dnes je 25.9.2020

Input:

Komentár k ZDP § 52zm - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29.10 Komentár k ZDP § 52zm - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Ing. Viera Mezeiová


§ 52zm

(1) Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. n), § 32 ods. 10, § 33a, § 37 ods. 5 a 6, § 38 ods. 4, 5 a 7, § 39 ods. 6, 9 písm. a) a b), ods. 11, 14 a 15, § 40 ods. 9 až 12, § 46a, § 47 ods. 1 a § 50 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použijú na zmluvy o úvere na bývanie57a) uzatvorené po 31. decembri 2017; ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu,131a) nárok na daňový bonus na zaplatené úroky mu prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

(2) Finančné riaditeľstvo prvýkrát poskytne Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky na účely plnenia úloh v oblasti štátnej bytovej politiky súhrnné údaje o počte daňových subjektov, ktoré si uplatnili daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a vrátane celkovej výšky uplatneného daňového bonusu na zaplatené úroky za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 1. januára 2018.


Nárok na DBU budú môcť uplatniť daňovníci po prvýkrát na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31. decembri 2017.

Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk