dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

18.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.20 Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

Ing. Peter Horniaček


§ 49a

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

(2) Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.

(3) Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná, na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane. Registračná a oznamovacia povinnosť podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17.

(4) Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5, § 7 alebo § 8 alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43), alebo kombináciu týchto príjmov.

(5) Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba už je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo, a uverejní ho na svojom webovom sídle.

(6) Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa tohto zákona, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu.128) Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa osobitného predpisu,136c) daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

(7) Úrokovým príjmom sa rozumie

a) úrok alebo iný výnos plynúci z poskytnutých úverov a pôžičiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtoch a vkladových účtoch,

b) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), výnos plynúci z majetku v podielovom fonde,74b) dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a z iných cenných papierov obdobného charakteru počas doby ich vlastníctva alebo pri ich scudzení, splatení alebo spätnom odkúpení.

(8) Daňovník s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky a daňovník, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do pätnástich dní po uzatvorení takej zmluvy.

(9) Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu25) na jednotnom kontaktnom mieste,136e) svoje registračné povinnosti podľa odseku 1 a oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete a právnická osoba môže registračné a oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.”


Registračnú a oznamovaciu povinnosť môžeme zaradiť medzi najdôležitejšie povinnosti daňového subjektu. Ich prostredníctvom správca dane zhromažďuje údaje potrebné pre riadnu a správnu evidenciu daňových subjektov a tým aj pre riadny výkon správy daní.

Registračnú a oznamovaciu povinnosť k dani z príjmov upravuje ZDP v ustanoveniach tohto paragrafu (§ 49a), ale pri plnení týchto povinností je nevyhnutné postupovať aj podľa ustanovení § 67 ZSD (daňového poriadku), ktorý upravuje postup pri registrácii (napr. ustanovuje aké údaje musí obsahovať žiadosť o registráciu, aké prílohy sa prikladajú k žiadosti, ako postupuje správca dane po doručení žiadosti, ako sa postupuje ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii, ako sa postupuje pri zrušení registrácie a upravuje aj konanie na základe výzvy správcu dane). ZDP v tomto paragrafe – v § 49a – upravuje okruh osôb, ktoré majú registračnú a oznamovaciu povinnosť i osôb, na ktoré sa registračná povinnosť nevzťahuje, lehoty a miesto na plnenie týchto povinností, údaje, ktoré je daňový subjekt povinný uviesť v príslušnom oznámení, definíciu úrokového príjmu vo väzbe na oznamovaciu povinnosť osoby, ktorá v zákonom stanovených prípadoch tento príjem vypláca, poukazuje alebo pripisuje a i.

Odsek 1

Podľa ods. 1 fyzická alebo právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu vtedy, ak na území SR získala:

 • povolenie na podnikanie alebo

 • oprávnenie na podnikanie.

O registráciu musí požiadať do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom predmetné povolenie alebo oprávnenie získala (teda po mesiaci, kedy podľa osobitných predpisov bola oprávnená začať podnikať na území SR).


Omega, s. r. o. bola dňa 12. 8. 2017 zapísaná do Obchodného registra. Dokedy je povinná sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov právnických osôb?

Spoločnosť Omega, s. r. o. je podľa § 49a ods. 1 ZDP povinná sa registrovať pre daň z príjmov právnických osôb do 30.9.2017.

Správca dane podľa daňového poriadku zaregistruje daňový subjekt k dani z príjmov v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu.

Odsek 2

Ods. 2 ustanovuje, že o registráciu musí požiadať aj tá fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa ods. 1 (teda nie je registrovaná z toho titulu, že získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie), a to vtedy, ak na území SR:

 • začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo

 • prenajala nehnuteľnosť (okrem pozemku).

Táto osoba je povinná požiadať o registráciu do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom prenajala nehnuteľnosť.


Pani Katarína Novomestská je zamestnaná (nepodniká a teda nie je registrovaná na DÚ ako osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť). V januári 2017 zdedila po svojom otcovi byt v Bratislave, zrekonštruovala ho a od 1. júna 2017 ho prenajala (s nájomníkom uzatvorila nájomnú zmluvu). Je p. Novomestská povinná požiadať o registráciu?

Áno, p. Novomestská z titulu prenájmu bytu musí najneskôr do 31. júla 2017 požiadať správcu dane o registráciu.

Odsek 3

Ods. 3 ukladá povinnosť registrácie fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať – povinnosť registrácie má vtedy, ak nie je registrovaná podľa ods. 1 alebo 2 (teda ak nie je registrovaná z toho titulu, že získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, alebo že začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, alebo že prenajala nehnuteľnosť). O registráciu (ako platiteľ dane) je povinná požiadať do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom jej vznikla povinnosť vyberať alebo zrážať daň, či preddavky na daň. POZNÁMKA: Ak táto osoba už je registrovaná podľa ods. 1 alebo 2, potom nepodáva žiadosť o registráciu (nie je povinná sa registrovať), ale je povinná oznámiť správcovi dane, že sa stala platiteľom dane.

Odsek 4

Ods. 4 ustanovuje, že registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má:

 1. len príjmy zo závislej činnosti (§ 5) alebo
 2. len príjmy z kapitálového majetku (§ 7) alebo
 3. len ostatné príjmy (§ 8) alebo
 4. len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43) alebo
 5. len kombináciu príjmov uvedených v písm. a) až d).


Pani Ing. Anna Malá je zamestnaná v spoločnosti ONYX, s. r. o., ako hlavná účtovníčka. Keďže je certifikovanou účtovníčkou III. stupňa, má dlhoročnú prax, značné teoretické vedomosti a bohaté praktické skúsenosti, dostala ponuku odborného vydavateľstva prispievať svojimi článkami do jedného odborného mesačníka. Rozhodla sa túto ponuku prijať s tým, že z autorských honorárov jej bude vydavateľstvo vyberať daň zrážkou. Žiadne iné príjmy p. Malá nemá a nebude mať (tzn. má príjmy zo závislej činnosti a bude mať aj občasné príjmy vo forme autorských honorárov). Je povinná požiadať správcu dane o registráciu?

Nie, nie je povinná požiadať správcu dane o registráciu, pretože má, resp. bude mať len príjmy podľa § 5 a príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou (§ 43).

Odsek 5

Podľa ods. 5 správcu dane musí o registráciu požiadať aj tá fyzická alebo právnická osoba, ktorej na území SR vznikne stále prevádzkareň – žiadosť je povinná podať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom jej stála prevádzkareň na území SR vznikla. Túto povinnosť nemá, ak je už registrovaná podľa ods. 1 až 3 – teda ak je registrovaná ako platiteľ dane alebo je registrovaná z titulu, že získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, alebo že začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, alebo že prenajala nehnuteľnosť na území SR; v takomto prípade je však povinná vznik stálej prevádzkarne oznámiť správcovi dane.

Registračná povinnosť podľa ods. 1 až 3 a ods. 5 je splnená vtedy, ak daňový subjekt správcovi dane v zákonom ustanovenej lehote predloží riadne vyplnené registračné tlačivo:

 • fyzická osoba žiadosť o registráciu fyzickej osoby,

 • právnická osoba žiadosť o registráciu právnickej osoby.

Ak daňový subjekt spĺňa podmienky na registráciu, správca dane ho k dani z príjmov zaregistruje, pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a vydá mu osvedčenie o registrácii.


Pridelené DIČ je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane.

Okrem registračnej povinnosti má daňový subjekt aj oznamovaciu povinnosť. Už vyššie (pri ods. 3 a 5) sme spomínali oznamovaciu povinnosť tých fyzických alebo právnických osôb, ktoré už sú registrované podľa:

 • ods. 1 alebo 2 a stali sa platiteľmi dane,

 • ods. 1 až 3 a na území SR im vznikla stála prevádzkareň; vznik stálej prevádzkarne sú povinní oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré je uverejnené na webovom sídle FR SR.

Odsek 6

Ods. 6 ukladá oznamovaciu povinnosť tým daňovníkom, ktorým zanikla daňová

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk