dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZDP § 17f - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníkaalebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.9.1 Komentár k ZDP § 17f - Zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníkaalebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia

Ing. Peter Horniaček


§ 17f

(1) Súčasťou osobitného základu dane u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2) je rozdiel medzi reálnou hodnotou80capresunutého majetku v čase presunu majetku do zahraničia a daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g), § 19 ods. 3 písm. b), e) a h), § 21 ods. 2 písm. k) a hodnotou zásob v zdaňovacom období, v ktorom

a) daňovník podľa § 2 písm. d) druhého bodu presúva majetok z ústredia na území Slovenskej republiky do stálej prevádzkarne v zahraničí, alebo

b) daňovník podľa § 2 písm. e) tretieho bodu presúva majetok zo stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky do svojho ústredia v zahraničí alebo do svojej stálej prevádzkarne v zahraničí.

(2) Súčasťou osobitného základu dane u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2) je reálna hodnota80capresunutého majetku a záväzkov v čase presunu podnikateľskej činnosti alebo odchodu daňovníka do zahraničia, pričom pri vyčíslení osobitného základu dane sa postupuje primerane podľa § 17a a § 17 ods. 13 písm. a), ak daňovník podľa § 2 písm. d) druhého bodu

a) prestane byť daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu na území Slovenskej republiky okrem toho majetku a záväzkov, ktoré zostávajú funkčne spojené so stálou prevádzkarňou umiestnenou na území Slovenskej republiky, alebo

b) presúva podnikateľskú činnosť alebo jej časť do zahraničia alebo daňovník podľa § 2 písm. e) tretieho bodu presúva podnikateľskú činnosť alebo jej časť vykonávanú stálou prevádzkarňou na území Slovenskej republiky do zahraničia okrem toho majetku a záväzkov, ktoré zostávajú funkčne spojené s ústredím alebo so stálou prevádzkarňou umiestnenou na území Slovenskej republiky.

(3) Celkový osobitný základ dane podľa odsekov 1 a 2 nesmie mať zápornú hodnotu.

(4) Odseky 1 až 3 sa neuplatnia na presuny majetku spojené s financovaním cenných papierov, majetku poskytnutého ako zábezpeka, presun majetku s cieľom splniť prudenciálne kapitálové požiadavky, presun majetku na účely riadenia likvidity, ktorý bol presunutý do zahraničia a súčasne sa očakáva jeho návrat do 12 mesiacov od presunu. Ak majetok podľa prvej vety nebude presunutý na územie Slovenskej republiky do 12 mesiacov odo dňa presunu, daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k presunu tohto majetku a uplatniť postup podľa odsekov 1 a 2. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zistená povinnosť podať dodatočné daňové priznanie; v rovnakej lehote je daň splatná.

(5) Z osobitného základu dane podľa odsekov 1 a 2 sa daň vypočíta pri podaní daňového priznania podľa § 41 pri použití sadzby dane podľa § 15 písm. b) tretieho bodu.

(6) Pri presune majetku podľa odseku 1 písm. a) sa

a) finančný majetok, neodpisovaný majetok, pohľadávky a zásoby ocenia reálnou hodnotou80capodľa odseku 1,

b) odpisovaný hmotný majetok ocení reálnou hodnotou80capodľa odseku 1, pričom daňovník podľa § 2 písm. d) druhého bodu

1. odpisuje hmotný majetok podľa § 26 z reálnej hodnoty80caako novoobstaraný majetok alebo

2. môže pokračovať v odpisovaní hmotného majetku z reálnej hodnoty,80capričom pri

2a. rovnomernom odpisovaní sa doba odpisovania predĺži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu podľa § 27,

2b. zrýchlenom odpisovaní sa postupuje podľa § 28 ako v ďalších rokoch odpisovania, a to počas zostávajúcej doby odpisovania podľa § 26.

(7) Ak ide o majetok presunutý podľa odseku 1 písm. a), pri uplatnení daňových výdavkov sa na účely tohto zákona vychádza z reálnej hodnoty80capodľa odseku 1. Pri postúpení pohľadávky alebo odpise pohľadávky sa postupuje primerane podľa § 17a ods. 7, pričom lehota sa počíta odo dňa presunu pohľadávky.

(8) Ak sa daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zahraničí stáva daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu na území Slovenskej republiky a pri presune majetku a záväzkov podľa odsekov 1 a 2 na územie Slovenskej republiky, sa majetok a záväzky ocenia reálnou hodnotou, za ktorú sa považuje

a) hodnota, ktorou boli majetok a záväzky ocenené na účely zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia v zahraničí najviac však do výšky reálnej hodnoty80caa daňovník postupuje podľa odseku 6, pričom pri zúčtovaní rezerv, ktorých tvorba bola daňovým výdavkom v inom štáte, sa postupuje primerane podľa § 17a ods. 6; daňovník podľa § 2 písm. d) druhého bodu odpisovaný hmotný majetok, ktorý ocení podľa prvej vety, odpisuje podľa § 26 ako novoobstaraný majetok alebo

b) hodnota na daňové účely, ktorou boli majetok a záväzky ocenené v zahraničí, ak tento iný štát neuplatňuje zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia najviac však do výšky reálnej hodnoty;80cadaňovník podľa § 2 písm. d) druhého bodu odpisovaný hmotný majetok, ktorý ocení podľa prvej vety, odpisuje podľa § 26 ako novoobstaraný majetok.

(9) Ak sa daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zahraničí stáva daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu na území Slovenskej republiky, majetok a záväzky, ktoré sú funkčne spojené so stálou prevádzkarňou tohto daňovníka umiestnenou v zahraničí, sa ocenia podľa odseku 8 písm. b). Pri odpisovaní hmotného majetku sa postupuje podľa odseku 8 písm. b).

(10) Ak ide o majetok a záväzky presunuté na územie Slovenskej republiky podľa odseku 8, pri uplatnení daňových výdavkov sa vychádza z ocenenia podľa odseku 8. Pri postúpení pohľadávky alebo odpise pohľadávky sa postupuje primerane podľa § 17a ods. 7, pričom lehota sa počíta odo dňa presunu pohľadávky na územie Slovenskej republiky.


§ 17f (novela č. 344/2017 Z. z.)

ZDP je od 1.1.2018 zavedené v nadväznosti na transpozíciu smernice ATAD 1 tzv. zdanenie pri odchode. Ide o zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia. Zámerom je, aby ak takéto situácie nastanú, bola na území SR zdanená ekonomická hodnota všetkých kapitálových ziskov vytvorených na území SR, hoci v čase odchodu nebol tento zisk ešte realizovaný a preto sa jedná o zdanenie potenciálneho zisku. Daň pri odchode (alebo aj exit tax) simuluje predaj majetku, hoci neprichádza k zmene právneho vlastníctva k presúvanému majetku, resp. podnikateľskej činnosti. Daň pri odchode sa vyčísľuje v osobitnom základe dane pri použití bežnej sadzby dane z príjmov PO.

K ods. 1 a 2

V ods. 1 a 2 sa definuje predmet zdanenia daňou pri odchode. Daň pri odchode postihuje podľa:

 • ods. 1

  • - presun individuálneho majetku mimo územia SR, t. j. presun majetku
   • z ústredia na území SR do stálej prevádzkarne (SP) v zahraničí alebo

   • zo SR na území SR do ústredia v inom štáte,

   • zo SP na území SR do inej SP v zahraničí

Ak nastanú takéto situácie podľa ods. 1, osobitný ZD sa zistí ako rozdiel

Osobitný ZD = Reálna hodnota (RH) presunutého majetku – DV ako pri predaji majetku

RH presunutého majetku v čase presunu sa zistí spôsobom podľa § 27 ods. 2 a 3 ZoÚ.

DV uplatniteľný k RH presúvaného majetku simuluje DV uplatniteľný výdavok pri predaji majetku, t. j. ide o výdavok podľa:

 • § 19 ods. 2 písm. f) alebo g) – cenné papiere (CP) a obchodné podiely,

 • § 19 ods. 3 písm. b) – daňová zostatková cena (DZC) odpisovaného majetku,

 • § 19 ods. 3 písm. e) – vstupná cena (VC) neodpisovaného majetku,

 • § 19 ods. 3 písm. h) alebo § 21 ods. 2 písm. k) – hodnota pohľadávky alebo

 • hodnota zásob.

 • ods. 2

  • - presun majetku a záväzkov pri presune podnikateľskej činnosti alebo jej časti
   • z ústredia v SR do SP v zahraničí alebo

   • zo SP umiestnenej v SR do zahraničia

  • - odchod daňovníka do zahraničia (zmena daňovej rezidencie napr. pri zmene sídla).

Ak nastanú takéto situácie podľa ods. 2, osobitný ZD sa zistí

Osobitný ZD = RH prevedeného majetku a záväzkov pri použití § 17a (predaj podniku alebo jeho časti)

Zákonná úprava § 17a nadväzuje na spôsob účtovného vykázania zisku alebo straty z predaja podniku alebo jeho časti, keď k zisku alebo strate z predaja sa zohľadní hodnota prevádzaných pasív zaúčtovaná do výnosov, hodnota prevádzaných aktív zaúčtovaná do nákladov a následne sa realizujú úpravy podľa § 17a ods. 3 a 4 ZDP.

K ods. 3 a 5

V ustanovení ods. 3 je definovaný limit pre osobitný ZD pri odchode vyčíslený podľa ods. 1 a 2. Celkový osobitný ZD nemôže byť záporný, t. j. osobitný ZD podľa § 17f ZDP ≥ 0. Znamená to, že nie je možné vykázať daňovú stratu podľa § 17f, ale zároveň platí, že ak sa jedná o presúvaný majetok, pri ktorého predaji ZDP pripúšťa uplatnenie straty, § 17f umožňuje jeho kompenzáciu s presúvaným majetkom, pri ktorom bol vykázaný kladný osobitný ZD, pričom celkový osobitný ZD nemôže byť záporný.

Zároveň

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk