Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZDPH § 4c Zábezpeka na daň

1.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3 Komentár k ZDPH § 4c Zábezpeka na daň

Ing. Ivana Glazelová§ 4c

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 a 2, je povinná zložiť zábezpeku na daň zložením peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou4b) bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu vo výške požadovanej zábezpeky (ďalej len „zábezpeka na daň”), ak

a) je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby,

1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,

2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby,

b) konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu,

c) konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby,

1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom, a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,

2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom,

d) je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu.

(2) Žiadateľovi o registráciu uvedenému v odseku 1 určí daňový úrad rozhodnutím výšku zábezpeky na daň, ktorá je najmenej 1 000 eur a najviac 500 000 eur. Pri určení výšky zábezpeky na daň prihliadne daňový úrad na riziko vzniku nedoplatku na dani zdaniteľnej osoby. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. Ak sa zastaví konanie o registrácii pre daň, rozhodnutie o zložení zábezpeky na daň sa z úradnej moci zruší a daňový úrad bezodkladne vráti zloženú zábezpeku na daň.

(3) Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daň žiadateľ o registráciu môže podať odvolanie do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. Odvolanie proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daň nemá odkladný účinok.

(4) Ak žiadateľ o registráciu uvedený v odseku 1 písm. a) až d) v lehote podľa odseku 2 zábezpeku na daň nezloží alebo zloží zábezpeku v nižšej čiastke, na vymáhanie zábezpeky sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.4c)

(5) Zábezpeka na daň sa použije na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa. O použití zábezpeky na daň alebo jej časti daňový úrad vydá rozhodnutie. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie, odvolanie nemá odkladný účinok.

(6) Ak pred zložením zábezpeky na daň daňový úrad zruší registráciu pre daň, rozhodnutie o zložení zábezpeky na daň podľa odseku 2 sa z úradnej moci zruší; ak platiteľ už zložil časť zábezpeky na daň, daňový úrad bezodkladne vráti časť zábezpeky na daň, ktorá nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani podľa odseku 5 a pred vrátením časti zábezpeky na daň primerane uplatní postup podľa osobitného predpisu.4d)

(7) Ak zábezpeka na daň alebo jej časť nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky, daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu vráti do 30 dní odo dňa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň a ak do uplynutia 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň alebo jej časti bola fyzickej osobe alebo právnickej osobe zrušená registrácia pre daň, daňový úrad bezodkladne vráti zábezpeku na daň alebo jej časť; to neplatí pri zrušení registrácie pre daň z dôvodu zániku právnickej osoby bez likvidácie, keď právny nástupca je platiteľom alebo sa stáva platiteľom podľa § 4 ods. 4. Daňový úrad pred vrátením zábezpeky na daň daňovému subjektu primerane uplatní postup podľa osobitného predpisu.4d)

(8) Zo zloženej zábezpeky na daň platiteľ nemá nárok na úroky.

(9) Osoba, ktorá sa stala platiteľom podľa § 4 ods. 4, alebo osoba, ktorej bola zmenená registrácia pre daň podľa § 5 alebo § 6 na registráciu pre daň podľa § 4, je povinná zložiť zábezpeku na daň, ak sú splnené podmienky podľa § 4c ods. 1 písm. a) až d). Na zloženie zábezpeky sa primerane použijú odseky 1 až 8.


Komentár k novele § 4c zákona o DPH od 1.1.2018

Ide o riešenia, ktoré vyplynuli z praxe a tiež riešenia, ktoré Zákon o DPH neriešil, zmien, resp. doplnení v § 4c Zákona o DPH.

  • Zmeny § 4c ods. 1 písm. d) – doplnené písmeno d),

Rozširuje sa povinnosť zložiť zábezpeku na daň aj na prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností administratívnej povahy ako je napríklad nepodávanie daňových priznaní alebo kontrolného výkazu, opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovanej nezastihnuteľnosti, opakovaného porušovania povinností pri vykonávaní daňovej kontroly.

Pri nezložení zábezpeky alebo jej zložení v nižšej výške sa použijú príslušné ustanovenia o exekučnom konaní podľa zákona č. 563/2009 Z.z. daňový poriadok.

  • Zmena v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: