dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 73 Lehota na vyhotovenie faktúry

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.4 Komentár k ZDPH § 73 Lehota na vyhotovenie faktúry

Ing. Alžbeta Hermanová


§ 73

Faktúra podľa § 72musí byť vyhotovená do 15 dní

a. odo dňa dodania tovaru alebo služby,

b. odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,

c. od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa§ 43,

d. od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa§ 15 ods. 1v inom členskom štáte,

e. od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

 

Účinnosť od 1.1.2014


Oproti súčasnosti sa úprava vyhotovovania faktúr pri dodaní tovaru a služieb v tuzemsku nemení. Zjednocuje sa však lehota na vyhotovenie faktúr v súvislosti s cezhraničnými dodávkami tovarov alebo služieb (čl. 222 smernice Rady 2010/45/EÚ). Cieľom tejto úpravy je, aby lehota na vyhotovovanie faktúr bola vo všetkých členských štátoch rovnaká a následné evidovanie transakcií v daňovom priznaní (súhrnom výkaze) a platenie dane bude pre dodávateľa aj odberateľa jednotné.


§ 73 písm. b)

Podľa novelizovaného ustanovenia budú platiť dve lehoty na vyhotovenie faktúry k prijatej platbe. Pokiaľ platba bude prijatá v prvej polovici kalendárneho mesiaca, platiteľ dane môže vyhotoviť faktúru neskôr ako do 15 dní od prijatia platby, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca. Poznámka. Uvedené ustanovenie sa netýka § 68d zákona o DPH.


Platiteľ dňa 4. 1. prijal platbu za dodanie tovaru. Faktúru má možnosť vyhotoviť až 31. 1. 2016. Ak by došlo k dodaniu tovaru v tom istom mesiaci, potom stačí vyhotoviť faktúru za dodanie tovaru, v ktorej bude aj uvedená prijatá platba. (§75)


§ 43/c

Tuzemský platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím uskutočnil „intrakomunitárnu“ dodávku tovaru do ČR v hodnote 80 000 €, pričom tovar naložil na prepravu dňa 20. 2. 2013 a tovar v tento deň odovzdal odberateľovi. Za deň vzniku daňovej povinnosti je 15. deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný. Tovar je dodaný vtedy, kedy je aj prepravený. Ak v tomto časovom rozsahu je vystavená faktúra, za deň dodania sa považuje deň vystavenia faktúry.

Podmienky oslobodenia podľa§ 43sú splnené:

  • Platiteľ dodal (prepravil) tovar do iného členského štátu 20. 2.

  • Platiteľ dodal tovar osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte (odberateľ mal právo nakladať s tovarom ako vlastník).

Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15. 3. 2013

Za deň dodania sa považuje 15. 3. 2013 – ak by do tohto obdobia nebola vyhotovená faktúra.

Ak by bola faktúra vystavená napr. 20. 2. – dňom vzniku daňovej povinnosti by bol deň vystavenia faktúry – 20. 2.


Tuzemský platiteľ s mesačným zdaňovacím obdobím uskutočnil intrakomunitárnu“ dodávku tovaru do ČR v hodnote 80 000 €, pričom tovar vyskladnil dňa 20. 2. 2013, ale prepravený bol až 1. 3. 2013.

Podmienky oslobodenia podľa § 43 sú splnené:

  • Platiteľ dodal (prepravil) tovar do iného členského štátu (marec 2013).

  • Platiteľ dodal tovar osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte.

Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15. 4. 2013. Ak by platiteľ vyhotovil faktúru skôr, napr. 20. 2., alebo súbežne s prepravou tovaru 1. 3., potom za deň vzniku daňovej povinnosti v súlade s § 19 ods. 8 tejto novely sa považuje deň vyhotovenia faktúry, t. j. 20. 2, alebo 1.3.


Ak by vyhotovil doklad ešte pred uskutočnením dodania tovaru s oslobodením od dane, na takúto faktúru sa neprihliada- ide napr. o účtovné doklady na zaplatenie tovaru vopred. (zálohové faktúry).

Ak by na základe takéhoto dokladu bola prijatá platba vopred – pred dodaním tovaru, platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní od prijatia platby, avšak na vyhotovenie faktúry za prijatie platby vopred sa neprihliada pri stanovení dňa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk