Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daň

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.11 Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daň

Ing. Peter Horniaček


§ 42

(1) Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 16 600 eur, je povinný platiť, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného mesiaca. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

(2) Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka a ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

(3) Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň podľa odseku 10, preddavky na daň neplatí

a) daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 nepresiahla 2 500 eur,

b) daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6,

c) daňovník podľa odseku 8.

(4) Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol. Daňovník, ktorý počas roka

a) zmenil právnu formu, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy,

b) vznikol splynutím, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníkov zaniknutých splynutím za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov,

c) sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane

1. daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka,

2. daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu,

d) vznikol rozdelením, platí preddavky na daň v pomernej výške vypočítanej z dane daňovníka zaniknutého rozdelením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozdelením.

(5) Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa odsekov 1 a 2.

(6) Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú podľa § 43 odpočítavanú ako preddavok na daň.

(7) Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikol splynutím alebo rozdelením a pri zlúčení, platí preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania spôsobom a vo výške podľa odseku 4 písm. b) až d).

(8) Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

(9) Ak zaplatené preddavky na daň podľa odseku 7 sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň podľa odseku 10, ak správca dane v rozhodnutí vydanom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania neuvedie inak. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)

(10) Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ak ide o ich platenie na základe výšky predpokladanej dane, výšky určenej podľa odsekov 3 a 4 a ak daň uvedená v daňovom priznaní, na ktorej základe sú platené preddavky na daň, bola zmenená rozhodnutím správcu dane alebo dodatočným daňovým priznaním. V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak.

(11) Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania.

(12) Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa tohto zákona, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa tohto zákona. Na postup správcu dane sa pri vrátení takto zaplatených preddavkov alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb

Základná právna úprava pojmu preddavky na daň je uvedená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ustanovenie § 2 písm. u). ZDP definuje preddavok ako povinnú platbu na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Postup platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb komplexne upravuje § 42 ZDP.

Platenie preddavkov na daň z príjmov

Daňovníci, ktorí už podávali daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, platia preddavky na daň podľa základu dane dosiahnutého za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 6 zákona sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy poskytnuté podľa ZDP, o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú podľa § 43 ZDP. Povinnosť platenia preddavkov na daň stanovuje § 42 ods. 1 a 2 ZDP, pričom daňovníkovi môže vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň:

1. mesačne (§ 42 ods. 1ZDP) – ak za predchádzajúce zdaňovacie obdobie celková suma dane presiahla sumu 16 600 €. Výška mesačného preddavku na daň sa vypočíta vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, uvedenej na riadku 1110 daňového priznania (daň na účely platenia preddavkov na daň). Mesačný preddavok na daň je splatný vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý je platený. Celoročnú daňovú povinnosť za rok 2016 daňovník vyrovná v lehote na podanie priznania,


Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2016 uviedla na riadku 500 daňového priznania základ dane vo výške 105 000 €, z čoho je daňová povinnosť vo výške 23 100 €. Nakoľko suma dane je vyššia ako 16 600 €, platí spoločnosť od apríla 2017 preddavky na daň v r. 2017 vo výške 1 925 € (105 000 x 21 % = 22 050/ 12 = 1 837,50€), a to vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

V rovnakej výške bude spoločnosť platiť preddavky na daň v r. 2018, a to až do lehoty na podanie daňového priznania za r.  2017, t. j. do 31. 3. 2018, pokiaľ nedôjde k zmene sadzby dane.

2. štvrťročne (§ 42 ods. 2 ZDP) – ak za predchádzajúce zdaňovacie obdobie celková suma dane presiahla sumu 2 500 € a zároveň nepresiahla sumu 16 600 €. Výška štvrťročného preddavku na daň sa vypočíta vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročný preddavok na daň je splatný vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Celoročnú daňovú povinnosť daňovník vyrovná v lehote na podanie priznania,


Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2016 uviedla na riadku 500 daňového priznania základ dane vo výške 20 000 €, z čoho je daňová povinnosť vo výške 4 400 €. Nakoľko suma dane je vyššia ako 2 500€, platí spoločnosť od apríla 2017 preddavky na daň v r. 2017 vo výške 1 100 € (20 000 x 21 % = 4 200 / 4 = 1 050 €), a to vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

V rovnakej výške bude spoločnosť platiť preddavky na daň v r. 2018, a to až do lehoty na podanie daňového priznania za r. 2017, t. j. do 31. 3. 2018, pokiaľ nedôjde k zmene sadzby dane.

3. daňovník neplatí preddavky na daň (§ 42 ods. 3 ZDP) – daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahne 2 500 €.


Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2016 uviedla na riadku 1110 daňového priznania daň pre výpočet preddavkov na daň vo výške 1 600 €.

Nakoľko suma dane nepresahuje hranicu 2 500 €, spoločnosť neplatí preddavky na daň v r. 2017, a to až do lehoty na podanie daňového priznania za r. 2017, t. j. do 31. 3. 2018. Daň za r. 2017 vyrovná v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 31. 3. 2018.

Prehľad platenia preddavkov:

Posledná známa daňová povinnosťpodľa zákona v znení účinnom od 1. 1. 2014   Platenie preddavkov   
do 2 500 € (vrátane)   neplatia sa   
od 2 500 € do 16 600 € (vrátane)   štvrťročne   
od 16 600 €   mesačne   

Zaokrúhľovanie preddavkov na daň

Od 1. 1. 2009 sa preddavky na daň zaokrúhľujú podľa § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nadol.

Účtovanie preddavkov na daň

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb, ktoré sa platia v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa účtujú na stranu MD účtu na stranu D účtu 221.

Ak vznikne rozdiel medzi preddavkami na daň zaplatenými v priebehu zdaňovacieho obdobia (roka) a daňovou povinnosťou vypočítanou za zdaňovacie obdobie v podanom daňovom priznaní, zaúčtujú sa nasledovne:

Účtovný prípad   MD / D   
a) úhrada nedoplatku dane   341/221  
b) vrátenie preplatku dane v prípadoch, ak sa preplatok nezapočíta na úhradu preddavku na ďalšie zdaňovacie obdobie, príp. iné plnenie  221/341  

Podľa § 21 ods. 2 písm. g) ZDP je vždy nedaňovým výdavkom daň z príjmov právnických osôb a rovnako aj v priebehu roka platené preddavky na daň z príjmov právnických osôb.

Platenie preddavkov na daň v r. 2017

V každom zdaňovacom období dochádza k zmene vo výške platených preddavkov na daň, a to po podaní daňového priznania. Inak sa platia preddavky na daň:

 • do lehoty na podanie daňového priznania – § 42 ods. 7 ZDP,

 • po lehote na podanie daňového priznania – § 42 ods. 6 ZDP,

 • súčasne vzniká povinnosť podľa § 42 ods. 9 ZDP po lehote na podanie daňového priznania vysporiadať aj preddavky na daň za obdobie predchádzajúce podaniu daňového priznania, t. j. za obdobie od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania (napr. od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017).

Spresnenie splatnosti preddavkov u daňovníka s hospodárskym rokom

Od 1. 1. 2015 sa v § 42 ods. 2 ZDP jednoznačne stanovuje, že u daňovníka s hospodárskym rokom sú štvrťročné preddavky splatné do konca príslušného hospodárskeho roku.

A) Platenie preddavkov na daň v roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za r. 2016

Podľa § 42 ods. 7 ZDP do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2016 (za mesiace január až marec 2017), platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, t. j. za r. 2015 pri použití sadzby dane platnej pre rok 2017, t. j. 21 %.V tejto súvislosti upozorňujeme, že s účinnosťou od 1.1.2017 prišlo k zníženiu sadzby dane z príjmov právnickej osoby z 22 % na 21 % a preto je potrebné pri prepočte preddavkov platených do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2016 použiť sadzbu dane 21 %.


Spoločnosť „Alexin”, s. r. o., v r. 2017 za obdobie január – marec 2017, t. j. do lehoty na podanie daňového priznania za r. 2016, platí preddavky na daň z dane uvedenej v daňovom priznaní za rok 2015, pričom však znova prepočíta výšku daňovej povinnosti podľa platnej sadzby dane pre rok 2017, a takto správne stanoví aj výšku preddavkov na daň.

Spoločnosť „Alexin”, s. r. o., za rok 2015 vykázala daňovú povinnosť uvedenú na r. 500 daňového priznania v sume 58 000 €, t. j., ide o daň na účely platenia preddavkov na daň, ktorú vypočítala spôsobom uvedeným v nasledovnej tabuľke z údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2015.

  
Údaje z daňového priznania spoločnosti „Alexin”, s. r. o., v r. 2017 Suma v € 
- základ dane na riadku 500 daňového priznania za r. 2015  310 260,55  
- sadzba dane platná v r. 2017   21 %  
- daň vypočítaná zo základu dane na r. 500   65 154,71  
takto vypočítaná daň sa ďalej zníži o:    
- zápočet dane zaplatenej v zahraničí(riadok 6 tabuľky E, III. časť – r. 710 daňového priznania)   900,50  
- sumu dane vybranej zrážkou považovanej za preddavok na daň [§ 43 ods. 6 a 7 ZDP](r. 830 daňového priznania)   0  
daň na účely platenia preddavkov na daň v roku 2017 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2016   64 254,21  
výpočet preddavkov na daň za mesiace január – marec 2017(64 254,21/ 12 = 5 354,5179= 5 354,51€)   5 354,51  

Zmena v lehotách na podanie daňového priznania

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a platenie preddavkov na daň

Podľa § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Podľa § 49 ods. 3 ZDP má daňovník právo predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania, a to na základe oznámenia doručeného správcovi dane najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31. marca 2017. Predĺžiť si daňovník môže lehotu na podanie daňového priznania o:

 • 3 mesiace, t. j. do konca júna 2017 alebo

 • 6 mesiacov, t. j. do konca septembra, ak súčasťou daňového priznania za rok 2016 sú aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia.

Ak daňovník túto možnosť využije, potom až do lehoty vyplývajúcej z oznámenia podaného správcovi dane je povinný platiť preddavky na daň vo výške vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2015. To znamená, že ak daňovník uvedie v oznámení podanom správcovi dane novú lehotu na podanie daňového priznania, t. j. 30. 6. 2017, potom do tejto lehoty je povinný platiť preddavky na daň rovnako, ako platil v roku 2016 po lehote na podanie daňového priznania (t. j. na základe daňovej povinnosti zistenej v daňovom priznaní za rok 2015, ale po prepočte sadzbou dane platnou na rok 2017, t. j. 21 %).

B) Platenie preddavkov na daň v roku 2017 po lehote na podanie daňového priznania za r. 2016

Podľa § 42 ods. 6 ZDP po lehote na podanie daňového priznania (za mesiace apríl – december 2017) platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je:

 • daň vo výške 21% vypočítaná zo základu dane za rok 2016 (základ dane za rok 2016 je znížený o daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach),

 • daň vo výške 21 % znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 ZDP – r. 710 daňového priznania a súčasne

 • daň vo výške 21 % znížená o zrážkovú daň odpočítavanú podľa § 43 ZDP ods. 6 a 7 ako preddavok na daň – r. 1030 daňového priznania.

Daňovník v roku 2017 po lehote na podanie daňového priznania za rok 2016 platí preddavky na daň z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, t. j. za rok 2016.

Preddavky na daň od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 sa vypočítajú z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (pripomíname, že v rovnakej výške bude daňovník platiť aj preddavky na daň od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018); v tomto prípade ide o preddavky na daň platené v r. 2017 a v roku 2018, ktoré sa vypočítajú z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za r. 2016 podanom v lehote do 31. 3. 2017.


Príklad

Spoločnosť za rok 2016 dosiahla:

 • základ dane 100 000 € na riadku 500 daňového priznania a neodpočítavala žiadnu daňovú stratu,

 • daňovník v roku 2016 v zahraničí zaplatil daň, ktorá sa započíta na jeho celkovú daňovú povinnosť v sume 3 500 €,

 • daňovník v roku 2016 zaplatil preddavkovo vybratú daň zrážkou podľa § 43 ods. 7 ZDP (z úrokov) v celkovej sume 1 500 €. Keďže uvedená suma je daňovo vysporiadaná, nezapočítava sa pre účely platenia preddavkov.

Celková výška dane, z ktorej sa vypočítajú preddavky na daň v roku 2017 po lehote na podanie daňového priznania (za mesiace apríl – december 2017)

Údaje z daňového priznania spoločnosti „Alexin”, s. r. o., v r. 2017 Sumy v € 
- základ dane na riadku 500 daňového priznania za r. 2016   100 000  
- sadzba dane platná v r. 2017   21 %  
- daň vypočítaná zo základu dane na r. 500   21 000  
takto vypočítaná daň sa ďalej zníži o:    
- zápočet dane zaplatenej v zahraničí(riadok 6 tabuľky E, III. časť – r. 710 daňového priznania)   3 500  
- sumu dane vybranej zrážkou považovanej za preddavok na daň [ § 43 ods. 7 zákona ZDP](r. 1030 daňového priznania)   0  
daň na účely platenia preddavkov na daň pre rok 2017   17 500  
výpočet preddavkov na daň za mesiace apríl – december 2017(17 500/ 12 = 1458,33 €)   1 458,33  
výpočet preddavkov na daň za mesiace január – marec 2018(17 500/ 12 = 1458,33 €)   1 458,33  

C) Vysporiadanie daňovej povinnosti za rok 2016 na základe podaného daňového priznania za rok 2016

Vysporiadanie daňovej povinnosti za rok 2016 sa vykoná podľa § 42 ods. 11 ZDP. To znamená, že daňovník musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť za rok 2016, a to v lehote na podanie daňového priznania za rok 2016, t. j. do 31. marca 2017 na základe údajov uvedených v daňovom priznaní.

Vysporiadanie daňovej povinnosti za rok 2016 vykoná porovnaním celkovej sumy preddavkov zaplatených v roku 2016 vrátane dane vyberanej zrážkou, ktorá sa považuje za preddavok dane s daňovou povinnosťou daňovníka upravenej (zníženej) o daň zaplatenú v zahraničí.


V roku 2016 platil daňovník preddavky na daň mesačne vo výške 4 833,33 €, ktoré sú vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2015 v sume 58 000 €.

Daňovník v roku 2017 v lehote do 31. marca 2017 podá daňové priznanie, v ktorom mu vyšla daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v sume 14 000 €.

V tomto prípade daňovníkovi vznikol daňový preplatok vo výške 43 999,96 €, nakoľko preddavky na daň zaplatené za rok 2016 sú vyššie, ako je daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní za rok 2016 (rozdiel medzi sumou zaplatených preddavkov na daň v roku 2016 v celkovej výške 57 999,96 € a sumou dane, ktorú daňovník vypočítal v daňovom priznaní za rok 2016 v celkovej výške 14 000 €).

  
1. Daňová povinnosť uvedená na riadku 600 daňového priznania za rok 2016  14 000 €  
2. Daňová povinnosť znížená o daň zaplatenú v zahraničí(r. 710 daňového priznania)   0 €  
3. Daňová povinnosť uvedená na riadku 800 daňového priznania za rok 2016   14 000 €  
4. Celková suma preddavkov na daň vrátane dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ZDP   57 999,96 €  
Daňový preplatok – rozdiel, o ktorý sú preddavky na daň za rok 2016zaplatené v sume vyššej, ako je povinnosť zaplatiť daň(r. 4 – r. 2 = 57 999,96 – 14 000 = 43 999,96 €)   43 999,96 € 

D) Vysporiadanie preddavkov na daň po podaní daňového priznania za rok 2016

Na základe údajov uvedených v daňovom priznaní je daňovník povinný vysporiadať preddavky na daň zaplatené od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania, t. j., je povinný okrem daňovej povinnosti za rok 2016 vysporiadať aj preddavky na daň na rok 2017.

Vysporiadanie preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2017 sa vykoná podľa § 42 ods. 9 ZDP nasledovne:

 • zaplatené preddavky na daň sú nižšie, ako vyplýva povinnosť ich platenia z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2015 – daňovník je povinný doplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po podaní daňového priznania,

 • zaplatené preddavky na daň sú vyššie, ako vyplýva povinnosť ich platenia z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2015 – správca dane je oprávnený preplatok použiť (započítať) na budúce preddavky, alebo tento preplatok na zaplatených preddavkoch na daň vrátiť daňovníkovi na základe jeho žiadosti.


Daňovník v roku 2017 za mesiace január – marec platil preddavky na daň na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2015, t. j. mesačne vo výške 4 833,33 €, ktoré sú vypočítané z poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2015 v sume 58 000 € pri použití sadzby dane platnej na rok 2017 vo výške 21 %.

Daňovník v roku 2017 v lehote do 31. marca 2017 podá daňové priznanie, v ktorom mu vyšla daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v sume 14 000 €.

Daňovník má za I. štvrťrok preplatok na preddavkoch na dani vo výške 10 999,99 €, ktorý sa daňovníkovi na základe jeho žiadosti vráti; ďalej v II., III. a IV. štvrťroku daňovník pokračuje v platení štvrťročných preddavkov na daň do konca roku vo výške 3 500 €, resp. v rovnakej výške bude platiť preddavok na daň aj v roku 2018 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017.

  
1. Preddavky na daň zaplatené za január – marec 2017, t. j. do lehoty na podanie daňového priznania(1625 x 3 = 4 875 €)   4 875 €  
2. Preddavky, ktoré majú byť za január – marec 2017 zaplatené na základe daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania za rok 2016(14 000 / 4 = 3 500 €)   3 500 €  
Preplatok na preddavkoch, t. j. rozdiel, o ktorý sú daňovníkom zaplatené preddavky na daň za január – marec vyššie, ako vyplýva povinnosť ich platenia z daňového priznania za rok 2016(r. 2 – r. 1 = 4 875 – 3 500 = 1 375 €)   1 375 € 

PLATENIE PREDDAVKOV NA DAŇ DAŇOVNÍKOM, KTORÝ PO PRVÝKRÁT PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Daňovník, ktorý vznikol v predchádzajúcom zdaňovacom období, v roku svojho vzniku neplatil preddavky na daň. To znamená, že preddavky nebude platiť ani do lehoty na podanie daňového priznania. Je to z toho dôvodu, že tento daňovník nemá tzv. poslednú známu daňovú povinnosť. Takýto postup vyplýva z § 42 ods. 8 ZDP.

Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v priznaní. To znamená, že je potrebné doplatiť preddavky na daň v 2. zdaňovacom období, a to od začiatku tohto druhého zdaňovacieho obdobia až do lehoty na podanie 1. daňového priznania.

Podľa znenia § 42 ods. 5 platného od 1. 1. 2014, ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie na základe skutočne vypočítanej daňovej povinnosti.

PLATENIE PREDDAVKOV NA DAŇ PRÁVNYM NÁSTUPCOM ZANIKNUTÉHO DAŇOVNÍKA

Ustanovenie § 42 ods. 4 ZDP sa vzťahuje na platenie preddavkov na daň v prípade zrušenia daňovníka bez likvidácie a jeho právnych nástupcov, ak ide o rozdelenie, zlúčenie alebo splynutie počas príslušného kalendárneho roku v súlade s § 69 Obch. zákonníka.

1. Rozdelenie daňovníka – pri tomto spôsobe zrušenia bez likvidácie platia preddavky na daň novovzniknuté obchodné spoločnosti (daňovníci). Preddavky platia v pomernej výške vypočítanej z dane zaniknutého daňovníka za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zrušeniu daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutej spoločnosti prevzatého daňovníkom vzniknutého rozdelením (§ 42 ods. 4 písm. d) ZDP).


Spoločnosť „A”, s. r. o., sa k 1. 7. príslušného kalendárneho roku rozdeľuje na 2 nové spoločnosti s. r. o., „A1” a „A2”. Obchodná spoločnosť „A” ku dňu zrušenia bez likvidácie mala

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: