dnes je 28.7.2021

Input:

Komentár k ZP § 115 Dovolenka pri dočasnom pridelení

26.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3 Komentár k ZP § 115 Dovolenka pri dočasnom pridelení

JUDr. et Mgr. Jozef Toman ; PhD


Právna úprava

§ 115 Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného užívateľského zamestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ. Ak nevyčerpá zamestnanec dovolenku pred skončením dočasného pridelenia, poskytne mu ju zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil.   

K § 115: [Dovolenka pri dočasnom pridelení]


§ 115 upravuje dovolenku pri dočasnom pridelení podľa § 58, t. j. otázku dovolenky, ak ide o agentúrneho zamestnanca alebo o zamestnanca, ktorého zamestnávateľ dočasne pridelil k užívateľskému zamestnávateľovi.

Čerpanie dovolenky u užívateľského zamestnávateľa

Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného (slovo „iného” je tu nadbytočné, vždy ide o pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi a agentúra dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľ nie je užívateľský zamestnávateľ) užívateľského zamestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ.

Uvedené znamená nasledovné:

a) nárok na rozsah dovolenky sa spravuje druhou vetou § 58 ods. 5Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.

V zmysle § 58 ods. 6 písm. a)pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:

- pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky,

Pojem porovnateľný zamestnanec upravuje § 40 ods. 9, podľa ktorého porovnateľný zamestnanec na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa podľa § 58, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax.

To znamená, že ak u užívateľského zamestnávateľa platí iba Zákonník práce, výmera dovolenky sa bude spravovať § 103. Ak však u užívateľského zamestnávateľa platí kolektívna zmluva (ktorá priznáva zamestnancom užívateľského zamestnávateľa dovolenku napr. 5 týždňov), musí sa aj zamestnancom, ktorí sú k užívateľskému zamestnávateľovi dočasné pridelení v zmysle zásady najmenej rovnakých pracovných podmienok, poskytnúť dovolenka, ktorá sa odvíja od tejto výmery.

b) poskytnutie dovolenky sa spravuje§ 115, t. j. určenie čerpania dovolenky a kroky, ktoré ZP vyžaduje v súvislosti s dovolenkou (s výnimkou náhrady mzdy - § 58 ods. 5: Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi … náhradu mzdy … zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania) - tu koná užívateľský zamestnávateľ (aj vo väzbe na ustanovenia § 111).

Nevyčerpanie dovolenky u užívateľského zamestnávateľa

Následne ustanovenie § 115 v druhej vety rieši otázku, ak si zamestnanec nevyčerpal dovolenku pred skončením dočasného pridelenia.

V danom prípade platí, že túto dovolenku mu už poskytne zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil (zamestnávateľom sa v tomto zmysle myslí aj agentúra dočasného zamestnávania).

V princípe, ak bola pracovná zmluva dohodnutá na dobu určitú, a to do času skončenia dočasného pridelenia a dočasné pridelenie sa skončilo a zamestnanec si nevyčerpal dovolenku u užívateľského zamestnávateľa, ani agentúra dočasného zamestnávania mu ju už nemôže poskytnúť, pretože sa pracovný pomer skončil v deň skončenia pridelenia. V takomto prípade sa už uplatní § 116 ods. 3, podľa ktorého za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Z uvedeného vyplýva, že agentúra dočasného zamestnávania je v tomto prípade povinná preplatiť nevyčerpanú dovolenku.


Agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelila zamestnanca podľa § 58 k užívateľskému zamestnávateľovi od 1.4.2016 do 31.12.2016. Agentúra zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere. Zamestnanec má 27 rokov a patrí mu výmera dovolenky podľa § 103 ZP, t.j. štyri týždne (z titulu najmenej rovnako priaznivých podmienok v porovnaní so zamestnancom u užívateľského zamestnávateľa mu nepatrí vyššia výmera dovolenky, a to ani z porovnania pracovných zmlúv ani z kolektívnej zmluvy u užívateľského zamestnávateľa).

Zamestnanec pracuje rovnomerne pondelok- piatok (5 dní v týždni).

Z hľadiska Zákonníka práce teda zamestnancovi patrí 9/12 x 4 týždne dovolenky = 9/12 x 5 dní x 4 týždne = 15 dní dovolenky.

Počas dočasného pridelenia sa z dôvodu hromadného čerpania dovoleniek u užívateľského zamestnávateľa čerpala dovolenka

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk