať medzi mzdou a napr. náhradou mzdy: viď. napr. vyslanie zamestnanca - tvrdé jadro - § 5 ods. 4 – otázka minimálnej mzdy, nie náhrady mzdy, § 58 ods. 10 – nezaplatenie najmenej rovnako priaznivej mzdy dočasne pridelenému zamestnancovi (naviazané na mzdu, nie na náhradu mzdy), § 134 – zisťovanie priemerného zárobku zo mzdy (nie z náhrady mzdy).

Mzda je plnenie za prácu – spravidla ide o plnenie za vykonávanie práce dohodnutej v pracovnej zmluve, ale viď. výnimky:

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: