dnes je 4.12.2023

Input:

Komentár k ZDPH § 55e Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.5 Komentár k ZDPH § 55e Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu

Ing. Alžbeta Hermanová


55e/1

Ak Daňový úrad Bratislava I nevráti žiadateľovi daň v lehote podľa§ 55d ods. 7, žiadateľ má nárok na úrok vo výške ustanovenej podľa osobitného predpisu27e).


55e/2

Žiadateľ nemá nárok na úrok podľa odseku 1, ak nepredložil dodatočné informácie alebo ďalšie dodatočné informácie v lehote podľa§ 55d ods. 4, alebo ak nepredloží kópiu faktúry alebo dovozného dokladu podľa§ 55b ods. 5.


§55e/2

Príklad

Vo všeobecnosti platí, že ak zdaniteľné plnenie bolo poskytnuté zamestnancovi a doklad o poskytnutí je súčasťou vyúčtovania služobnej cesty, nejde o zdaniteľné plnenie prijaté zamestnávateľom a nárok na odpočet DPH nevzniká, a to ani v prípade, že doklad je vystavený na meno zamestnávateľa. Platí to isté aj v prípade vyúčtovania zahraničnej pracovnej