dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 11 Zamestnanec

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4 § 11- § 14 Zamestnanec

2.4.1 Komentár k ZP § 11 Zamestnanec

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Zamestnanec

§ 11

(1) Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

 

K ods. 1: [Definícia zamestnanca]


§ 11 ods. 1 obsahuje definíciu zamestnanca. Zamestnancom môže byť len fyzická osoba a len vtedy, ak vykonáva pre zamestnávateľa v zmysle § 1 ods. 2 závislú prácu v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer alebo jedna z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Ak to ustanoví osobitný predpis zamestnancom bude aj fyzická osoba, ktorá vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu v obdobných pracovných vzťahoch.


(2) Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.

 

K ods. 2: [Právna subjektivita a spôsobilosť na právne úkony]


§ 11 ods. 2 upravuje právnu subjektivitu zamestnanca. Mať práva a povinnosti ako zamestnanec má osoba, ktorá dovŕši 15 rokov veku (ak Zákonník práce nestanovuje ďalej inak).

§ 11 ods. 2 zároveň upravuje aj spôsobilosť na právne úkony zamestnanca. Zamestnanec môže vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch dňom, v ktorom dovŕši 15 rokov veku. To znamená, že v tento deň môže samostatne uzatvoriť pracovnú zmluvu. Platí však, že napriek tomu, že zamestnanec uzatvoril pracovnú zmluvu, deň nástupu do práce [podstatná náležitosť pracovnej zmluvy - § 43 ods. 1 písm. c)] zamestnávateľ nesmie dohodnúť skôr ako sa skončí povinná školská dochádzka zamestnanca. To znamená, že deň nástupu do práce sa môže zhodovať s dňom skončenia povinnej školskej dochádzky.


(3) Zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

 

K ods. 3: [Spôsobilosť na uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti]


§ 11 ods. 3stanovuje výnimku z ods. 2. Spôsobilosť na uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti vzniká až dovŕšením 18 roku veku. Prvý deň, kedy sa takáto dohoda môže uzatvoriť je deň, keď zamestnanec dovŕši 18 rokov veku.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk