dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZDPH § 57 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2 Komentár k ZDPH § 57 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu

Ing. Alžbeta Hermanová


57/1

Zahraničná osoba z tretieho štátu uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava; vzor tlačiva žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe č. 2. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za obdobie kalendárneho roka, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Žiadosť o vrátenie dane môže zahraničná osoba z tretieho štátu podať, ak suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, je najmenej 50 eur.


57/2

(2) Žiadosť o vrátenie dane môže podať zahraničná osoba z tretieho štátu aj za obdobie kalendárneho polroka, ak suma dane, ktorej vrátenie žiada, je najmenej 1 000 eur, a ak takáto žiadosť bola podaná za prvý kalendárny polrok, suma dane, ktorej vrátenie žiada za druhý kalendárny polrok, je najmenej 50 eur. Žiadosť o vrátenie dane za kalendárny polrok sa podáva najneskôr v lehote podľa odseku 1.

(3) Žiadosť o vrátenie dane za druhý kalendárny polrok sa môže vzťahovať aj na faktúry alebo dovozné doklady, ktoré nie sú zahrnuté do žiadosti za prvý kalendárny polrok a týkajú sa transakcií, ktoré sa uskutočnili počas obdobia príslušného kalendárneho roka.

Účinnosť od 1. 1. 2016


Z dôvodu rozšírenia prenosu daňovej povinnosti v § 69 ods. 2 novely zákona o DPH sa ustanovuje, aby zdaniteľná osoba z tretieho štátu mohla podať žiadosť o vrátenie dane aj za kratšie obdobie, ako je kalendárny rok. Zahraničná osoba bude môcť podať žiadosť za kalendárny polrok, čo znamená, že pri zachovaní lehoty na rozhodnutie o žiadosti, môže byť zahraničnej osobe vrátená DPH minimálne o pol roka skôr. Podmienkou však je, aby DPH, ktorú žiada zahraničná osoba vrátiť, bola

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk