dnes je 8.7.2020

Input:

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmy

27.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2 Komentár k ZDP § 2 Základné pojmy

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková


§ 2

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba ,

b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12,

c) príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou,

d) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou

1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,1a) bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava, pričom

1a. fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať,

1b. fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,

2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri,

e) daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou

1. fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode,

2. fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky,

3. právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode,

f) predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí,

g) predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16),

h) zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy,

i) daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve1) daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak,

j) základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti1) zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak,

k) daňovou stratou rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti1) zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období,

l) zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak,

m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala, 1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,

n) závislou osobou

1. blízka osoba,2)

2. ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt,

3. osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie2aa) súčasťou konsolidovaného celku,

o) ekonomickým prepojením alebo personálnym prepojením účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby2) alebo subjektu alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba2) alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na

1. majetku alebo kontrole sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na základnom imaní, priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo podiel vo výške najmenej 25 % na zisku, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov, pričom nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby alebo subjektu na majetku alebo kontrole inej osoby alebo subjektu, ak táto osoba alebo subjekt má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb alebo subjektov, z ktorých každý má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby alebo subjektu; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 % a viac, všetky osoby alebo subjekty, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu, pričom na účely tohto bodu osoba alebo subjekt, ktorý koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, ak ide o hlasovacie práva alebo podiel na základnom imaní, sa považuje za osobu alebo subjekt, ktorý má účasť na všetkých hlasovacích právach alebo je vlastníkom tohto podielu na základnom imaní, ktoré má v držbe táto iná osoba alebo subjekt,

2. vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby alebo subjektu k tejto právnickej osobe alebo k subjektu,

p) iným prepojením právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty,

r) zahraničnou závislou osobou vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba, tuzemská právnická osoba alebo tuzemský subjekt so zahraničnou fyzickou osobou, zahraničnou právnickou osobou alebo zahraničným subjektom spôsobom podľa písmena n); rovnako sa posudzuje aj vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí, ako aj vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálou prevádzkarňou na území Slovenskej republiky a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení podľa písmena n) a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi,

s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak

1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a

2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1,

3. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 5, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

4. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 6, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

5. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba, je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 6,

t) daňovníkom členského štátu Európskej únie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podlieha zdaneniu na území tohto členského štátu Európskej únie z príjmov plynúcich zo zdrojov na území tohto členského štátu Európskej únie, ako aj zo zdrojov mimo územia tohto členského štátu Európskej únie a ktorá na území Slovenskej republiky nie je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.,

u) preddavkom na daň povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa,

v) platiteľom dane fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.

w) dobrovoľným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie príspevok podľa osobitného predpisu,2a)

x) daňovníkom nezmluvného štátu fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”); ak § 52zb neustanovuje inak, ministerstvo zaradí do tohto zoznamu štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia”) alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo štát, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná,

y) držiteľom držiteľ registrácie lieku, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na výrobu liekov, farmaceutická spoločnosť,37ab) držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,37aba) výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky, výrobca a distribútor dietetickej potraviny37ac) alebo tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb,

z) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,37aa) jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník,37aa)

aa) zamestnancom daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými od platiteľa týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ”),

ab) kontrolovanou transakciou právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmen n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku podľa písmena m), a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely; pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,

ac) vkladom

1. peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania,1) pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia2b) obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva2c) zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,

2. príspevok do kapitálového fondu z príspevkov2d) obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí,

ad) subjektom právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok,

ae) ústredím právnická osoba, ktorá je zriaďovateľom stálej prevádzkarne,

af) konečným príjemcom príjmu osoba, ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech a má právo využívať tento príjem neobmedzene bez zmluvnej alebo inej právnej povinnosti previesť príjem na inú osobu alebo stála prevádzkareň tejto osoby, ak činnosť spojená s týmto príjmom je vykonávaná touto stálou prevádzkarňou, alebo majetok, s ktorým tento príjem súvisí, je funkčne spojený s touto stálou prevádzkarňou; za konečného príjemcu príjmu sa nepovažuje osoba, ktorá koná ako sprostredkovateľ za inú osobu,

ag) digitálnou platformou hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií,

ah) sídlom sídlo zapísané v obchodnom registri alebo obdobnom registri v zahraničí; ak spoločnosť nemá sídlo zapísané v obchodnom registri alebo obdobnom registri v zahraničí, sídlom sa rozumie územie štátu, podľa ktorého právnych predpisov bola spoločnosť založená alebo zriadená, a u subjektu, ktorý nemá sídlo zapísané v obchodnom registri alebo obdobnom registri v zahraničí, sa sídlom rozumie územie štátu, v ktorom má subjekt miesto skutočného vedenia, a ak nie je možné určiť sídlo podľa predchádzajúcich spôsobov, sídlom sa rozumie územie štátu, podľa ktorého právnych predpisov je subjekt založený alebo zriadený.

ai) predajom virtuálnej meny výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.


Písmeno d) prvý bod ZDP (novela č. 344/2017 Z.z.)

Do vymedzenia daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident na území SR) bol za pojem trvalý pobyt doplnený pojem „bydlisko”. Fyzická osoba (FO) má na území SR bydlisko, ak tu má trvalú možnosť ubytovania (možno predpokladať zámer FO sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať), ktoré neslúži len k príležitostnému ubytovaniu z dôvodu krátkodobých návštev napríklad za účelom pracovných ciest, turistiky a pod.

Písmeno c), i) a m)

S účinnosťou od 1. 1. 2014 sa v písm. c), i) a m) vypustili slová „alebo 14”. V tomto prípade ide o zmenu, ktorá je v polohe legislatívno-technických úprav a spresnení – a to vo väzbe na zmenu v § 6ZDP, ktorá sa týka vedenia daňovej evidencie (podrobnejšie v komentári k § 6 ZDP).

Písmeno d)

Do vymedzenia daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou bol doplnený pojem „bydlisko”. FO má na území SR bydlisko, ak na území SR má trvalú možnosť ubytovania (možno predpokladať zámer FO sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať), ktoré neslúži len k príležitostnému ubytovaniu z dôvodu krátkodobých návštev napríklad za účelom pracovných ciest a pod. T.j. daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou je FO, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko (FO má na území SR bydlisko, ak má možnosť ubytovania nielen na príležitostné ubytovanie, s posúdením aj súvisiacich skutočností, napr. osobné a ekonomické väzby k územiu SR a teda sa predpokladá zámer sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať) alebo sa tu obvykle zdržiava (FO sa obvykle zdržiava na území SR, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach, pričom do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.).

Písmeno i)

Podľa tohto písmena zákon definuje daňový výdavok ako výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom (zaúčtovaný alebo zaevidovaný v evidencii). S účinnosťou od 1. 1. 2015 pri predmetoch, ktoré môžu mať charakter osobnej spotreby, ako napr. spotrebná elektronika, kosačky, fotografické prístroje a zariadenia, nábytok, bicykle, člny a pod., sa budú môcť daňovníci rozhodnúť, či budú uplatňovať daňový výdavok vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo budú uplatňovať daňový výdavok v preukázateľnej výške vo väzbe na pomer používania tohto majetku na súkromné účely a na podnikanie.

Písmená j) a k)

S účinnosťou od 1. 1. 2015 bol doplnený odkaz 1 v týchto písmenách na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Písmeno n)

Za závislé osoby sa od 1.1.2018 považuje nielen blízka osoba, ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt, ale aj osoba, alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie podľa § 22 zákona o účtovníctve (z. č. 431/2002 Z. z.) súčasťou konsolidovaného celku. Jedná sa o zmenu, v dôsledku ktorej môže prísť k rozšíreniu závislých osôb oproti stavu platnému do 31.12.2017. Zároveň od tohto dátumu prišlo aj k rozšíreniu v type závislosti v dôsledku ekonomického alebo personálneho prepojenia (písm. o).

Písmeno o)

Závislými osobami sú aj ekonomicky alebo personálne prepojené osoby, pričom ekonomickým alebo personálnym prepojením je:

  • - účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu,
  • - vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby a od 1.1.2017 aj pod kontrolou alebo vedením blízkej osoby, alebo subjektu
  • - vzájomný vzťah medzi osobami, v ktorých má táto osoba a od 1. 1. 2017 aj blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel.

Účasť na majetku alebo kontrole sa od 1.1.2018 rozšírila na situácie najmenej 25 % podielu na základnom imaní, hlasovacích právach alebo na zisku. Do 31.12.2017 sa týmto podielom rozumel viac ako 25 % podiel. Do ZDP na účely závislosti bol zároveň doplnený koncept „acting together”, t. j. aj osoba, ktorá koná spoločne s inou osobou sa s ohľadom na podiel na základnom imaní alebo na podiel na hlasovacích právach považuje za závislú osobu, ktorá má podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach tejto inej závislej osoby.

Písmeno p)

S účinnosťou od 1. 1. 2014 sa v písm. p) slovo „len” nahradilo slovom „predovšetkým”. Podľa tohto novelizovaného ustanovenia sa za „iné prepojenie” považuje aj právny vzťah, alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým za účelom neželaného zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty – teda nielen vzťah vytvorený výlučne na uvedený účel, ale aj vzťah vytvorený predovšetkým za uvedeným účelom. Touto úpravu sa zabezpečila právna istota pre správcov dane i pre daňovníkov, pretože sa jednoznačne vymedzuje, že aj právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, ktorého hlavným zámerom je zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty v rozpore so zákonom, sa považuje za vzťah závislých osôb. Cieľom tejto úpravy však nebolo zahrnúť pod pojem „iné prepojenie” štandardný právny vzťah- vzťah, do ktorého daňovníci vstupujú v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti.

Písmeno r)

S účinnosťou od 1. 1. 2014 sa v písm. r) na konci pripojili slová: „a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení podľa písmena n) a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi”. Týmto doplnením písm. r) sa s účinnosťou od 1. 1. 2014 pojem zahraničná závislá osoba rozšíril o vzťah medzi:

  • stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení ako blízke osoby alebo ekonomicky a personálne prepojené osoby [§ 2písm. n) ZDP],

  • týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi.

Posúdenie týchto osôb (na základe ich vzťahov) ako zahraničných závislých osôb bude mať vplyv na to, či sa ich vzájomné transakcie budú posudzovať ako kontrolované transakcie zahraničných závislých osôb, na ktoré je nutné aplikovať transferové ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Písmeno x)

S účinnosťou od 1. 3. 2014 sa do § 2 doplnilo nové písm. x), ktorým sa do zákona zaviedla definícia daňovníka nezmluvného štátu -daňovníkom nezmluvného štátu je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt, alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte, s ktorým SR má uzavretú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (zavedenie leg. skratky od roku 2016: zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia) alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo v štáte, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy neobsahujúcej ustanovenia o výmene informácií na daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a SR viazaná, teda v štáte, ktorý je uvedený v zozname MF SR uverejnenom na webovom sídle.

Ak slovenský platiteľ dane vyplatí, poukáže alebo pripíše platbu (zdaniteľný príjem) v prospech takéhoto daňovníka (t. j. daňovníka nezmluvného štátu), v zákonom ustanovených prípadoch bude povinný z týchto platieb (príjmov) zraziť daň alebo vykonať zabezpečenie dane, pričom uplatní sadzbu vo výške 35 % (§ 43 ods. 1a § 44 ods. 2ZDP).

Teda zavádza sa definícia daňovníka, voči ktorému sa uplatňuje zvýšená sadzba dane vyberanej zrážkou, resp. sadzba na zabezpečenie dane.

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sú v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk