dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZDP § 24 (daňové výdavky)

23.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.16 Komentár k ZDP § 24 (daňové výdavky)

Ing. Mária Dimitrovová; Ing. Peter Horniaček


§ 24

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje1) alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 o

a) hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva115) na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke116) tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

b) dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,

c) nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,

d) hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu,

e) hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe.116a)

(2) Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. Rovnakým spôsobom sa odpisuje iný majetok uvedený v § 22 ods. 6 písm. e). Pri vykonaní technického zhodnotenia budovy používanej na niekoľko účelov podľa § 26 ods. 2 nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok.

(3) Hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý je v spoluvlastníctve, odpisuje každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny, a to pomerne podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

(4) Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov.

(5) Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku a daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, odpisujú tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d).

(6) Hmotný majetok a nehmotný majetok individuálne určený117) a poskytnutý združeniu bez právnej subjektivity na spoločné využitie účastníkov združenia odpisuje ten účastník združenia, ktorý majetok poskytol na spoločné užívanie účastníkom združenia.

(7) Nehmotný majetok okrem vlastníka môže odpisovať aj daňovník, ktorý k nemu nadobudol právo na jeho užívanie za odplatu.

(8) Pri odpisovaní majetku sa do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t).


Odsek 1

ZDP§ 24 bližšie spresňuje, kto má právo odpisovať majetok. Všeobecnou zásadou je, že právo odpisovať majetok prináleží tomu daňovníkovi, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo.

HM a NHM odpisuje aj daňovník, ktorý k majetku nemá vlastnícke právo, ale účtuje o ňom, alebo ho eviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP. ZDP túto výnimku umožňuje v nasledovných situáciách:

  • pri HM v prípade prevodu vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom vlastníckeho práva na veriteľa. Ide o situácie, ak vlastnícke právo k hnuteľnému alebo nehnuteľnému HM prešlo na veriteľa z dôvodu, že dlžník neuhradil pohľadávku a táto pohľadávka bola pri jej vzniku zabezpečená prevodom vlastníckeho práva v zmysle písomnej zmluvy podľa § 553 OZ (Občianskeho zákonníka) [pozri príklad k oceneniu majetku vstupnou cenou podľa [§ 25 ods. 1 písm. e) ZDP].

  • pri dlhodobom hnuteľnom HM, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny, pričom kupujúci tento majetok užíva už pred nadobudnutím vlastníckeho práva. Typickým príkladom je obstaranie majetku kúpou, pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí v splátkach a vlastnícke právo k tejto veci prejde na neho až zaplatením poslednej splátky. Obstaraný majetok však prevezme a uvedie do užívania už pri zaplatení prvej splátky a keď o ňom účtuje (zahrnie ho do obchodného majetku) a súčasne splní podmienku jeho používania na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, je mu priznané právo zahrnúť daňové odpisy tohto hnuteľného HM do daňových výdavkov, aj napriek tomu, že je len ekonomickým užívateľom, nie právnym vlastníkom majetku.

  • pri nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda až povolením vkladu do katastra nehnuteľností a splnení podmienky, že kupujúci nehnuteľnosť užíva aj v období, pokým nadobudne vlastnícke právo. Týmto je priznané právo zahrnúť daňové odpisy nehnuteľnej veci nadobúdateľovi (napr. kupujúcemu), ktorý majetok používa na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov už v období pred povolením vkladu v katastri nehnuteľností.


Spoločnosť kúpila budovu skladu v decembri 2011, vtedy uhradila aj plnú kúpnu cenu, ale vklad do katastra bol povolený až vo februári 2012. Spoločnosť uviedla sklad do užívania už v decembri 2011 a vtedy ho začala používať na uskladňovanie svojich zásob tovaru.

V súlade s § 24 ods. 1 písm. c) ZDP má právo zahrnúť daňový odpis z tejto nehnuteľnosti do daňových výdavkov, aj napriek domu, že k 31.12.2011 nie je vlastníkom tohto majetku, ale len jeho ekonomickým užívateľom.

  • Pri HM prenajatom formou finančného prenájmu. Ak daňovník obstaráva HM na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci - formou finančného prenájmu a takýto majetok používa na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov, podľa § 24 ods. 1 písm. d) ZDP má právo ako ekonomický užívateľ tohto majetku takto obstarávaný HM aj daňovo účinne odpisovať.

  • Ak ide o HM vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý táto právnická osoba zverila do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe. Osoba, ktorej bol majetok zverený, má podľa § 24 ods. 1 písm. e) ZDP priznané právo odpisovať tento majetok, ale do daňových výdavkov môže odpisy zahrnúť len vtedy, ak odpisovaný majetok používa na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov (podmienka z § 22 ods. 1 ZDP). Ak majetok používa na zabezpečenie zdaniteľných príjmov len sčasti, postupuje pri odpisovaní podľa § 22 ods. 4 ZDP.

Odsek 2

Podľa § 24 ods. 2 ZDP môže daňovník, ktorý vykoná na prenajatom HM technické zhodnotenie (t. j. tiež nemá vlastnícke právo k tomuto HM), odpisovať predmetné technické zhodnotenie HM vtedy, ak ho uhradil a ak sa písomne zmluvne dohodol s vlastníkom a tento vlastník nezvýšil vstupnú cenu HM o náklady na technické zhodnotenie. U nájomcu je technické zhodnotenie prenajatého HM, ktoré prevyšuje 1 700 eur, považované za iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) ZDP a pri jeho odpisovaní nájomca postupuje spôsobom ustanoveným pre tento majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do rovnakej odpisovej skupiny, ako je zaradený prenajatý HM, na ktorom bolo uvedené technické zhodnotenie vykonané. Ak sa jedná o technické zhodnotenie vykonané na budove využívanej na niekoľko účelov podľa § 26 ods. 2 ZDP, nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok.


Spoločnosť ako vlastník prenajíma kancelárske priestory nájomcovi. Nájomca požiadal vlastníka o vykonanie technického zhodnotenia prenajatého nebytového priestoru. Prenajímateľ s vykonaním a úhradou zo strany nájomcu súhlasil a rovnako súhlasil s odpisovaním u nájomcu. Hodnota vykonaného technického zhodnotenia bola 10 400 €. Aký bude postup pri obstaraní technického zhodnotenia a jeho odpisovaní u nájomcu? Nájomca technické zhodnotenie zaradí vo svojom účtovníctve na rovnaký účet, na akom by účtoval kancelárske priestory, keby bol ich vlastníkom, t. j. na účet 021 – Stavby. Účtovné odpisy vypočíta tak, aby technické zhodnotenie bolo odpísané počas dohodnutej doby nájmu. Rozdielne však bude postupovať pri výpočte daňových odpisov. Technické zhodnotenie ako iný majetok zaradí do rovnakej odpisovej skupiny, v akej je zaradený prenajatý nebytový priestor, t. j. do odpisovej skupiny 5 alebo 6 s dobou odpisovania 20, resp. 40 rokov (v závislosti od účelu využitia nájomcom - § 24 ods. 2 ZDP). Následne bude odpisovať technické zhodnotenie rovnomerným spôsobom, nakoľko od 1.1.2015 je možné využiť zrýchlený spôsob odpisovania len pre hmotný majetok zaradený v odpisových skupinách 2 alebo 3. Samozrejme v roku zaradenia technického zhodnotenia do užívania uplatní nájomca v daňových výdavkoch alikvotnú časť daňových odpisov pripadajúcu na počet mesiacov od zaradenia technického zhodnotenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia. Ročný odpis v takejto výške bude daňovník uplatňovať počas trvania nájomnej zmluvy.

Odsek 3

Ak je HM a NHM v spoluvlastníctve, odpisuje ho každý zo spoluvlastníkov zo vstupnej ceny pomerne podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

Ak dochádza k zmene výšky spoluvlastníckeho podielu, postupuje sa nasledovne:


Spoločnosť RAJ, s.r.o. má od r. 2009 spolu s ďalšími právnickými osobami v podielovom spoluvlastníctve nadobudnutú nehnuteľnosť v obstarávacej cene 40 000 000 eur, pričom jej podiel predstavoval 40 %. Daňovník odpisuje tento HM rovnomernou metódou.

V septembri 2011 RAJ, s.r.o. kúpila od ďalšieho spolupodielnika jeho podiel vo výške 20 % za cenu 12 000 000 eur, takže svoj vlastnícky podiel na tejto nehnuteľnosti zvýšila na 60%.

Týmto krokom nedochádza ku kúpe nového samostatného majetku, ale len k úprave výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka na tomto HM.

Ak dochádza k úprave vstupnej ceny odpisovaného HM z iného dôvodu než je technické zhodnotenie počas doby odpisovania majetku - v tomto prípade k zvýšeniu vstupnej ceny - daňovník postupuje podľa § 25 ods. 7 ZDP a odpis určí z upravenej vstupnej ceny pri zachovaní platnej ročnej odpisovej sadzby podľa § 27 (keďže si zvolil rovnomerný spôsob

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk