dnes je 15.7.2020

Input:

Komentár k ZDP § 3 Predmet dane

2.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1 Komentár k ZDP § 3 Predmet dane

Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová


§ 3

(1) Predmetom dane sú

a)  príjmy zo závislej činnosti (§ 5),

b)  príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6),

c)  príjmy z kapitálového majetku (§ 7),

d)  ostatné príjmy (§ 8),

e) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v písmene f); za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,

f) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,

g) podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou; za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

(2) Predmetom dane nie je

a) prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, 3) príjem získaný vydaním, 3) darovaním4) alebo dedením5) nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len nehnuteľnosť ) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6 a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,

b) úver a pôžička, 

c) daň z pridanej hodnoty6) uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane,

d) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií 7) a podielov 7a) ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.


Daň z príjmov fyzických osôb je daňou priamou. Prostredníctvom tejto dane možno určitým spôsobom aj ovplyvňovať správanie fyzických osôb - napr. od 1. 1. 2013 sa na obdobie 4 rokov (teda do 31. 12. 2016) ustanovila možnosť uplatniť si dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť základu dane, čo by malo byť určitým motivačným prvkom pre fyzické osoby (ďalej aj „FO”), aby si časť zo svojich finančných prostriedkov odkladali (sporili) na dôchodok.

Vo všeobecnosti predmet dane (predmet dane z príjmov fyzických i právnických osôb) je zadefinovaný v § 2 písm. b) ako príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka (okrem osobitne vymedzeného predmetu dane právnických osôb podľa § 12).


Pod pojmom „príjem” je potrebné rozumieť nielen peňažné, ale aj nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou. Podľa § 2 písm. c) nepeňažné plnenia je potrebné oceniť cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby - a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. Ale ak zákon v niektorom inom ustanovení určuje iný spôsob ocenenia nepeňažného plnenia (nepeňažného príjmu), pri jeho ocenení sa použije tento iný spôsob – napr. ak zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi motorové vozidlo na používanie na služobné a zároveň aj súkromné účely, takéto poskytnutie vozidla sa podľa § 5 ods. 3 oceňuje sumou vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia v prvom roku, pričom  v ďalších siedmich rokoch sa základňa na výpočet každoročne znižuje o 12,5 % až do doby, keď sa takýto nepeňažný príjem nebude vypočítavať. Za nepeňažné plnenie FO (účtujúcej v sústave JÚ alebo vedúcej zákonom stanovenú evidenciu) sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku FO - veriteľovi.

§ 3 ZDP (predmet dane z príjmov FO) vymedzuje príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov FO a zároveň príjmy, ktoré predmetom dane z príjmov FO nie sú.

Predmetom dane z príjmov FO sú:

 • príjmy zo závislej činnosti (§ 5),

 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6),

 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 – od roku 2016 tvoria samostatný základ dane),

 • ostatné príjmy (§ 8).

Príjmy FO zákon rozdeľuje podľa jednotlivých druhov a bližšie ich špecifikuje v § 5 až § 8 – takéto rozdelenie je potrebné, pretože pri zisťovaní základu dane (čiastkového základu dane) sú pri jednotlivých druhoch príjmov FO určité rozdiely, a to najmä rozdiely súvisiace s možnosťou uplatnenia výdavkov.

Predmetom dane z príjmov FO nie je:

1. prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov a príjem získaný vydaním – ide o príjmy vyplácané alebo vydané na základe osobitných predpisov, ktoré sú príkladom uvedené v poznámke pod čiarou k § 3 ods. 2 písm. a), napr. zákon o súdnej rehabilitácii, zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a i.,

2. príjem získaný darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí, alebo hnuteľnej veci, práva, alebo inej majetkovej hodnoty. Upozornenie: Uvedené príjmy získané dedením alebo darovaním nie sú predmetom dane, ale príjmy z nich plynúce predmetom dane sú – napr. ak FO zdedí byt, hodnota tohto bytu nie je predmetom dane, ale ak následne bude tento byt prenajímať, príjmy z jeho prenájmu už predmetom dane sú. Vyššie uvedené vyňatie z predmetu dane sa netýka darov poskytnutých a prijatých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 a § 6 ZDP a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa – teda dary poskytnuté v súvislosti s výkonom závislej činnosti a v súvislosti s podnikaním, inou samostatnou zárobkovou činnosťou a s prenájmom, sú predmetom dane.

Do kategórie ostatných príjmov patrí aj peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi poskytne držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu alebo na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, výrobca zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín (bez ohľadu na skutočnosť, či ich poskytne samotný držiteľ, výrobca, alebo ich poskytne prostredníctvom tretej osoby) – takéto dary sa posudzujú ako zdaniteľné príjmy,

3. úver a pôžička – napr. ak FO dostane od banky úver, musí požičané finančné prostriedky banke vrátiť a zaplatiť jej aj úrok. Teda získaním úveru majetok FO nevzrastie, naopak, FO musí za získanie úveru dodatočne vynaložiť určité finančné prostriedky – musí banke zaplatiť dohodnutý úrok. A tak suma úveru (istina) nie je príjmom v pravom slova zmysle a tieto „príjmy” nie sú predmetom dane. To isté sa týka i pôžičky – napr. ak zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi pôžičku a zamestnanec je povinný pôžičku (istinu) zamestnávateľovi vrátiť, suma tejto pôžičky (istina) nie je predmetom dane.


Ak by však zamestnávateľ poskytol zamestnancovi nenávratnú pôžičku, resp. poskytol by mu pôžičku bezúročnú alebo za úrok nižší ako úrok obvyklý (v mieste a v čase plnenia), nenávratná pôžička (istina), resp. rozdiel medzi úrokom, ktorý je zamestnanec povinný zaplatiť a úrokom obvyklým (v mieste a v čase plnenia) je predmetom dane,

4. Do konca roka 2016 tieto podiely:

a. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,

b. vyrovnávací podielpodiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,

c. podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, okrem:

 • podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi v. o. s.,

 • podielu na zisku spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.,

 • podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s. na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti,

 • vyrovnávacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo v. o. s. alebo pri zániku účasti komplementára v k. s.

d. podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,

S účinnosťou od 1. 1. 2017 sú podiely na zisku predmetom dane. Podľa § 3 ods. 1 ZDP sú predmetom dane:

 • § 3 ods. 1 písm. e) ZDP ako:

  • - dividenda, vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo
  • - dividenda, vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • - podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • - vyrovnací podiel,
  • - podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi [ak nejde o plnenia uvedené v písmene f)];

Novelou ZDP č. 264/2017 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2018 za podiel na zisku (dividendu) považuje aj:

 • príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,

 • výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zl sa ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e) ZDP v znení účinnom od 1.1.2018 použije na príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) bol predmetom dane. Znamená to, že ak bolo základné imanie zvýšené zo zisku, ktorý ak aby bol vyplatený ako dividenda podliehajúca zdaneniu (ktorá by bola predmetom dane), tak príjem plynúci v tejto časti zo zníženia základného imania sa zdaní obdobne ako dividenda podľa § 43 ZDP. Pri výplate prostriedkov zo zníženia základného imania z tvoreného z týchto zdrojov, bude potrebné rozlišovať, akým spôsobom by prebiehalo zdanenie dividendy, ak by prišlo k jej priamemu vyplateniu spoločníkom z účtu nerozdeleného zisku.


Spoločnosť A vykázala za zdaňovacie obdobie 2017 zisk po zdanení vo výške 10 000 €. Tento zisk po zdanení nebol použitý na rozdelenie spoločníkom vo forme dividend, ale spoločnosť si ho ponechala ako súčasť svojho vlastného imania a v roku 2018 sa na základe rozhodnutia valného zhromaždenia rozhodla o tento zisk po zdanení zvýšiť základné imanie na účte 411. V roku 2020 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia príde k zníženiu základného imania o túto časť a k vyplateniu spoločníkom. Spoločnosť pri výplate prostriedkov zo zníženia základného imania uplatní rovnaký postup ako pri zdanení dividend, a teda spoločníkom – fyzickým osobám s neobmedzenou daňovou povinnosťou uplatní na tento príjem daň vyberanú zrážkou vo výške 7 %, nakoľko takto by postupovala, ak by tento zisk po zdanení bola vyplatila priamo z účtu nerozdeleného zisku.

 • § 3 ods. 1 písm. f) ZDPako:

  • - podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti,
  • - podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti,
  • - podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a
  • - vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti;
 • § 3 ods. 1 písm. g)ako:

  • - podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (PS) na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom PS alebo
  • - podiel na likvidačnom zostatku PS.

Zdanenie:

Pri novozavedenom zdanení podielov na zisku môžeme sledovať 3 základné okruhy daňovníkov:

 1. § 3 ods. 1 písm. e) ZDPdividendy sa pri ich výplate v roku 2017 a nasl. týmto daňovníkom zdania podľa toho, v ktorom zdaňovacom období bol zisk vytvorený. Ak bol vytvorený za zdaňovacie obdobie - do 2003 – daň sa vyberie zrážkou 7 %, ak ide o dividendy súvisiace s nezmluvnými štátmi, sadzba je

35 %;

- od 2004 do 2016 – dividendy nie sú predmetom dane (daň = 0);

- od 2017 a nasl. - daň sa vyberie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk