dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 106 - § 108 Dodatková a ďalšia dovolenka

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 106 - § 108 Dodatková a ďalšia dovolenka

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Dodatková dovolenka

§ 106

(1) Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa. Ak zamestnanec za týchto podmienok pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.

(2) Za zamestnanca, ktorý pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach alebo ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, sa na účely dodatkovej dovolenky podľa tohto zákona považuje zamestnanec, ktorý

a. trvale pracuje v zdravotníckych zariadeniach alebo na ich pracoviskách, kde sa ošetrujú chorí s nákazlivou formou tuberkulózy a syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (HIV/AIDS),

b. je pri práci na pracoviskách s infekčnými materiálmi vystavený priamemu nebezpečenstvu nákazy,

c. je pri práci vo významnej miere vystavený nepriaznivým účinkom ionizujúceho žiarenia,

d. pracuje pri priamom ošetrovaní alebo pri obsluhe duševne chorých alebo mentálne postihnutých aspoň v rozsahu polovice určeného týždenného pracovného času,

e. pracuje nepretržite aspoň jeden rok v tropických alebo iných zdravotne obťažných oblastiach,

f. vykonáva mimoriadne namáhavé práce, pri ktorých je vystavený pôsobeniu škodlivých fyzikálnych alebo chemických vplyvov v takom rozsahu, že môžu vo významnej miere nepriaznivo pôsobiť na zdravie zamestnanca,

g. pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity.

 

K § 106: [Dodatková dovolenka]


§ 106 upravuje pravidlá pre priznanie dodatkovej dovolenky. Ku kráteniu pozri aj § 109 ods. 6.

K ods. 1 a 2:

V ods. 1 a 2 sa stanovuje, kto má nárok na dodatkovú dovolenku.

  1. ak zamestnanec za podmienok stanovených v § 106 pracuje celý kalendárny rok - nárok na dodatkovú dovolenku je jeden týždeň (Zákonník práce nepoužíva spojenie „najmenej jeden týždeň)

  2. ak zamestnanec za podmienok stanovených v § 106 pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.


(3) Druhy prác zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 


K ods. 3:

V ods. 3 sa stanovuje, že druhy prác zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

V súčasnosti takáto vyhláška nebola vydaná. V čase účinnosti zákona č. 65/1965 Zb. (predchádzajúci Zákonník práce) platila vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí č. 75/1967 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania.

Pokiaľ ide o platnosť a účinnosť (a teda o všeobecnú záväznosť) vyhlášky, platí názor vyplývajúci z ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého zrušením zákona dochádza k zániku platnosti a účinnosti vykonávacích predpisov vydaných na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v zrušenom zákone, a to aj vtedy, ak zrušený zákon tieto vykonávacie predpisy výslovne nezrušuje v zrušovacom ustanovení. Zrušením Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.došlo preto od 1. apríla 2002 k zániku platnosti a účinnosti vyhlášky.

Nový Zákonník práce č. 311/2001 Z. z.účinný od 1. apríla 2002 obsahoval v § 106 ods. 3 splnomocnenie pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vydanie (po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky) všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví druhy prác zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých, pracoviská a oblasti, kde sa také práce vykonávajú. Nakoľko doposiaľ takýto právny predpis nebol vydaný, pri posudzovaní vzniku nároku na dodatkovú dovolenku je potrebné vychádzať zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (§ 106 ods. 2 Zákonníka práce).

Vzhľadom na to, že žiadny právny predpis neupravuje napr., čo je „tropická alebo iná zdravotne obtiažna oblasť“ pre účely dodatkovej dovolenky, pričom zamestnanec má právo, ak pracuje za podmienok stanovených v § 106 Zákonníka práce v takejto oblasti, na dodatkovú dovolenku a zamestnávateľ mu ju musí poskytnúť, kedy ide o tropickú oblasť, sa musí sa určiť prostredníctvom výkladu uvedeného ustanovenia. Medzi metódy výkladu patrí aj historicko-právna metóda (t. j. výklad aj prostredníctvom zrušenej vyhlášky č. 75/1967 Zb.).

Od 1. januára 2013 sa stanovuje, že vzhľadom na obsah vyhlášky, ktorou sa má vykonať ustanovenia § 106 ods. 2, osobitne písm. e), aby sa povinnosť dohody rozšírila aj na ministerstvo zahraničných vecí e európskych záležitostí, ktoré bolo spolugestorom predchádzajúcej vyhlášky - vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí č. 75/1967 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania (ďalej len „vyhláška“) vydanej na základe § 195 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a na základe § 13 ods. 2 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce. Zákonom č. 20/1975 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce bolo vládne nariadenie č. 66/1965 Zb. zrušené a splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vyhlášky bolo vložené do § 105 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk