dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmy

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2 Komentár k ZDP § 2 Základné pojmy

Ing. Peter Horniaček


§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba,

b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12,

c) príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou,

d) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou

1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt1a) alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,

2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri,

e) daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou

1. fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode,

2. fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky,

3. právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode,

f) predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí,

g) predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16),

h) zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy,

i) daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve1) daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak,

j) základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti1) zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak,

k) daňovou stratou rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti1) zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období,

l) zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak,

m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, 1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,

n) závislou osobou blízka osoba2) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba,

o) ekonomickým alebo personálnym prepojením účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby2) alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba2) priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na

1. majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25 % priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 %, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

2. vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe,

p) iným prepojením právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty,

r) zahraničnou závislou osobou vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba alebo tuzemská právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou spôsobom podľa písmena n); rovnako sa posudzuje aj vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí, ako aj vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálou prevádzkarňou na území Slovenskej republiky a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení podľa písmena n) a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi,

s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak

1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a

2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1,

3. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 5, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

4. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 6, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

5. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba, je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 6,

t) daňovníkom členského štátu Európskej únie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podlieha zdaneniu na území tohto členského štátu Európskej únie z príjmov plynúcich zo zdrojov na území tohto členského štátu Európskej únie, ako aj zo zdrojov mimo územia tohto členského štátu Európskej únie a ktorá na území Slovenskej republiky nie je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.,

u) preddavkom na daň povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa,

v) platiteľom dane fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.

w) dobrovoľným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie príspevok podľa osobitného predpisu,2a)

x) daňovníkom nezmluvného štátu fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”); ak § 52zb neustanovuje inak, ministerstvo zaradí do tohto zoznamu štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia”) alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo štát, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná,

y) držiteľom držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť,37ab) držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,37aba) výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny37ac) alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb,

z) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,37aa) jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník,37aa)

aa) zamestnancom daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ”),

ab) kontrolovanou transakciou právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmen n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku podľa písmena m), a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely; pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,

ac) vkladom

1. peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania,1) pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia2b) obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva2c) zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,

2. príspevok do kapitálového fondu z príspevkov2d) obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí.


Písmeno c), i) a m)

S účinnosťou od 1. 1. 2014 sa v písm. c), i) a m) vypustili slová „alebo 14”. V tomto prípade ide o zmenu, ktorá je v polohe legislatívno-technických úprav a spresnení – a to vo väzbe na zmenu v § 6 ZDP, ktorá sa týka vedenia daňovej evidencie (podrobnejšie v komentári k § 6 ZDP).

Písmeno i)

Podľa tohto písmena zákon definuje daňový výdavok ako výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom (zaúčtovaný alebo zaevidovaný v evidencii). S účinnosťou od 1. 1. 2015 pri predmetoch, ktoré môžu mať charakter osobnej spotreby, ako napr. spotrebná elektronika, kosačky, fotografické prístroje a zariadenia, nábytok, bicykle, člny a pod., sa budú môcť daňovníci rozhodnúť, či budú uplatňovať daňový výdavok vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo budú uplatňovať daňový výdavok v preukázateľnej výške vo väzbe na pomer používania tohto majetku na súkromné účely a na podnikanie.

Písmená j) a k)

S účinnosťou od 1. 1. 2015 bol doplnený odkaz 1 v týchto písmenách na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Písmeno n)

Za závislé osoby sa od 1. 1. 2018 považuje nielen blízka osoba, ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt, ale aj osoba, alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie podľa § 22 zákona o účtovníctve (z. č. 431/2002 Z. z.) súčasťou konsolidovaného celku. Ide o zmenu, v dôsledku ktorej prišlo k rozšíreniu závislých osôb oproti stavu platnému do 31. 12. 2017. Zároveň od tohto dátumu prišlo aj k rozšíreniu v type závislosti v dôsledku ekonomického alebo personálneho prepojenia (písm. o).

Písmeno o)

Závislými osobami sú aj ekonomicky alebo personálne prepojené osoby, pričom ekonomickým alebo personálnym prepojením je:

- účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu,

- vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby a od 1. 1. 2017 aj pod kontrolou alebo vedením blízkej osoby, alebo subjektu

- vzájomný vzťah medzi osobami, v ktorých má táto osoba a od 1. 1. 2017 aj blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel.

Účasť na majetku alebo kontrole sa od 1. 1. 2018 rozšírila na situácie najmenej 25 % podielu na základnom imaní, hlasovacích právach alebo na zisku. Do 31. 12. 2017 sa týmto podielom rozumel viac ako 25 % podiel. Do ZDP na účely závislosti bol zároveň doplnený koncept „acting together”, t. j. aj osoba, ktorá koná spoločne s inou osobou sa s ohľadom na podiel na základnom imaní alebo na podiel na hlasovacích právach považuje za závislú osobu, ktorá má podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach tejto inej závislej osoby.

Písmeno p)

S účinnosťou od 1. 1. 2014 sa v písm. p) slovo „len” nahradilo slovom „predovšetkým”. Podľa tohto novelizovaného ustanovenia sa za „iné prepojenie” považuje aj právny vzťah, alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým za účelom neželaného zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty – teda nielen vzťah vytvorený výlučne na uvedený účel, ale aj vzťah vytvorený predovšetkým za uvedeným účelom. Touto úpravu sa zabezpečila právna istota pre správcov dane i pre daňovníkov, pretože sa jednoznačne vymedzuje, že aj právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, ktorého hlavným zámerom je zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty v rozpore so zákonom, sa považuje za vzťah závislých osôb. Cieľom tejto úpravy však nebolo zahrnúť pod pojem „iné prepojenie” štandardný právny vzťah- vzťah, do ktorého daňovníci vstupujú v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti.

Písmeno r)

S účinnosťou od 1. 1. 2014 sa v písm. r) na konci pripojili slová: „a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení podľa písmena n) a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi”. Týmto doplnením písm. r) sa s účinnosťou od 1. 1. 2014 pojem zahraničná závislá osoba rozšíril o vzťah medzi:

• stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení ako blízke osoby alebo ekonomicky a personálne prepojené osoby [§ 2 písm. n) ZDP],

• týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.

Posúdenie týchto osôb (na základe ich vzťahov) ako zahraničných závislých osôb bude mať vplyv na to, či sa ich vzájomné transakcie budú posudzovať ako kontrolované transakcie zahraničných závislých osôb, na ktoré je nutné aplikovať transferové ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Písmeno x)

S účinnosťou od 1. 3. 2014 sa do § 2 doplnilo nové písm. x), ktorým sa do zákona zaviedla definícia daňovníka nespolupracujúce štátu – daňovníkom nespolupracujúceho štátu je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt, alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte, s ktorým SR má uzavretú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (zavedenie leg. skratky od roku 2016: zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia) alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo v štáte, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy neobsahujúcej ustanovenia o výmene informácií na daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a SR viazaná, teda v štáte, ktorý je uvedený v zozname MF SR uverejnenom na webovom sídle a zároveň tento štát nie je uvedený v zozname EÚ uverejnenom v Úradnom vestníku EÚ k 1. januáru kalendárneho roka.

Ak slovenský platiteľ dane vyplatí, poukáže alebo pripíše platbu (zdaniteľný príjem) v prospech takéhoto daňovníka (t. j. daňovníka nezmluvného štátu), v zákonom ustanovených prípadoch bude povinný z týchto platieb (príjmov) zraziť daň alebo vykonať zabezpečenie dane, pričom uplatní sadzbu vo výške 35 % (§ 43 ods. 1 a § 44 ods. 2 ZDP).

Teda zavádza sa definícia daňovníka, voči ktorému sa uplatňuje zvýšená sadzba dane vyberanej zrážkou, resp. sadzba na zabezpečenie dane.

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sú v ZDP doplnené nové písmená:

Písmeno y)

Držiteľom je na účely ZDP držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť, výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb (v tejto súvislosti sa upravil aj § 8 ods. 1 ZDP). Do pôvodnej definície bola teda doplnená tzv. tretia osoba. Za držiteľa sa považuje aj držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti zadefinovaný v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch.

Písmeno z)

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník.

Písmeno aa)

Zamestnancom daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len “zamestnávateľ“) – v tejto súvislosti sa upravil aj § 5 ods. 2 ZDP. Podstata definície sa však nezmenila.


Poznámka

Paragraf 52zb ZDP– prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. 3. 2013 ustanovuje, že ak SR uzatvorí novú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií vo veci daní v priebehu kalendárneho roku 2014, príslušný štát, s ktorým bude táto zmluva uzatvorená, bude doplnený do zoznamu MF SR, aj keď zmluva nadobudne účinnosť po 31. 12. 2014.

Písmeno ab)

Od 1. 1. 2017 sa do ZDP doplnil nový základný pojem „kontrolovaná transakcia”, ktorý následne v iných častiach ZDP nahrádza pojem „vzájomný obchodný vzťah” používaný predovšetkým na účely stanovenia primárnej a korešpondujúcej úpravy základu dane medzi závislými osobami. Definícia stanovuje, čo je kontrolovaná transakcia a medzi ktorými osobami sa transakcia pokladá za kontrolovanú. Súčasne je v tejto definícii stanovená aj výnimka pre príjmy z prenájmu, ak prenajímateľ nemá nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku a nájomca sleduje nájmom svoje osobné účely a nie podnikanie.

Písmeno ac)

Zavedenie nového pojmu v § 2 písm. ac) ZDP vyvolala novelizácia Obchodného zákonníka v časti, v ktorej sa zavádzajú pravidlá pre tvorbu a použitie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov (tzv. tvorba ostatných kapitálových fondov) v § 217a ObZ Obchodného zákonníka. Ide o úpravu problematiky, ktorú si vyžiadala aplikačná prax, keď, okrem tvorby základného imania, sú súčasťou vlastného imania aj vklady spoločníkov do tzv. ostatných kapitálových fondov. Tieto však môžu byť tvorené aj presunom v rámci ostatných súčastí vlastného imania, t. j. môžu byť tvorené reštrukturalizáciou vlastného imania.

Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov a jeho vytvorenie musí byť upravené v zakladateľskej zmluve alebo stanovách alebo musí byť schválené valným zhromaždením (ak prichádza k tvorbe kapitálové fondu z príspevkov za trvania spoločnosti). Na tvorbu kapitálového fondu z príspevkov sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch, predovšetkým v oblasti ocenenia nepeňažného vkladu. Kapitálový fond z príspevkov sa považuje za vytvorený okamihom splatenia príspevku. Splatený kapitálový fond z príspevkov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov (tzv. vrátenie príspevkov, a to aj tým spoločníkom alebo akcionárom, ktorý príspevok nerealizovali) alebo na zvýšenie základného imania (tzv. reštrukturalizácia vlastného imania), ak to ustanovuje zakladateľská zmluva, stanovy, alebo za trvania spoločnosti o tom rozhodlo valné zhromaždenie.

Kapitálový fond z príspevkov nemožno použiť, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku jeho prerozdelenia do krízy dostala. Ďalej podľa Obchodného zákonníka platí, že ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov (akcionárov), najneskôr do 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia.

Novela Obchodného zákonníka v oblasti tvorby a použitia kapitálového fondu z príspevkov si vyžiadala v čl. VIII aj úpravu ZDP, ktorá na účely zdanenia reaguje na možnosť použitia (vrátenia) daňovníkom splateného, ale aj nesplateného príspevku. Zároveň sa zavádzajú pravidlá pre zdanenie vyplatených prostriedkov zo zníženia základného imania, ak predtým bolo základné imanie zvyšované zo zisku po zdanení.

Na účely ZDP od 1. januára 2018 sa za „vklad” považuje:

- peňažný a nepeňažný vklad do základného imania,

- pričom za splateným vkladom je aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane,

• príspevok do kapitálového

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk