dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZDP § 28 Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.20 Komentár k ZDP § 28 Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

Ing. Peter Horniaček


§ 28

(1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Odpisová skupina

 

v prvom roku odpisovania

 

v ďalších rokoch odpisovania

 

pre zvýšenú zostatkovú cenu

 

2

 

6

 

7

 

6

 

3

 

8

 

9

 

8

 

(2) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa určia odpisy z hmotného majetku takto:

a) v prvom roku odpisovania hmotného majetku len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia,

b) v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval; len na účely výpočtu ročných odpisov

1. v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania,

2. v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa prvého bodu zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov, počnúc druhým rokom odpisovania.

(3) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy určujú takto:

a) v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,

b) v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.

(4) Ak počas doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1

a) nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 písm. a) sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1,

b) bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 písm. a) zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.

(5) Ročný odpis vypočítaný podľa odsekov 2 a 3 a pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 a pomerná časť ročného odpisu podľa § 22 ods. 12 druhej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.


K odseku 1

Zrýchlený spôsob odpisovania je možné s účinnosťou od 1. 1. 2015 zvoliť len pri hmotnom majetku zaradenom v odpisovej skupine 2 alebo 3. Na základe tohto pravidla je daňovník podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 6 povinný zmeniť aj spôsob odpisovania pri majetku, ktorý odpisoval podľa pravidiel platných do 31. decembra 2014.

K odseku 2

V 1. roku odpisovania sa zahrnie do daňových výdavkov v súlade s § 28 ods. 2 ZDP len pomerná časť z ročného daňového odpisu prislúchajúca počtu mesiacov, v ktorých bol majetok v prvom roku odpisovania v užívaní – t. j. od zaradenia majetku do užívania do konca zdaňovacieho obdobia.

Je potrebné zdôrazniť, že nie je dôležité, kedy bol HM obstaraný, ale to, kedy bol uvedený do užívania, pričom pri uvedení do užívania je potrebné vychádzať z § 33 ods. 1 PÚP.

V 1. roku odpisovania sa pri výpočte postupuje podľa § 28 ods. 2 písm. a) ZDP a ročný odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie pre príslušnú odpisovú skupinu v prvom roku odpisovania.

V ďalších rokoch odpisovania, ak sú splnené všetky podmienky podľa § 22 a 24 ZDP, daňovník vypočítava ročný daňový odpis postupom podľa § 28 ods. 2 písm. b) ZDP ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval.

Výlučne na účely výpočtu odpisov zrýchleným spôsobom sa zostatková cena určí:

- v druhom roku odpisovania - ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovania platného v prvom roku odpisovania neskráteného o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania (pozn.: tzn., že na účely výpočtu odpisov sa zohľadňuje zostatková cena vo výške, ako by bol uplatnený celý ročný odpis, nie len jeho pomerná časť),

- v ďalších rokoch odpisovania nasledujúcich po druhom roku odpisovania - ako rozdiel medzi zostatkovou cenou použitou na účely výpočtu odpisov v druhom roku odpisovania a daňovými odpismi zahrnutými v daňových výdavkoch.

Časť z ročného odpisu, ktorú daňovník nezahrnul do daňových výdavkov v 1. roku odpisovania, sa zahrnie do daňových výdavkov v roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania.

K ods. 3

Ak bolo počas doby odpisovania vykonané na majetku technické zhodnotenie, odpisy sa určujú takto:

- v roku zvýšenia zostatkovej ceny - ako podiel dvojnásobku tejto ceny a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,

- v ďalších rokoch odpisovania - ako podiel dvojnásobku tejto ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa HM odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.

K ods. 4

Neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu v 1. roku odpisovania v prípade, ak nebolo na tomto HM vykonané technické zhodnotenie, sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania.

Neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu v 1. roku odpisovania v prípade, ak bolo na tomto HM vykonané technické zhodnotenie, zvyšuje podľa § 28 ods. 4 písm. b) ZDP zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.

K ods. 5

Ročný odpis podľa ods. 2 a 3 a pomerná časť ročného odpisu podľa § 22 ods. 12 druhej vety sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.


Družstvo BYTY uviedlo 5. 9. 2015 do užívania vetracie zariadenie v obstarávacej cene 120 000 €. Spoločnosť ho používa na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov.

Pre účely účtovných odpisov tohto dlhodobého HM účtovná jednotka predpokladá dobu použitia 96 mesiacov, pričom bude používať rovnomerný spôsob odpisovania. Z uvedeného vyplýva výška mesačného účtovného odpisu 1 250 €.

Účtovné odpisy boli nasledovné:

 

 

 

 

 

 

Účtovné obdobie

 

 

Počet mesiacov odpisovania

 

 

Spôsob výpočtu

 

 

Suma UO v €

 

 

UZC v €

 

 

1.

 

 

2015

 

 

4

 

 

1 250*4

 

 

5 000

 

 

115 000

 

 

2.

 

 

2016

 

 

12

 

 

1 250*12

 

 

15 000

 

 

100 000

 

 

3.

 

 

2017

 

 

12

 

 

1 250*12

 

 

15 000

 

 

85 000

 

 

4.

 

 

2018

 

 

12

 

 

1 250*12

 

 

15 000

 

 

70 000

 

 

5.

 

 

2019

 

 

12

 

 

1 250*12

 

 

15 000

 

 

55 000

 

 

6.

 

 

2020

 

 

12

 

 

1 250*12

 

 

15 000

 

 

40 000

 

 

7.

 

 

2021

 

 

12

 

 

1 250*12

 

 

15 000

 

 

25 000

 

 

8.

 

 

2022

 

 

12

 

 

1 250*12

 

 

15 000

 

 

10 000

 

 

9.

 

 

2023

 

 

8

 

 

1 250*8

 

 

10 000

 

 

0

 

 

Spolu

 

 

96

 

 

x

 

 

120 000

 

 

x

 

 

Vysvetlivky:

UO = účtovné odpisy

UZC = účtovná zostatková cena

Tento HM patrí podľa prílohy č. 1 ZDP do 1. odpisovej skupiny, pričom si daňovník zvolil zrýchlený spôsob odpisovania.

Daňové odpisy boli nasledovné:

 

 

 

 

 

 

Rok

 

 

Výpočet uplatneného odpisu

 

 

Ročný odpis

 

 

DZC na účely výpočtu odpisov

 

 

celkový

 

 

uplatnený

 

 

neuplatnený

 

 

2015

 

 

[(120 000 / 8) / 12] x 4

 

 

15 000

 

 

5 000

 

 

10 000

 

 

120 000 – 15 000

= 105 000

 

 

2016

 

 

(2 x 105 000) / (9 – 1)

 

 

26 250

 

 

26 250

 

 

 

 

105 000 – 26 250

= 78 750

 

 

2017

 

 

(2 x 78 750) / (9 – 2)

 

 

22 500

 

 

22 500

 

 

 

 

78 750 – 22 500

= 56 250

 

 

2018

 

 

(2 x 56 250) / (9 – 3)

 

 

18 750

 

 

18 750

 

 

 

 

56 250 – 18 750

= 37 500

 

 

2019

 

 

(2 x 37 500) / (9 – 4)

 

 

15 000

 

 

15 000

 

 

 

 

37 500 – 15 000

= 22 500

 

 

2020

 

 

(2 x 22 500) / (9 – 5)

 

 

11 250

 

 

11 250

 

 

 

 

22 500 – 11 250

= 11 250

 

 

2021

 

 

(2 x 11 250) / (9 – 6)

 

 

7 500

 

 

7 500

 

 

 

 

11 250 – 7 500

= 3 750

 

 

2022

 

 

(2 x 3 750) / (9 – 7)

 

 

3 750

 

 

3 750

 

 

 

 

3 750 – 3 750

= 0

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

120 000

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:

ZC = zostatková cena

DZC = daňová zostatková cena

Z porovnania účtovných odpisov a daňových odpisov zahrnutých do daňových výdavkov vyplynuli nasledovné rozdiely, o ktoré sa upravuje základ dane:

 

 

 

 

 

 

Zdaňovacie obdobie

 

 

UO

 

 

DO

 

 

Rozdiel medzi UO a DO

 

 

Úprava VH na ZD v daň. priznaní

 

 

1.

 

 

2015

 

 

5 000

 

 

5 000

 

 

0

 

 

x

 

 

2.

 

 

2016

 

 

15 000

 

 

26 250

 

 

-11 250

 

 

↓ VH, UO < DO

riadok 250 DP DPPO

 

 

3.

 

 

2017

 

 

15 000

 

 

22 500

 

 

-7 500

 

 

↓ VH, UO < DO

riadok 250 DP DPPO

 

 

4.

 

 

2018

 

 

15 000

 

 

18 750

 

 

-3 750

 

 

↓ VH, UO < DO

riadok 250 DP DPPO

 

 

5.

 

 

2019

 

 

15 000

 

 

15 000

 

 

0

 

 

x

 

 

6.

 

 

2020

 

 

15 000

 

 

11 250

 

 

+3 750

 

 

↑ VH, UO > DO

riadok 150 DP DPPO

 

 

7.

 

 

2021

 

 

15 000

 

 

7 500

 

 

+7 500

 

 

↑ VH, UO > DO

riadok 150 DP DPPO

 

 

8.

 

 

2022

 

 

15 000

 

 

3 750

 

 

+11 250

 

 

↑ VH, UO > DO

riadok 150 DP DPPO

 

 

9.

 

 

2023

 

 

10 000

 

 

10 000

 

 

0

 

 

 

 

Spolu

 

 

120 000

 

 

120 000

 

 

0

 

 

x

 

 

Vysvetlivky:

UO = účtovné odpisy

DO = daňové odpisy

VH = výsledok hospodárenia

ZD = základ dane


Spoločnosť AD, s. r. o., uviedla 1. 5. 2015 do užívania HM zaradený v 2. odpisovej skupine v obstarávacej cene 4 800 €. V roku 2016, t. j. v 2. roku odpisovania vykonala na tomto majetku technické zhodnotenie v sume 2 000 €.

Za účelom prehľadnosti a zrozumiteľnosti neuvažujeme s účtovnými odpismi.

Daňové odpisy AD, s. r. o., určí nasledovne:

 

 

 

 

 

 

 

Rok

 

 

Výpočet uplatneného odpisu

 

 

Ročný odpis

 

 

DZC na účely výpočtu odpisov

 

 

DZC

 

 

celkový

 

 

uplatnený

 

 

neuplatnený

 

 

2015

 

 

[(4 800 / 6) / 12] x 8

 

 

800

 

 

534

 

 

266

 

 

4 800 – 800

= 4 000

 

 

4 000

 

 

2016

 

 

[2 x (4 000 + 2 000 + 266)] / 6

 

 

2 089

 

 

2 089

 

 

 

 

6 266 – 2 089

= 4 177

 

 

4 177

 

 

2017

 

 

(2 x 4 177) / (6 – 1)

 

 

1 671

 

 

1 671

 

 

 

 

4 177 – 1 671

= 2 506

 

 

2 506

 

 

2018

 

 

(2 x 2 506) / (6 – 2)

 

 

1 253

 

 

1 253

 

 

 

 

2 506 – 1 253

= 1 253

 

 

1 253

 

 

2019

 

 

(2 x 1 253) / (6 – 3)

 

 

836

 

 

836

 

 

 

 

1 253 – 836

= 417

 

 

417

 

 

2020

 

 

(2 x 417) / (6 – 4)

 

 

417

 

 

417

 

 

 

 

417 – 417

= 0

 

 

0

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

6 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky:

ZC = zostatková cena

DZC = daňová zostatková cena

V roku, v ktorom je vykonané technické zhodnotenie počas doby odpisovania HM, sa:

- odpisy určujú podľa § 28 ods. 3 písm. a) ZDP a

- neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu v 1. roku odpisovania sa zahrnie do zostatkovej ceny podľa § 28 ods. 4 písm. b) ZDP. Týmto postupom sa vlastne nepredlžuje skutočná doba, počas ktorej sa HM daňovo účinne odpíše v porovnaní s dobou odpisovania.


Spoločnosť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk