dnes je 15.5.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 68a Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie

1.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.1 Komentár k ZDPH § 68a Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie

Ing. Ján Mintál , Zdroj: Verlag Dashöfer


§ 68a

Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie

(1) Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

a) zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie ,

b) členským štátom identifikácie členský štát, ktorý si zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie zvolí pre oznámenie, že začala na území Európskej únie dodávať telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania alebo elektronické služby podľa tejto osobitnej úpravy.

(2) Ak sa zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie, ktorá dodáva služby podľa § 68 písm. a) až c) osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava na území Európskej únie, rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku ako členskom štáte identifikácie, oznámi Daňovému úradu Bratislava začatie tejto činnosti. Oznámenie o začatí činnosti musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, národné daňové číslo, ak jej bolo pridelené, a vyhlásenie, že nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie. Daňový úrad Bratislava oznámi tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy, a súčasne jej pridelí identifikačné číslo pre daň.

(3) Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku, Daňový úrad Bratislava vydá rozhodnutie o tom, že jej nepovoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podať odvolanie elektronickými prostriedkami. Na odvolanie sa primerane použije osobitný predpis.33)

(4) Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky služby podľa § 68 písm. a) až c) dodané na území Európskej únie.

(5) Akékoľvek zmeny údajov v oznámení o začatí činnosti podľa odseku 2 je zdaniteľná osoba podľa odseku 2 povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava.

(6) Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.

(7) Daňový úrad Bratislava zruší zdaniteľnej osobe podľa odseku 2 povolenie uplatňovať osobitnú úpravu a odníme identifikačné číslo pre daň, ak

a) táto zdaniteľná osoba oznámi Daňovému úradu Bratislava, že už nedodáva služby podľa § 68 písm. a) až c),

b) možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava,

c) táto zdaniteľná osoba už nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo

d) táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.

(8) Daňový úrad Bratislava o zrušení povolenia podľa odseku 7 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba podľa odseku 2 podať odvolanie. Na odvolanie sa primerane použije osobitný predpis.33)

(9) Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná podať daňové priznanie podľa § 68 písm. e) za každý kalendárny štvrťrok, a to aj vtedy, ak služby podľa § 68 písm. a) až c) neboli dodané. Daňové priznanie sa podáva do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň.

(10) Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť

a) identifikačné číslo pre daň a

b) celkovú hodnotu služieb podľa § 68 písm. a) až c) bez dane dodaných v kalendárnom štvrťroku, výšku dane pre každú sadzbu dane a sadzbu dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť, a celkovú výšku splatnej dane.

(11) Sumy v daňovom priznaní uvádza zdaniteľná osoba podľa odseku 2 v eurách. Ak sa úhrada za dodané služby podľa § 68 písm. a) až c) uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deň kalendárneho štvrťroka alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň kalendárneho štvrťroka tento kurz určený a vyhlásený.

(12) Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná zaplatiť daň v eurách do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane.

(13) Platba dane podľa odseku 12 sa vykoná na príslušný účet správcu dane.

(14) Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk