dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZDP § 23 Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

18.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.15 Komentár k ZDP § 23 Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

Ing. Mária Dimitrovová; Ing. Peter Horniaček;


§ 23

(1) Z odpisovania sú vylúčené:

a)..pozemky,

b)..pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,

c)..ochranné hrádze,

d)..umelecké diela,111) ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,

e)..hnuteľné národné kultúrne pamiatky,113)

f)..povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,

g)..predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.114)

(2) Z odpisovania je ďalej vylúčený:

a)..preložky energetických diel u ich vlastníkov, ak boli financované fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá potrebu tejto preložky vyvolala,90)

b)..nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne, napríklad know-how, obchodná značka alebo ak podľa podmienok vkladu bolo obchodnej spoločnosti alebo družstvu poskytnuté len právo na použitie bez prevodu vlastníckych práv k nehmotnému majetku a bez možnosti poskytnutia práva na použitie iným osobám,

c)..hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva115) počas zabezpečenia tohto záväzku,

d)..hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu,90) ak výdavky vynaložené na jeho vybudovanie sú u odovzdávajúceho daňovníka súčasťou obstarávacej ceny stavby alebo boli zahrnuté pri bezplatnom odovzdaní do výdavkov [(§ 19 ods. 3 písm. c )]


ZDP ustanovuje, ktoré druhy HM a NHM nie je možné daňovo odpisovať. Podľa § 23 ZDP sa za majetok vylúčený z odpisovania považujú:

 • pozemky,

 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,

 • ochranné hrádze,

 • umelecké diela, ak nie sú súčasťou stavieb a budov (ak sú umelecké diela zabudované v stavbách alebo budovách, nepovažujú sa za samostatný majetok, preto sa odpisujú spolu s touto nehnuteľnosťou),

 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky (pozn. autora: nehnuteľné národné kultúrne pamiatky sa považujú za odpisovaný HM),

 • povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,

 • predmety múzejnej a galerijnej hodnoty,

 • preložky energetických diel u ich vlastníkov, ak boli financované FO alebo PO, ktorá potrebu tejto preložky vyvolala. Náklady na preložky energetických diel spravidla vstupujú do vstupnej ceny stavby alebo budovy u vlastníka tohto majetku, ktorej obstarávaním bola potreba preložky vyvolaná,

 • NHM vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol odplatne, napr. know-how, obchodná značka alebo ak podľa podmienok vkladu bolo obchodnej spoločnosti alebo družstvu poskytnuté len právo na použitie bez prevodu vlastníckych práv k NHM a bez možnosti poskytnutia práva na použitie iným osobám,

 • inventúrne prebytky HM a NHM zistené pri inventarizácii,

 • HM u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva počas zabezpečenia tohto záväzku,

- HM bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu (energetický, vodný, cestný zákon), ak výdavky vynaložené na jeho vybudovanie sú u odovzdávajúceho daňovníka súčasťou obstarávacej ceny stavby alebo boli zahrnuté pri bezodplatnom odovzdaní do výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. c) ZDP.

Hoci uvedený majetok nemožno daňovo odpisovať, nemožno v čase obstarania tohto majetku zahrnúť do daňových výdavkov ani náklady na jeho obstaranie.

Vstupnú cenu majetku, ktorý je vylúčený z odpisovania, daňovník zahrnie do daňových výdavkov až v momente jeho vyradenia, a to:

- podľa § 19 ods. 3 písm. e) ZDP pri vyradení predajom, ale s výnimkou umeleckých ciel, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov, hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty a pozemkov, pri ktorých sa vstupná cena zahrnie do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja, t. j. strata

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk