dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 76 Uchovávanie faktúr

2.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

17.7 Komentár k ZDPH § 76 Uchovávanie faktúr


76/1

Platiteľ je povinný uchovávať

a. kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet odberateľ alebo tretia osoba, a prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou alebo treťou osobou v jej mene a na jej účet po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

b. prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v§ 54 ods. 2písm. b) a c) do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa§ 54a54a,

c. dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

 

Účinnosť od 1.1.2013