dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZDP § 52zp - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018

14.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.13 Komentár k ZDP § 52zp - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018

Ing. Peter Horniaček,


§ 52zp

(1) Ustanovenia § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. apríla 2018 vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani; taký daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č.366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 alebo § 30b a úľavu na dani podľa § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018.

(2) Ak daňovník pokračuje po 1. apríli 2018 v uplatňovaní úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 alebo § 30b a súčasne mu vznikne možnosť uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018, môže začať uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018, len ak dokončí uplatňovanie úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 alebo § 30b.

(3) Ak bolo daňovníkovi počas uplatňovania úľavy na dani podľa zákona č.366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo úľavy na dani podľa § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani podľa § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018, doba uplatňovania úľavy na dani na základe tohto rozhodnutia sa skracuje o dobu, počas ktorej daňovník uplatňuje úľavu na dani podľa zákona č.366/1999 Z. z.o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo podľa § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018.

(4) Nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 2 v znení účinnom od 1. apríla 2018 môže uplatniť len daňovník, ktorému bolo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) vydané po 31. marci 2018.


Prechodné ustanovenie § 52zp nadväzuje na novelu ZDP č. 57/2018 Z. z., ktorá bola prijatá v rámci novely zákona o investičnej pomoci. Touto novelou sa zmenil výpočet a čerpanie úľavy na dani z príjmov u príjemcu investičnej pomoci v tejto forme. Tento nový spôsob výpočtu úľavy na dani zmenený v § 30a ZDP sa použije na toho daňovníka, ktorému bude od 1. apríla 2018 vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci. Zároveň sa zamedzuje súbehu s uplatňovaním úľavy na dani podľa doterajších predpisov a zavádzajú sa pravidlá pre začatie uplatňovania úľavy podľa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk