dnes je 6.5.2021

Input:

Komentár k ZDPH § 68 Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru

22.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4 Komentár k ZDPH § 68 Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru

Ing. Ján Mintál


§ 68

(1) Osobitná úprava podľa

a) § 68a sa vzťahuje na dodanie služby zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie s miestom dodania podľa § 16 na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle zdržiava na území Európskej únie,

b) § 68b sa vzťahuje na

1. predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie,

2. dodanie služby zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby s miestom dodania podľa § 16 na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe,

3. určité domáce dodanie tovaru, ktorým sa rozumie dodanie tovaru na území Európskej únie zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom zdaniteľnej osoby, ktorá uľahčuje dodanie tovaru podľa § 8 ods. 7 prvej vety, ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína a skončí v tom istom členskom štáte,

c) § 68c sa vzťahuje na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov v zásielke, ak vlastná hodnota zásielky nepresahuje 150 eur a tovar nie je predmetom spotrebnej dane.

(2) Na účely uplatňovania osobitných úprav podľa odseku 1 sa daňovým priznaním rozumie podanie, ktoré obsahuje údaje podľa osobitného predpisu28aa) potrebné na určenie výšky dane, ktorá sa stala splatnou v každom členskom štáte.

(3) Zdaniteľná osoba, ktorá sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68a, § 68b alebo § 68c, je povinná doručovať písomnosti týkajúce sa osobitnej úpravy daňovému úradu elektronickými prostriedkami; spôsob doručovania písomností elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu28ab) sa nevzťahuje na podávanie písomností zdaniteľnou osobou, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť doručovať písomnosti spôsobom podľa osobitného predpisu.28ab)

(4) Daňový úrad doručuje zdaniteľnej osobe, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a, § 68b alebo § 68c, písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy elektronickými prostriedkami; písomnosti sa doručujú na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o začatí činnosti a za deň doručenia sa považuje deň odoslania dátovej správy.


Komentár k zmenám od 1. 7. 2021

Povinnosť zaplatiť DPH z dodania tovaru alebo služby uskutočneného zdaniteľnou osobou je v členskom štáte, kde je miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby a v prípade dovozu tovaru v členskom štáte, kde je miesto dovozu tovaru. Podľa bežných pravidiel sa zdaniteľná osoba v prípade, ak dodáva tovar alebo službu nezdaniteľným osobám s miestom dodania v inom členskom štáte ako je členský štát jej usadenia, musí v tomto členskom štáte registrovať pre DPH a musí tam podávať daňové priznanie a platiť DPH. Aby sa zdaniteľné osoby nemuseli registrovať pre DPH v každom členskom štáte, v ktorom im vzniká daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby nezdaniteľným osobám, môžu si zvoliť uplatňovanie osobitných úprav jedného kontaktného miesta podľa § 68a až § 68c zákona o DPH, ktoré znamenajú výrazné zníženie ich administratívnej záťaže. Podľa právnej úpravy platnej do 30. 6. 2021 osobitnú úpravu jedného kontaktného miesta si mohli zvoliť zdaniteľné osoby usadené v EÚ ako aj zdaniteľné osoby neusadené v EÚ, ktoré poskytujú nezdaniteľným osobám telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby.

Transpozíciou smernice 2017/2455a smernice Rady (EÚ) 2019/1995, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru (ďalej len „smernica 2019/1995”) sa tak rozširuje možnosť použiť osobitné úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

Ustanovenie § 68 zákona o DPH vymenúva osobitné úpravy týkajúce sa cezhraničných dodávok služieb a tovarov pre konečných zákazníkov. Ich podrobná právna úprava je obsiahnutá v § 68a až § 68c zákona o DPH. Osobitné úpravy sú dobrovoľné a sú uplatniteľné na:

1. poskytovanie služieb zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ - § 68a zákona o DPH,

2. predaj tovaru na diaľku v rámci územia EÚ a poskytovanie služieb zdaniteľnými osobami usadenými v EÚ, ale nie v členskom štáte spotreby, nezdaniteľným osobám a určité tzv. domáce predaje tovaru - § 68b zákona o DPH,

3. predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín - § 68c zákona o DPH.

Osobitná úprava podľa bodu 1 (§ 68a zákona o DPH) je rozšírením už existujúcej osobitnej úpravy tzv. systému Mini One Stop Shop (MOSS), ktorá sa v súčasnosti vzťahuje len na telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré sú dodávané zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ. Podstatou tejto osobitnej úpravy je to, že zdaniteľná osoba neusadená v EÚ sa nemusí registrovať pre DPH v členských štátoch, kde jej vzniká povinnosť odviesť DPH z poskytnutia predmetných služieb, ale môže sa registrovať pre DPH v ktoromkoľvek členskom štáte, kde podáva osobitné daňové priznanie, v ktorom deklaruje všetky dodávky služieb poskytnutých nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ a kde DPH, ktorá prislúcha poskytnutým službám, aj odvedie. Od 1. júla 2021 sa táto dobrovoľná osobitná úprava rozširuje aj na ďalšie služby, čím sa otvára priestor pre rozšírený systém jednotného kontaktného miesta tzv. One Stop Shop (OSS).

Podľa bodu 2 sa rozšírený systém OSS vzťahuje od 1. 7. 2021 aj na služby, ktoré poskytuje zdaniteľná osoba usadená v EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ (§ 68b zákona o DPH).

Cieľom osobitnej úpravy podľa bodu 2 týkajúcej sa predaja tovaru na diaľku v rámci územia EÚ je zjednodušenie povinnosti DPH pre dodávateľov usadených aj neusadených v EÚ, ktorí dodávajú tovar konečným zákazníkom do viacerých členských štátov. V súčasnosti sú dodávatelia, ktorí dodávajú tovar konečným zákazníkom (osobám, ktoré nie sú zdaniteľné, príp. zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH), povinní registrovať sa pre DPH v členských štátoch, kde sa skončí preprava tovaru k zákazníkovi, keď prekročia prahovú hodnotu 35 000 alebo 100 000 eur. Rozvoj internetového obchodu si vyžiadal zmenu určenia miesta dodania pri zásielkovom predaji. Pojem „zásielkový predaj” sa nahrádza pojmom „predaj tovaru na diaľku”. Súčasne so zmenou miesta dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ nová osobitná úprava dáva dodávateľom možnosť zvoliť si systém jedného kontaktného miesta (OSS). Ak sa dodávateľ rozhodne pre uplatňovanie dobrovoľnej osobitnej úpravy, bude v členskom štáte identifikácie podávať osobitné daňové priznanie, v ktorom bude deklarovať všetky dodania tovarov v rámci EÚ nezdaniteľným osobám

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk