dnes je 29.10.2020

Input:

Komentár k ZDP § 17h - Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.9.3 Komentár k ZDP § 17h - Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti

Ing. Peter Horniaček


§ 17h

(1) Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu sa rozumie právnická osoba alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ak

a) daňovník podľa § 2 písm. d) druhého bodu sám alebo spolu so závislými osobami podľa § 2 písm. n) až r) má priamy podiel alebo nepriamy podiel na základnom imaní viac ako 50 %, má priamy podiel alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach viac ako 50 % alebo má nárok na podiel na zisku tejto právnickej osoby alebo subjektu viac ako 50 % a

b) daň z príjmov právnickej osoby platená kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou v zahraničí je nižšia ako rozdiel medzi daňou z príjmov právnickej osoby kontrolovanej zahraničnej spoločnosti vypočítanou podľa § 17 až 29 a daňou z príjmov právnickej osoby, ktorú by platila kontrolovaná zahraničná spoločnosť v zahraničí.

(2) Príjmy stálej prevádzkarne kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené v štáte, v ktorom sa kontrolovaná zahraničná spoločnosť nachádza, sa nezahrnú do zdaniteľných príjmov na účely výpočtu dane z príjmov právnickej osoby podľa odseku 1 písm. b).

(3) Kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou sa rozumie aj stála prevádzkareň daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu umiestnená v zahraničí, ktorej príjmy nie sú predmetom dane podľa § 12 alebo sú od dane oslobodené podľa § 13 alebo na ktorej základ dane sa uplatňuje metóda vyňatia príjmov podľa § 45, ak daň z príjmov právnickej osoby platená z príjmov stálej prevádzkarne v zahraničí je nižšia ako rozdiel medzi daňou z príjmov právnickej osoby vypočítanou podľa § 17 až 29 pripadajúcou na túto stálu prevádzkareň a daňou z príjmov právnickej osoby platenej z príjmov stálej prevádzkarne v zahraničí.

(4) Súčasťou základu dane daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu sú aj príjmy kontrolovanej zahraničnej spoločnosti plynúce z opatrenia alebo viacerých opatrení, ktoré nie sú skutočné a ktoré boli vykonané za účelom získania daňovej výhody v rozsahu, v akom k nim nebola vykonaná úprava základu dane podľa § 17 ods. 5.

(5) Na účely odseku 4 sa opatrenie alebo viaceré opatrenia pri dosahovaní príjmu alebo jeho časti nepovažujú za skutočné v rozsahu, v akom by k tomuto príjmu prislúchajúci majetok a riziká nepatrili kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ak by nebola riadená a kontrolovaná daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ktorý vykonáva významné funkcie, ku ktorým tento majetok a riziká prislúchajú a ktoré slúžia na vytváranie príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.

(6) Do základu dane daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu sa podľa odseku 4 zahrnie základ dane kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v tom rozsahu, v ktorom je priraditeľný k majetku a rizikám súvisiacim s vykonávaním významných funkcií týmto daňovníkom, ktorý kontrolovanú zahraničnú spoločnosť riadi a kontroluje. Príjmy (výnosy) kontrolovanej zahraničnej spoločnosti zahrnuté do základu dane daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu sa priradia v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1.

(7) Základ dane kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa odseku 6 sa zahrnie do základu dane daňovníka v tom zdaňovacom období, počas ktorého končí zdaňovacie obdobie kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.

(8) Zaplatenú daň kontrolovanej zahraničnej spoločnosti je možné započítať na daňovú povinnosť len v rozsahu podľa odseku 5 spôsobom podľa § 45. Za zaplatenú daň kontrolovanej zahraničnej spoločnosti sa považuje daň vyberaná zrážkou, ktorá bola kontrolovanej zahraničnej spoločnosti vybraná z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí, v rozsahu v akom by sa vybrala podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a príslušným štátom.

(9) Ak dôjde k výplate podielov na zisku (dividend) kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou, ktoré sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c), základ dane sa zníži o sumy už zahrnuté do základu dane podľa odseku 6 vzťahujúce sa k tejto kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, najviac však do výšky prijatých podielov na zisku (dividend) od tejto kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v príslušnom zdaňovacom období.

(10) Pri predaji akcií alebo obchodného podielu na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti sa príjem (výnos) z predaja akcií alebo obchodného podielu, ktorý nie je od dane oslobodený, zníži o daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g) a zároveň sa zníži o sumy už zahrnuté do základu dane podľa odseku 6 znížené o sumy podľa odseku 9 vzťahujúce sa ku kontrolovanej zahraničnej spoločnosti, ktorej akcie alebo obchodný podiel sa predávajú.

(11) Základ dane daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu sa pri presune jeho podnikateľskej činnosti zo stálej prevádzkarne, ktorá je vo vzťahu k tomuto daňovníkovi kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou, zníži o sumy príjmov (výnosov) tejto stálej prevádzkarne už zahrnuté do základu dane podľa odseku 6 vzťahujúce sa k tejto stálej prevádzkarni.


§ 17h (novela č. 344/2017 Z. z.)

ZDP sú od 1.1.2018 zavedené v nadväznosti na transpozíciu smernice ATAD 1 pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (tzv. CFC pravidlá). Zámerom pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti je zabrániť erózii ZD tuzemskej materskej spoločnosti prostredníctvom presunu časti príjmov do nízko zdaňovanej dcérskej spoločnosti v zahraničí. Ak po testovaní príde k uplatneniu CFC pravidiel, tuzemská materská spoločnosť by si mala pripísať príjmy svojej nízko zdaňovanej dcérskej spoločnosti v zahraničí. K pripočítaniu časti príjmov zo zahraničia na účely ich zdanenia v SR príde po uplatnení pravidiel transferového oceňovania (preskúmanie funkčného a rizikového profilu materskej spoločnosti vzhľadom na príjmy jej dcérskej spoločnosti, t. j. či príjmy nie sú iba umelo odklonené do dcérskej spoločnosti za účelom využitia výhody nižšieho zdanenia, hoci funkcie a riziká znáša tuzemská materská spoločnosť).

K ods. 1 a 2

Definícia kontrolovanej zahraničnej spoločnosti je uvedená v ods. 1, keď za takúto sa spoločnosť v zahraničí považuje, ak:

  1. ide o spoločnosť, v ktorej má daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (materská spoločnosť) sám alebo spolu so závislými osobami podľa § 2 písm. n) až r) ZDP
    • - viac ako 50 % priamy alebo nepriamy podiel na ZI,
    • - viac ako 50 % priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach spoločnosti alebo subjektu,
    • - viac ako 50 % nárok na podiel na zisku (dividendu) tejto spoločnosti alebo subjektu,
  2. platená daň z príjmov PO kontrolovanej zahraničnej spoločnosti je nižšia ako rozdiel (daň z príjmov PO, ktorú by táto kontrolovaná zahraničná spoločnosť zaplatila na území SR po prepočte jej ZD podľa § 17až 29 ZDP - daň, ktorú táto spoločnosť zaplatila v zahraničí).

Do úvahy pri prepočte ZD kontrolovanej zahraničnej spoločnosti na účely výpočtu dane z príjmov PO sa neberú príjmy jej stálej prevádzkarne, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené v štáte, v ktorom sa nachádza kontrolovaná zahraničná spoločnosť.

K ods. 3

Na kontrolovanú zahraničnú spoločnosť sa za určitých podmienok testuje aj nízko zdaňovaná stála prevádzkareň daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou umiestnená v zahraničí. Podľa ods. 3 sa v takomto prípade testuje iba druhá podmienka podľa ods. 1, t. j. je potrebné, aby daň zaplatená v zahraničí SP bola nižšia ako rozdiel medzi daňou z príjmov vypočítanou podľa § 17 až 29 ZDP tejto SP a daňou z príjmov platenou z príjmov SP v zahraničí. Zároveň platí, že okrem testu zdanenia sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk