dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 10 Záväznosť právnych úkonov urobených za zamestnávateľa

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4 Komentár k ZP § 10 Záväznosť právnych úkonov urobených za zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 10

(1) Právne úkony štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov a poverených zamestnancov (§ 9 ods. 1 a 2) zaväzujú zamestnávateľa, ktorý na základe týchto úkonov nadobúda práva a povinnosti.

 

K ods. 1:


Právne úkony, ktoré urobili osoby podľa § 9 ods. 1 a 2 zaväzujú zamestnávateľa. V nadväznosti na tieto právne úkony zamestnávateľ nadobudne práva a/alebo povinnosti.


(2) Ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo poverený zamestnanec prekročil právnym úkonom v pracovnoprávnych vzťahoch svoje oprávnenie, nezaväzujú tieto úkony zamestnávateľa, ak zamestnanec vedel alebo musel vedieť, že tento štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo poverený zamestnanec svoje oprávnenie prekročil. To isté platí, ak právny úkon urobil zamestnanec zamestnávateľa, ktorý na to nebol oprávnený zo svojej funkcie, ani tým nebol poverený.

 

K ods. 2: [Prekročenie oprávnenia a konanie bez oprávnenia]

Prekročenie oprávnenia


Zákonník práce v § 10 ods. 2osobitne upravuje tzv. prekročenie oprávnenia (exces). Platí, že ak osoby podľa§ 9 ods. 1 a 2 (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo poverený zamestnanec) prekročili právnym úkonom v pracovnoprávnych vzťahoch (ustanovenie sa týka len prekročenia poverenia v prípade právnych úkonov a len v prípade pracovnoprávnych vzťahov) svoje oprávnenie (t.j. aj poverenie) môžu nastať dve situácie:

  1. zamestnávateľ je viazaný aj takýmto právnym úkonom - za podmienky, ak zamestnanec (voči ktorému bol tento právny úkon urobený) nevedel alebo nemusel vedieť, že oprávnenie bolo prekročené,

  2. zamestnávateľ nie je viazaný takýmto právnym úkonom - za podmienky, ak zamestnanec vedel alebo musel vedieť, že oprávnenie bolo prekročené.

Konanie bez oprávnenia

V druhom prípade ide o situáciu, ak právny úkon urobil zamestnanec, ktorý takýto úkon nemohol urobiť z hľadiska svojej funkcie (viď. § 9 ods. 1 tretia veta), a ani tým nebol poverený (t.j. nebolo dané ani poverenie, aby mohol urobiť právny úkon, ktorý urobil).

Uvedené sa týka len právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch („to isté platí“

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk