dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZDP § 52zr - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

16.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.14 Komentár k ZDP § 52zr - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

Ing. Viera Mezeiová


§ 52zr

(1) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatenú v mesiaci jún 2019.

(2) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24g) vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov.24f)

(3) Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. f) druhý, tretí, deviaty a desiaty bod v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri vedení mzdového listu zamestnanca po 30. apríli 2018.


Nové oslobodenia príjmov zo závislej činnosti vyplácané pri príležitosti dovoleniek (13. plat) a vianočných sviatkov (14. plat) priniesla novela Zákonníka práce (č. 63/2018 Z.z.) s účinnosťou od 1. mája 2018. V tejto súvislosti bolo potrebné v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) ustanoviť, ako budú zamestnávatelia postupovať pri vyplácaní týchto príjmov po nadobudnutí účinnosti tejto novely ZDP.

Na 13. plat sa po prvýkrát použije oslobodenie od dane v úhrnnej sume 500 € od všetkých zamestnávateľov až pri jeho výplate v roku 2019 (samozrejme za splnenia podmienok trvania zamestnania, výšky a termínu výplaty). T.j. 13. plat vyplatený v júni 2018 bude zdanený ako príjem zo závislej činnosti štandardným spôsobom, v plnej výške, bez uplatnenia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk