dnes je 30.9.2020

Input:

Komentár k ZDP § 25 Vstupná cena hmotného a nehmotného majetku

23.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.17 Komentár k ZDP § 25 Vstupná cena hmotného a nehmotného majetku

Ing. Peter Horniaček


§ 25

(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je

a) obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom, je obstarávacia cena zistená u darcu, len ak ide o majetok, ktorý u darcu nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9,

b) suma vo výške vlastných nákladov, 118)

c) všeobecná cena118a) pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom dedením a cena podľa osobitného predpisu29) pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom darovaním; pri nehnuteľných kultúrnych pamiatkach sa cena určí ako cena stavby zistená podľa osobitného predpisu119) bez prihliadnutia na kategóriu kultúrnej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, ktoré sú jej súčasťou;

d) cena určená podľa písmen a) až c) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú,

e) suma vo výške pohľadávky, ktorá je zabezpečená prevodom vlastníckeho práva k hmotnému hnuteľnému majetku a k hmotnému nehnuteľnému majetku, ktorý pri nezaplatení pohľadávky alebo jej časti prechádza do vlastníctva veriteľa, 115) znížená o čiastku splateného úveru alebo pôžičky,

f) zostatková cena majetku zistená u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania, okrem majetku vylúčeného z odpisovania alebo zostatková cena majetku zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, pri vyradení z obchodného majetku (§ 9 ods. 5), ak ide o majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku [§ 2 písm. m)], pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9, okrem majetku vylúčeného z odpisovania,

g) obstarávacia cena majetku vylúčeného z odpisovania u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania alebo obstarávacia cena majetku vylúčeného z odpisovania zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, pri vyradení z obchodného majetku (§ 9 ods. 5), ak ide o majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku [§ 2 písm. m)], pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9,

h) pre jednotlivé oddeliteľné súčasti podľa § 22 ods. 15

1. obstarávacia cena,118)

2. cena určená podľa kvalifikovaného odhadu alebo posudkom znalca, ak nie je k dispozícii cena uvedená v prvom bode,

i) reálna hodnota presunutého hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorou bol majetok ocenený na účely zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (§ 17f ods. 6 a 8).

(2) Súčasťou vstupnej ceny je technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu.

(3) Zostatkovou cenou na účely tohto zákona je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. a) a § 22 ods. 12] okrem zostatkovej ceny podľa § 28 ods. 2 písm. b), pričom v zdaňovacích obdobiach, v ktorých daňovník postupuje podľa § 17 ods. 34 a § 19 ods. 2 písm. t), sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 alebo § 28.

(4) Technické zhodnotenie pri použití zrýchleného spôsobu odpisovania podľa § 28 na účely výpočtu ročnej výšky odpisu a priradenia ročného koeficientu zvyšuje zostatkovú cenu (ďalej len zvýšená zostatková cena ); to neplatí, ak bolo technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania.

(5) Súčasťou vstupnej ceny je aj

a) daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b) daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a nemôže ju odpočítať alebo

c) časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom podľa osobitného predpisu6) .

(6) Pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty.

(7) Pri zvýšení vstupnej ceny alebo znížení vstupnej ceny, ku ktorému dochádza pri už odpisovanom hmotnom majetku z iného dôvodu, ako je jeho technické zhodnotenie (ďalej len upravená vstupná cena ), sa odpis určí z upravenej vstupnej (zostatkovej) ceny pri zachovaní platnej ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu podľa § 27 alebo § 28.

(8) Súčet vstupných cien jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v § 22 ods. 15 sa rovná vstupnej cene tohto hmotného majetku.


Odsek 1

Daňové odpisy sa vypočítavajú postupom podľa § 26 ZDP v závislosti od spôsobu odpisovania, avšak pre všetky spôsoby odpisovania je spoločným východiskový údaj, ktorým je vstupná cena. Aj hranica pre zaradenie HM a NHM medzi odpisovaný majetok podľa ZDP je viazaná na výšku vstupnej ceny.

Vstupná cena je definovaná v § 25 ZDP a rozumie sa ňou:

 • obstarávacia cena,

 • suma vo výške vlastných nákladov,

 • reprodukčná obstarávacia cena,

 • zostatková cena,

 • suma vo výške pohľadávky zabezpečenej prevodom vlastníckeho práva,

 • cena určená podľa kvalifikovaného odhadu alebo posudkom znalca.

Obstarávacia cena

Obstarávacia cena je cena zistená podľa účtovných predpisov. Oceňuje sa ňou HM a NHM:

1. nadobudnutý kúpou [§ 25 ods. 1 písm. a) ZDP],

2. nadobudnutý darovaním:

 • od fyzickej osoby, ak ide o majetok, ktorý nebol zahrnutý v obchodnom majetku a pri jeho predaji v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP [§ 25 ods. 1 písm. a) ZDP],

 • od právnickej osoby, ak predmetom darovania je neodpisovaný majetok [§ 25 ods. 1 písm. g) ZDP],

 • od fyzickej osoby, ak ide o neodpisovaný majetok, ktorý je v čase darovania zahrnutý do obchodného majetku darcu [§ 25 ods. 1 písm. g) ZDP],

 • od fyzickej osoby, ak predmetom darovania je neodpisovaný majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku, ale v čase darovania je už vyradený z obchodného majetku a súčasne pri predaji tohto majetku v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP [§ 25 ods. 1 písm. g) ZDP],

3. pri preradení HM a NHM z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku tejto fyzickej osoby [§ 25 ods. 1 písm. d) ZDP],

4. pri začatí využívania majetku právnickou osobou, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane [§ 25 ods. 1 písm. d) ZDP],

5. ocenenie jednotlivých oddeliteľných súčastí pri komponentnom odpisovaní podľa § 22 ods. 15 ZDP [§ 25 ods. 1 písm. h) prvý bod ZDP].


Právnická osoba SYN, v. o. s., nadobudla v máji 2016 darom od fyzickej osoby nehnuteľnosť – byt. Darca nie je spoločníkom u obdarovaného, byt nebol u darcu nikdy zahrnutý v obchodnom majetku. Darca nadobudol byt do svojho výlučného vlastníctva kúpou v roku 2013, darca nebol v tomto byte prihlásený na trvalý pobyt.

Obdarovaný – SYN, v. o. s., uvedie v máji 2016 do užívania byt nadobudnutý darovaním, pričom vstupnou cenou tohto HM bude podľa § 25 ods. 1 písm. a) ZDP obstarávacia cena zistená u darcu, pretože:

- darcom je fyzická osoba,

- darovaný majetok nebol nikdy zahrnutý v obchodnom majetku a

- pri predaji tohto majetku by príjem fyzickej osoby z jeho predaja uskutočneného v deň darovania nebol oslobodený od dane podľa § 9ZDP, pretože nie je splnená podmienka 5-ročnej lehoty vlastníctva bytu (§ 9 ods.1 písm. a) ZDP).


Spoločnosť VEDA, s. r. o., nadobudla v decembri 2016 darovaním pozemok. Darcom bol pán Ján, ktorý je podnikateľom, pozemok nadobudol v roku 2013, zahrnul ho do obchodného majetku, v ktorom bol zahrnutý až do momentu darovania. Darca nemá majetkovú účasť u obdarovaného.

VEDA, s. r. o., ocení nadobudnutý neodpisovaný majetok obstarávacou cenou zistenou u darcu pri jeho vyradení z obchodného majetku v dôsledku darovania. Tento postup je v súlade s § 25 ods. 1 písm. g) ZDP.

Podľa § 25 ods. 6 ZoÚ je obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Za náklady súvisiace s obstaraním HM sa v súlade s § 35 ods. 1 PÚP považujú náklady na:

 • prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého HM, napr. odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, náklady na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, ak vznikli do času uvedenia tohto majetku do užívania,

 • prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, vrátane variantných riešení,

 • umelecké diela zabudované ako súčasť stavebných objektov,

 • náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií,

 • odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

 • odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska,

 • otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk,

 • technickú rekultiváciu,

 • technické zhodnotenie,

 • dopravné,

 • montážne práce,

 • clo,

 • zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní HM,

 • náhrady za nútené obmedzenia užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou,

 • úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako i úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,

 • skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela,


Ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré patria objednávateľovi, o výnosy z nich sa znížia náklady na obstaranie tohto HM.

 • vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním tohto HM.

 • penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a tiež peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním tohto majetku,

 • prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia,

 • vybavenie obstarávaného majetku zásobami,

 • biologickú rekultiváciu,

 • prípravu a zabezpečenie výstavby, ak vznikli po uvedení obstarávaného majetku do užívania,

 • náklady na opravy a udržiavanie majetku,

 • kurzové rozdiely,

 • úroky z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do užívania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

PÚP tiež v § 35 ods. 2 určujú náklady, ktoré nikdy nevstupujú do obstarávacej ceny HM. Sú to náklady na:

V prípade NHM sa za náklady súvisiace s obstaraním podľa § 34 PÚP považujú najmä:

 • úroky z úverov, ktoré účtovná jednotka je povinná uhradiť do času uvedenia tohto NHM do užívania a rozhodla sa ich zahrnúť do obstarávacej ceny,

 • náklady na zhotovovanie hnuteľných predmetov, napr. prototypov, modelov a vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú,

 • náklady na všetky alternatívne riešenia, ak sa NHM vytvára vlastnou činnosťou.

Súčasťou obstarávacej ceny NHM nie sú kurzové rozdiely.


DOM, a. s., uskutočňuje výstavbu obchodného centra a v tejto súvislosti jej vznikli náklady na vyvolané investície – vybudovanie dopravnej križovatky s riadenou signalizáciou a na vybudovanie cesty III. triedy vrátane verejného osvetlenia. Dopravnú križovatku, cestu III. triedy a verejné osvetlenie tejto cesty DOM, a. s., nebude využívať, po vybudovaní ich bezodplatne odovzdá do užívania dohodnutým právnickým osobám (napr. obci), ale keďže je to podmienka stavebného úradu pri vydávaní stavebného povolenia, musí tieto náklady zniesť.

Ide o vyvolanú investíciu a náklady na jej vybudovanie vstupujú do obstarávacej ceny nehnuteľnosti – obchodného centra.


Spoločnosť CAR, s. r. o., kúpila výrobnú linku. V súvislosti s uvedením tohto majetku do užívania jej vznikli ďalšie náklady, a to na prepravu linky od predávajúceho, na montáž linky vo svojich podnikateľských priestoroch a na vykonanie skúšky linky. Tiež vynaložila náklady na zaškolenie zamestnancov na obsluhu tejto linky. Keďže dodávateľ linky fakturoval cenu linky v USD, pri úhrade faktúry vznikla spoločnosti CAR, s. r. o., kurzová strata.

Súčasťou obstarávacej ceny linky bude samotná cena linky a náklady súvisiace s jej obstaraním – náklady na prepravu, montáž a vykonanie skúšky.

Náklady na zaškolenie zamestnancov na obsluhu linky a náklady na kurzovú stratu vzniknutú pri úhrade faktúry za linku CAR, s. r. o., zaúčtuje na ťarchu druhovo príslušných nákladových účtov a v súlade s § 35 ods. 2 PÚP nebudú vstupovať do obstarávacej ceny linky.

Vstupná cena vo výške vlastných nákladov

Vstupná cena vo výške vlastných nákladov zistená v súlade s účtovnými predpismi sa podľa § 25 ods. 1 písm. b)ZDP uplatní pri HM a NHM, ktorý bol vytvorený vlastnou činnosťou – a to u právnických i fyzických osôb.

Vstupnou cenou vo výške (sume) vlastných nákladov podľa § 25 ods. 1 písm. d) ZDP sa ocení tiež majetok vytvorený vlastnou činnosťou:

 • právnickej osoby nezaloženej alebo nezriadenej na podnikanie, ktorá začne tento majetok používať na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane,

 • fyzickej osoby, ktorá tento majetok následne preradí z osobného užívania do svojho obchodného majetku.

Podľa § 25 ods. 6 písm. c) ZoÚ bod 2 sa pod vlastnými nákladmi chápu:

 • priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a

 • nepriame náklady, ktoré sa na výrobu alebo inú činnosť vzťahujú.


Stavebné družstvo vybudovalo vo vlastnej réžii bytový dom, ktorý bude ďalej prenajímať. Keďže ide o nehnuteľnosť vybudovanú vo vlastnej réžii, jej vstupnou cenou budú všetky priame a nepriame náklady vzniknuté do uvedenia tejto nehnuteľnosti do užívania, napr. náklady na stavebný a pomocný materiál, mzdové náklady na zamestnancov podieľajúcich sa na výstavbe tejto nehnuteľnosti, poplatky v stavebnom konaní, náklady na zhotovenie projektu, náklady stavebného dozoru, náklady na služby architekta a pod.

Reprodukčná obstarávacia cena

Reprodukčná obstarávacia cena je podľa § 25 ods. 6 písm. b) ZoÚ cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Podľa § 25 ods. 1 písm. c)ZDP sa reprodukčná obstarávacia cena použije ako vstupná cena majetku v týchto prípadoch:

1. majetok nadobudnutý darovaním:

 • od fyzickej osoby, ak ide o majetok, ktorý nebol zahrnutý v obchodnom majetku a pri jeho predaji, v deň darovania by sa naň vzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP,

 • od fyzickej osoby, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku, ale v čase darovania je už z obchodného majetku vyradený a súčasne pri predaji tohto majetku v deň darovania by sa naň vzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP,

2. majetok nadobudnutý dedením,

3. majetok nadobudnutý reštitúciou,

4. u fyzickej osoby pri preradení majetku z osobného vlastníctva do obchodného majetku,

5. novozistený majetok pri inventarizácii, o ktorom dovtedy nebolo v účtovníctve účtované.

V prípade HM, ktorým sú nehnuteľné kultúrne pamiatky, ZDP v § 25 ods. 1 písm. c) ustanovuje osobitný spôsob určenia takejto reprodukčnej obstarávacej ceny.


DCÉRA, s. r. o., nadobudla darom od fyzickej osoby hnuteľnú vec – automobil. Darca nie je spoločníkom u obdarovaného, automobil nebol u darcu nikdy zahrnutý do obchodného majetku.

Spoločnosť uvedie automobil nadobudnutý darovaním do užívania, pričom vstupnou cenou tohto HM bude podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZDP reprodukčná obstarávacia cena, pretože:

- darcom je fyzická osoba,

- darovaný majetok nebol nikdy zahrnutý v obchodnom majetku a

- pri predaji tohto majetku v deň darovania by príjem fyzickej osoby z jeho predaja bol oslobodený od dane podľa § 9 ZDP [ide o predaj hnuteľnej veci – § 9 ods.1 písm. c) ZDP].Spoločnosť SEN, v. o. s., nadobudla v januári 2012 bezodplatne darom od fyzickej osoby (p. Marty) hnuteľnú vec (automobil). Pani Marta nie je spoločníkom u obdarovaného; je živnostníčkou od r. 1993 a automobil mala zahrnutý v obchodnom majetku v r. 2003 až 2005.

V. o. s. uvedie takto nadobudnutý HM do užívania v januári 2012, pričom vstupnou cenou tohto HM bude podľa § 25 ods. 1 písm. c) ZDP reprodukčná obstarávacia cena, pretože:

- darcom je fyzická osoba,

- darovaný majetok bol zahrnutý v obchodnom majetku, avšak v čase darovania už nie je v obchodnom majetku zahrnutý a

- pri predaji tohto majetku v deň darovania by príjem fyzickej osoby (p. Marty) z jeho predaja bol oslobodený od dane podľa § 9 ZDP [ide o predaj hnuteľnej veci, pri ktorej od vyradenia z obchodného majetku uplynulo viac ako 5 rokov - § 9 ods.1 písm. c) ZDP].

V nadväznosti na vypustenie reprodukčnej obstarávacej ceny ako oceňovacej veličiny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2016 prišlo od 1. 1. 2016 k úprave v tomto ustanovení, ktorá sa podľa § 52zg ods. 8 vzťahuje na hmotný a nehmotný majetok obstaraný po 31. 12. 2015. Vstupnou cenou pri HM a NM nadobudnutom dedením je na účely ZDP všeobecná cena zistená podľa § 175o Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a pri HM a NM nadobudnutom darovaním cena zistená podľa zákona č. 282/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

Zostatková cena

Zostatkovou cenou na účely ZDP je podľa § 25 ods. 3 tohto zákona rozdiel medzi vstupnou cenou HM a NHM a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov. V praxi sa označuje aj ako daňová zostatková cena (ďalej len „DZC”).

Za DZC sa nepovažuje zostatková cena používaná na účely výpočtu daňových odpisov zrýchleným spôsobom podľa § 28 ods. 2 písm. b) ZDP.

Podľa § 25 ods. 1 písm. f) ZDP sa DZC použije ako vstupná cena len pri odpisovanom HM a NHM nadobudnutom darovaním:

 • od právnickej osoby, ktorá darovaný majetok používala na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov,

 • od fyzickej osoby, ak ide o majetok, ktorý v čase darovania je zahrnutý v obchodnom majetku,

 • od fyzickej osoby, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku, ale v čase darovania je už z obchodného majetku vyradený a súčasne pri predaji tohto majetku v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 ZDP.

Touto vstupnou cenou je daňová zostatková cena zistená u darcu pri vyradení predmetného majetku v dôsledku darovania. DZC nemožno oceniť majetok vylúčený z odpisovania. Pri darovaní takéhoto majetku sa postupuje podľa § 25 ods. 1 písm. g) ZDP.


DARCA, a. s., darovala spoločnosti OBDAROVANÁ, s. r. o., špecializovaný prístroj, ktorý už mala daňovo odpísaný, t. j. jeho daňová zostatková cena v čase darovania, kedy účtovala o vyradení tohto majetku z účtovníctva, bola vo výške 0 eur. DARCA, a. s., nemá majetkovú účasť u obdarovaného.

OBDAROVANÁ, s. r. o., uvedie bezodplatne nadobudnutý prístroj do užívania, pričom na účtovné účely ho ocení reprodukčnou obstarávacou cenou, ale na daňové účely postupuje pri stanovení vstupnej ceny podľa § 25 ods. 1 písm. f) ZDP a vstupnou cenu bude daňová zostatková cena zistená u darcu pri vyradení tohto majetku v dôsledku darovania, čo v uvedenom prípade je 0 eur.

Suma vo výške pohľadávky zabezpečenej prevodom vlastníckeho práva

Týmto spôsobom sa podľa § 25 ods. 1 písm. e)ZDP stanovuje daňová vstupná cena u veriteľa v prípade hnuteľného alebo nehnuteľného HM, ku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk